De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

31 oudsten zoon van dezen Godard bij Anna van den Boetse laer, eene dochter van Oswald, op wie dus de kwartieren betrekking hebben. De Boetselaers, hier vermeld, behoorden allen tot den jongeren tak en hebben zich wel nooit anders dan van den B. geschreven, waarvan ook de oudere, meer speciaal Hollandsche tak eerst later is afgeweken, door zich van B. te noemen Het geslacht Schenck v. Tautenburg leefde nog lang in Thüringen voort. Weerdestein is ten eenenmale van Wardenstein te onderscheiden en heeft een geheel andere geschiedenis, in het kort te vinden in van der Aa. C. S. B. B. van Vlierdeu (XXII, 134 e. v, 319). â?? Bij een onderzoek ter weeskamer van Batavia teekende ik, onder duizenden andere testamenten, het volgende aan betreffende de familie van Vlierden. 1. Pieter van Vlierden en zijne huisvrou w Constantia van Colle testeeren te Batavia 8 April 1699 voor notaris Dionijs van Es. Hij geeft op te zijn burger en mr. goud­ smid te Batavia. Het testament, waarin van â??hunne kinderen' wordt gesproken, zonder dat die met name worden vermeld, werd in 1701 ter weeskamer ingeschreven , in dat jaar moet Pieter dus zijn overleden. Het komt mij niet onwaarschijnlijk voor, dat Pieter een zoon was van den door mij genoemden Govert van Vlierden, die insgelijks juwelier te Batavia was (XXII, 320). 2. Nicolaas van Vlierden en zijne huisvrou w Jacomina Suurmont testeeren te Batavia 5 Juni 1716 voor notaris Reguleth. Hij geeft op te zijn'burger en goudsmid te Batavia, en uit zijn huwelijk verwekt te hebben Catharina Constantia van Vlierden, toen twee jaar oud, terwijl zijne vrouw zwanger is van een tweede kind. Ik meen hem voor een zoon van Pieter bovengenoemd te mogen houden 3. Nicolaas van Vlierden, voornoemd, en zijne huisvrouw Esperanca Maria Kresmer testeere n te Batavia 21 Aug. 1719 voor notaris Crul. Hij verklaart,burger van Batavia te zijn en bij zijne tegenwoordige huisvrouw eene dochter â?¢Maria Catharina verwekt te hebben, destijds 5 maanden oud. Die huisvrouw was de dochter van Jochum Kresmer en Maria Springers. 4. Martina van Vlierden, weduw e van mr. Abraham Alewijn, advocaat-fiscaal van India, testeert te Batavia 3 Juli 1725 voor notaris C. Schoute. liet testament maakt melding van hare kinderen, die allen den naam Tempelen- dragen, vermoedelijk was zij dus eerst met iemand van dieu naam gehuwd. Zij overleed in 1725. 5. Nicolaas van Vlierden en zijne huisvrou w Theophila van Coulster testeeren te Batavia 20 Maart 1726 voor notaris A. Wichelhuysen. Hij zegt burger van Batavia te zijn en noemt als voordochter Catharina van Vlierden, terwijl hij uit zijn tegenwoordig huwelijk drie kinderen had: Samuel, Olivier en Philibertina. Het testamen t werd in 1726 ter weeskamer ingeschreven. W. W. v. R. van Wel velde (XXII, 192, 287). â?? Adolf Caspar von Ledebur tot Langebrugge en Overmollenberg had tot ouders : Gerhard von Ledebur tot Langebrugg e en Judith van Rutenborch tot Zuthem. Wie waren de ouders van 32 Elsabé Magdalena von Dincklage? De moede r behoord e tot het geslacht Münchhausen. Assen. J. A. R. KlJMMELL. Lambert van Oer tr. Mechtéld vanDiepenbroeck, waaruit: Lambert van Oer zu Kackesbeck , tr. 1°. Johanna van Middachten, 2°. Jutta van Westèrholt. Hij was de vade r van: Borchard van Oer, in 1606 gehuw d met Mechteld Sloet. Verdere bijzonderheden zijn te vinden bij Fahne, artikel â??von Hövel', blzz. 129 en 130. Roermond. A. F. VAN BEURDEN. Zuylen van Nievelt en Znylen van Nijevelt. â?? Om­ trent deze geslachten is eene belangrijke bijdrage ver­ schenen in van Epeu's Adelsarchief 4de jaargang. De Inleiding lezende, zou men allicht tot de gevolgtrekking komen, dat alle Zuylen's die Nijevelt schrijven niet van de illustre Sulen's afstammen. Dit geldt alleen voor de in Nederland tot den adel behoorende Zuylen's van Nijevelt. Uitdrukkelijk dient te worden geconstateerd, dat de Zuylen's die in België, Frankrijk en Beyeren ook Nijevelt schrijven en aldaar tot den adel behooren, zonder eenigen twijfel rechtstreeks uit Sulen voortkomen. Zoo b. v. de tegen­ woordige Heer van de Haar, de Baron Etienne van Zuylen van Nijevelt te Parijs. (I) Arnhem. J. D. WAGNER. Wapens gevraagd. â?? Wie kan mij helpe n aan de wapens van de onderstaande personen en geslachten? Doen Joris Beys, burgemeester van Schiedam, begin 17de eeuw. Wijnand Schuyl, predikant te Scheveningen. van der Heyden Hulsthout Leysten Vekeman Dordrecht, begin 17de eeuw. Dordrecht, 17de eeuw. F. STOOP. (1) Wij maken van deze gelegenheid gebruik om een drukfout te verbeteren op kol 284. van den 21sten jaargang. Op den 20sten regel van boven wordt daar gesproken van het Geldersche geslacht van Zuylen van Nijevelt, waar had moeten staan v. Z. v. Nievelt. Deze schrijfwijze heeft natuurlijk weinig beteekenis, aangezien oudtijds * en ij afwisselend werden gebruikt, maar in de 19de eeuw hebben de Geldersche Zuylens zich ter onderscheiding van de Rotterdamsche familie altijd van Zuylen van Nievelt geschreven. RED. INHOUD 1905, TVo. 1. Tot lid zijn benoemd. â?? Adreswijziging. â??Het geslacht Uhlenbeck, door Dr. C. C. Uhlenbeck. â?? Genealogische opgaven omtrent eenige families van Roermondschen oorsprong of van families die te Roer­ mond verbleven, door A. F. van Beurden. (Vervolg van kolom 278, 22ste jaargang.) â?? Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. Wijnaendts van Resandt. (Vervolg van kolom 316, 22ste jaargang). â?? Gedenkteekenen en grafsohriiten in Indië, door Lach de Bêre. â?? Genealogie Holtius (errata en addenda) â?? Boekbeoordeeling â?? Vragen en antwoorden: van den Broeck (XVIII, 238, XX, 141). â?? Cunsus (XXI, 2). â?? Dubbeldeoop (XIX, 48, XX, 157, XXI, 127: JSXII, 222). â?? Hilgersâ??Rotgers (XXI, 63, XXII, 228, 286). â?? Hofimannâ??Momma. â?? Muyssart (XXI, 11, 158) â?? Kering Bögel, (XXI, 48). â?? de Roman. â??'Smullinck (XXI, 16, enz, XXII, 319). â?? van VHerden (XXII, 134 e. v. 319) â?? van Welvelde (XXII, 192, 287). â?? Zuylen van Mevelt en Zuylen van Nijevelt. â?? Wapens gevraagd. Gedrukt bij Gebrs. J. & H. van Langenhuysen te 's-Gravenhage.