De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

MAAN DB L A D VAN HE T Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en correspondentie betreffende de redactie en verzending van het Maandblad zijn te richten aan den redacteu r Jhr . Mr . F. BEELAERTS VA N BLOKLAND, 22 Jan van Nassaustraat, t e 's Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan den bibliothecaris, AV. Baron SNOUCKAERT VA N SCHAOB√?RG, 96 Jan van Nassaustraat, t e s Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst strekking of den Brieven,aan vragen, enz., betreffende het Genootschap te richten aan den secretaris, Jhr. M r. E. B. F. F. WITTERT VAN HOOG¬≠ LAND, 25 Jan van Nassaustraat, die betref¬≠ fende de bibliotheek aan den bibliothecaris, 'W. Baron SFOUCKAEKT VAN SCIIAUBURG, 96 Jan van Nassaustraat, beiden te ,s Gra¬≠ venhage. ‚?? Contributi√ę n enz. aan den pen¬≠ ningmeester , C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft ‚?? Leden te 's Gra¬≠ venhage betalen per jaar ∆?10.‚?? contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen ∆?6.‚?? . er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de inhoud der onderteekende stukken. N¬į. IS. XXIIIe Jaargang. 1905 . Tot lid zijn benoemd: W. N. ARNTZENI√?S, 23 1 Laan van Meerdervoort, den Haag. ‚?ĘC. J. M. VAN BLIJENB√?RGH. 21 Kruisweg, . Haarlem. F. Graaf D E HOCHEPIED LARPENT, 36 Crystal Palace Park Road Sydenham bij Londen. J. D. ROLANDUS HAGEDOORN, 6 Ministerpark, Hilversum. J. VRIESENDORP, 423 Heerengracht . . . Amsterdam. 4dresvijzig,ing: J. ARENDSENDE WOLFF, 4Nassau Odijckstraat, ‚?Ę den Haag. B. F. Baron VA N VERSCHUER, 14 Drift, . Utrecht. C. W . H. VERSTER, Wulverhorst, Kannes- heuvelpark, Hilversum. F. G. WALLER, 73 Vondelstraat, . . . Amsterdam. Proeve va n bewerking: eener genealogie van het Hollandsche geslacht ‚??de Viry' later geschreven ‚??de Virien' en aanverwante takken, naar aanteekeningen en officieele bescheiden samengesteld door Jhr. C . PH . L. VA N KINSCHOT. Mijn bijzondere dank voor meer of minder belangrijke mededeelingen zij hierbij gebracht aan : Mevr. Blaauw‚??van der Burgh te 's-Gravenhage, en aan de heeren Mr . B. W. F. von Brucken Fock te Mid¬≠ delburg, Koopmans Stadnitzky, te Utrecht, W . F. Leemans en Prof. F. J. L. Kramer, beiden te 's-Graven¬≠ hage, C. J. Polvliet te Amsterdam, Mr . Th. Thooft te Gorinchem, de Virieu Brouwer, de Virieu F√ľrstner, M. G. 'Wildeman, allen te 's-Gravenhage. ‚??De Yiry¬Ľ later ‚??de Tirien'. Nederlandsche tak . Wapen: In blauw een ongekroonde, soms gekroonde, pelikaan, zijne jongen voedend e me t zijn bloed, alles van zilver, bloeddroppels rood. (He t is onbekend, sedert wanneer dit wapen gevoerd wordt, ook , of soms het wapen vroeger anders was) . ‚??De Pellikaan. ‚??Als zinnebeeld de r liefde komt hij voor op onder¬≠ scheidene zegels van Hervormde kerken, op dat van ‚??Appingadam met het bijschrift: ‚??Jesus Christus Pellicanus ‚??noster'. Op luifels en uithangborden werd hij in gelijke ‚??beteekenis opgenomen als uit het navolgende opschrift ‚??blijkt dat men te Utrecht buiten de Weerdpoort las : ‚??Glori en Vrede soet ‚??Hebben de Engelen gezongen ‚??Uit reine Liefde me t zijn bloet ‚??Spijst de Pellicaan zijn jongen. ‚??Nog dikwijls wordt de Pellicaan op gevelsteenen ‚??of in het beeldhouwwerk boven liefdadige hofjes aan¬≠ getroffen ' (Uit Mr . J. van Lennep en J. ter Gouw: ‚??Deuithang teekens in verband me t geschiedenis en volksleven beschouwd'. Amsterdam, Gebrs. Kraay, 1868 , 2de deel, blz. 353 en 354. ) Smallegange, Besehrijvinge van den Zeelaudschen Adel geeft het wapen van ‚??Viery uit Gelderland' op de wapen kaart als : pelikaan op nest met jongen, alles zilver in blauw, zoo ook Rietstap, maar de jongen rood (de Virieu^ Gueldre). En te Harderwijk in de Hondegatstraat √®n te Tiel in de 'Westluidensche straat over het pand van de fam. Dijck meester √®n op andere plaatsen komt het hierboven ge¬≠ noemd wapen als gevelsteen voor. De Tielsche gevelsteen, die wegens afbraak van het pand in Aug . 1905 naar de Tielsche oudheidkamer verhuisde, heeft tot omschrift links, boven, rechts ‚?? ‚??pelikaan voedend zijne jongen met eigen bloed 1648'. Zie ook het wapen van de Prieur√© de Groenendaal. Dit zinnebeeld of wapen wordt door sommige Macons, naar men beweert, op hunne schorten gedragen.