De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en ‚?Ęwordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en cor¬≠ respondentie betreffende de redactie en verzending van het Maandblad zijn te richten aan den redacteur, Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 62 Koningin¬≠ negracht, te '* Qravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan den heer W. Baro n SNO√?CKAERT VAN SCHAUK√?RG, 90 Jan van Nassaustraat, te 's Qravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij strekking of den inhoud der onderteekende N¬į. ¬£ en 3. Tot lid zijn benoemd: XXII Ie Jaargang. Jhr. W. A. BEELAERTS VAN BLOKLAND, 30 Hoogewoerd . . . , . ... Leiden. M. A. VAN R.HEDE VAN DER KLOOT, 18 Surinamestraat den Haag. Adreswijziging: Dr. L. J. A. BRAAKENBURG VAN BACKUM, 'W. J. HOFFMAN J. JZN., 12 Willemstraat W. F. PAEHLIG, 142 Daguerrestraat . . Hinloope&iana door M. G. WILDEMAN. Venh. Rijswijk, den Haag. Eene collectie familie-bescheiden grootendeels bestaande afschriften en extracten van notarieele acta, ge¬≠ legenheidsgedichten, brieven, enz., betrekking hebbende op den Amsterdamschen tak der familie Hinloopen, tijde¬≠ lijk bij mij in bewaring zijnde, bleek mij veel te be¬≠ vatten, wat tot aanvulling kan dienen van hetgeen de heer Johan E. Elias in zijn : ‚??De Vroedschap van Am¬≠ sterdam 1578‚??1795' aangaande dit geslacht mededeelt. Jjaatstgenoemde gegevens, met die welke volgen, kunnen dienstig blijken om een compleete genealogie Hinloopen te bewerken. .Afkomst. Volgens den heer Elias stamt de familie uit Zuid-Nederland [vgl. De Vroedschap v. Amster¬≠ dam, bl. 309 bij de Aanteek.] Daardoor vervalt dus de lezing van Stam- en Wapenboek V. v. O., alsook de traditie in de familiepapieren gehul¬≠ digd, als zou de oudst bekende stamvader zekere Jacob Jacobsz. de Oude zijn, die Decembe r 1572 te Naarden door de Spanjaarden werd ver¬≠ moord. (1) Hij zou [volgens de familie-beschei- (1) Diens vrouw wordt genoemd eene Hasselaar, en wel Catharina H, ‚?Ędr. van Simon en Guertie Koenen. ‚?? Dit moet evenwel een dwaling Brieven, aanvragen, enz., betreflende het Genootschap te richten aan den secretaris, Jhr Jlr. E. B. F. F. WITTERT VAK HOOG¬≠ LAND, 25 Jan van Nassaustraat, die betref¬≠ fende de bibliotheek aan den bibliothecaris, Mr. P. C. BLOTS VAN TRESLONG PRINS, 3 Sweelinclcplein, beiden te 'sGravenhage ‚?? Contributi√ę n enz. aan den penningmeester, C. P. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. ‚?? Leden te 's Gravenhage be¬≠ talen per jaar f 10.‚?? contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen f 6.‚??. niet aansprakelijk is voor de stukken. 1905. -H den] reeds het goed Oud-Bussum hebben bezeten, dat + 1737 op een immemoriale possessie ver¬≠ kocht zou wezen, daar de transportregisters in den brand van 1572 verloren gingen. Zijn zoon Jacob Jacobsz. de Jonge, zou kort v√≥√≥r 1572 uit Naarden zijn gevlucht naar Amsterdam, alwaar hij na aankoop van het huis Hinloopen genaamd, staande omtrent de Dirk van Hasseltsteeg, van dat huis den naam aannam. De heer Elias zal zeker wel op 'goede gronden de herkomst uit Zuid-Nederland hebben aangenomen, we zochten evenwel tevergeefs naar een bewijs. Onder de bescheiden bevindt zich in de eerste plaats een vel perkament, vermoedelijk een bijbel-schutblad, waarop 't volgende is aangeteekend. Anno 1612 den 2en November is moeder Hinloopen Lijnde Jacobs gestorven Uytten- recht (1) 1613 den 30sten Juhj is onzen zoon Michiel geboren 1613 den 14<* Septembr is vader Jacob Jacobse Hinloopen gestorven (2) 1613 den 51^ October is mijn soon Michiel gestorven 1614 den 21<'> October is mijn dogter Lijntje gebooren 1616 den 20<* November is mijn soon Jacob gebooren (3) 1619 den 12¬Ľ Mey is mijn soon Michiel gebooren 1621 den lst¬ęn Augusty is mijn dogter Anna gebooren 1624 den laten April is mijn soon Thymon gebooren zijn, daar uit bescheiden berustende op den Hoogen Baad van Adel, ontleend aan gegevens van het Haarlemsen 'Weeskamer-archief [helaas! spoorloos verdwenen) blijkt, dat Catharina Simonsdr. Hasselaar ge¬≠ huwd was met een Willem Jacobsz. (1) Deze naam is met andere hand bijgevoegd. (2) Vgl. Joh. E. Elias, De Vroedschap van Amsterdam. DeelI,bl. 309. (3) Vgl. id. id. blz. 810.