De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

35 36 1629 den ll«n Septembr is mijn broeder Jacob gestorven & de leyt in d'oude kerk in vaders graft begraven 1637 den 7<* Augusty is mijn waarde man Tymon Jacobs in den Heere gerust en in 't Choor van de nieuwe kerk begraven oud 67 jaren (1) 164. den is mijn moeder gestorven Anna van 'Vaarlaer. Anno 1653 den 25*en Mey sijn wij getrout dat God wil segenen Jb T. Hinloopen ik oud 37 jaren, mijn huys vrouw 28 jaren Ursella van Bergen. 1654 den 23«n Novembr is mijn een soon gebooren naar de middag omtrent 4 uren en overleeden des avonds omtrent 9 uuren begraven in 't Grafft van sijn grootvader op 't Choor in de Nieuwe kerk. 1655 den 6 Novemb. is mijn soon Thimon gebooren omtrent 5 uren naer den middagh. 1657 den 26 April omtrent 3 uren des morgens is mijn soon Frans gebooren. 1658 den 10en Novemb. is mijn dogter Geertruyd ge­ booren des avonds ten half tienen. 1662 p(ri)mo Novemb. mijn soon Joan Michiel geboren naer de middag ten 2 uren. 1667 den 15en Maart is mijn dogter Geertruy Catarina gestorven naar de middag omtrent 4 uren en begraven in 't grafft van haer grootvader. 1676 den 29en Junij savonds ten half negenen is mijn Godviugtigen en welgeleerden zoon Timon in den Heere gerust en begraven in 't choor van de Nieuwe Kerk int grafft van sijn voorouders. Anno 1684 den 25 April zijn wij Frans Hinloopen en Sara van Reygersbergh in den name Godes in den Egten Staat getreden. 1685 den 3«n Novemb. tussen 2 en 3 uren des nagts is ons onder den zeegen des Alderhoogsten gebooren een soon welken den 4en doort Heilige Sacrament des doops Christy is ingelijft met den naam van Frans, getuygen zijn geweest Sara van Os sijn grootmoeder en Jan Hin­ loopen zijn oom. 1686 den 15 decemb. tussen 2 en 3 uren des naer middags is ons gebooren een soon welke den 16en is gedoopt met de naam van Jan (2) getuigen sijn geweest Jan van Reygersbergh sijn grootvader en Clara Velters wedue van David van Reygersbergh van der Gapingen sijn outmoeye. 1688 den 14«n May tussen 10 en 11 des nagts is ons gebooren een zoon welke den 16en is gedoopt met den naam van Jacob (3) getuygen sijn geweest Daniël Keiler sijn neeff en Aletta van Bergen sijn oud-moeye. 1689 den 14«n Augusty tusschen 7 en 8 uren des avonds is ons gebooren een dogter welke den 17 ditto is gedoopt met den naam van Sara getuygen zijn geweest Sara van Os haar grootmoeder en Jan Hinloopen haar oom. (4) De volgende ??Notitie wie en op wat tijden de lijken (1) ld. id. ?? en in margine staat: tot hiertoe geschreven door de ?wed' van Tymon Jbsz. Hinloopen. (2) Vgl. Johan E. Blias De Vroedschap van Amsterdam. Deel I, bl. 810, die hem als den 17en gedoopt opgeeft. (8) Vgl. id. id. bl. 310. (4) Hiermede eindigen deze aanteekeningen, geschreven op een folio blad perkament. zijn begraven..in de Graven van de Nieuwe Kerk' (Am­ sterdam) geeft ook een paar aanvullingen. Letter E n°. 51. 1667. 18 Maart Jacob Hinlopen kind. 1683. 25 Decemb. Ursula van Bergen. 1685. 8 Septemb. Jacob Hinlopen Vermaes. 1708. 19 Maart kind van Jan Hinloopen. Letter E n°. 52. 1673. 24 April Timon Hinloopen. 1676. 2 Juli Timon Hinlopen Vermaes. 1681. 29 Mei Catharina Hinloopen. 1691. 21 Juni kind van Frans Hinloopen. 1694. 2 Juni kind van Francois Hinloopen. 1702. 2 August, kind van Francois Hinloopen. 1719. 29 August, mr Francois Hinloopen. 1720. 15 Juli kind van mr Jan Hinloopen. 1735. 25 Oct. Sara van Reygersberg. Mr. Frangois Hinloopen Vermaes [zie Elias, blz. 310, regel 21 v. o.,] (1) is gedoopt in de Bemonstrantsche Kerk (2) te Amsterda m 3 Mei 1657, hij promoveerde te Harderwijk 28 April 1680, en werd als advocaat gead­ mitteerd voor 't Hof van Holland 14 Mei 1680. Zijne echtgenoote Sara van Beygersbergh werd ged. te Middelburg 30 Mei 1656, sterft te Amsterdam 18, en. wordt begraven in de Nieuwe Kerk 25 Oct. 1735. Hunne kinderen maakten de volgende verdeeling inzake twee graven gelegen in de Beemsterkerk hen. aangekomen uit de nalatenschap hunner tante: ??Wij Ar ent van der Waeyen als in huw. hebbende Sara Hinloopen, Geertruy Hinloopen wed. wijlen Egbert Veen de Wilde, als beneffens wijlen den Heer Jacob Hinloopen in leven Domheer ten Cappittulen den Dom tot Utrecht. Ider voor een derde part erfgenamen geweest zijnde van wijlen Jonkvme Johanna Maria van Reygers­ bergh, welk e Johanna Maria van Reygersbergh bij testa­ ment tusschen haar en haare vooroverleden zusters Margaretha en Barbara van Beygersbergh erfgenaa m is geweest van dezelve, zijnde gemelde Jonkvmm Johanna Maria, Margaretha, en Barbara van Beygersbergh be­ neffens wijle Vwe Sara van Reygersbergh, weduwe wijlen den Heer Frans Hinloopen geweest de eenige nagelaten kinderen van meede wijle Vrouwe Sara van Os, wed. den Heer en Mr. Joan van Beygersbergh en dus Ider voor '?46 eygenaar geweest van twee grafsteeden gelegen in de Beemster-Kerk onder Letter I nrs 9 en 10, staande op de registers der graven van gemelde Beemsterkerk alsnog op de naam van voorne Vrouwe Sara van Osy competeerende ons alzo uythoofden der nalatenschap van, meergemeld e Jonkv? Johanna Maria van Beygersbergh ieder Yie m dezelve twee graven. Alsmede nog, beneffens wijlen d'Hren Mr. Jan Hinloopen en bovengenoemde Jacob Hinloopen, kinderen en erfge­ namen geweest zijnde van bovengemelde Vwe Sara van Beygersbergh, wedr den Heer Frans Hinloopen, ider i/f in de van dezelve, en dus portie. (1) Waarom de Heer Elias steeds den naam met één 0 geeft, is mij niet duidelijk. De Amsterdamsche tak schreef zich steeds met 00 zooals uit honderden brieven, enz., blijkt, en wel ter onderscheiding yan den Hoornschen tak, welke nog tot den huidigen dag met 6 is blijven schrijven. (2) In de ftemonstrantBohe Kerk wérden nog gedoopt 21 Nov. 1658 Geertruyd Hinloopen, en 16 Nov. 1662 Johan Michiel Hinloopen,. zuster en broeder van Francois voornoemd.