De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

51 Teen, uit de Roermondsche postmeestersfamilie, oud 17 jaren, f Roermond 4 October 1696 , oud 34 jaren, begraven bi j de Minderbroeders en 2». 20 Decembe r 170 3 Maria Wilhelmina Bordels, f 23 Januari 1737 . Uit het eerste huwelijk 7 kinderen : a. Joannes Goswin, geb . Roermond 1 Augustus ? 1680. Hij was 5 jaar bedlegerig geweest, werd ziek op bet huis Ingeraedt en stierf te Venlo 22 Juni 1685 . b. Joanna Dorothea, geb . Roermond 23 Augustus 1684, f Roermond 27 Aug. 1684, begraven in de Minderbroederkerk c. Joannes Franciscus de Ilaen, geb . Roermon d 9 Sept. 1686 , f Roermond 5 Dec . 1742 , tr. 12 Febr. 171 9 Catharina Natalia Ursula Josephada Partz, geb . Roermond op 21 Oct . 1693, dochter van Marcus en Agnes Christina Bordels, peter Jos. Ign . Simon, Catha Natalia de Hembize. d. Mathias de Haen, geb . Roermon d 21 Nov . 1687 , f 16 Maart 1736 , oud 49 jaar, raadsheer in het Hof van Gelre, tr. 's Gravenhage 1734 met Catha­ rina Maria van Campen, f Roermon d 30 Octo ­ ber 1762 . e. Arnoldus Hyacinthus de Haen, geb . Roermon d 22 Febr. 1689 , kanunnik der Kathedraal, f 17 Maart 1741. Zie over hem Habets, Geschiedenis Bisdom Roermond. Hij is begraven in het graf der familie va n Dulcken en van Meysen borch voor de Communiebank in het H. Sacra­ mentskoor der Kathedraal van Roermond. f. Maria Barbara de Haen, geb . Roermon d 4 Sept . 1690, f 23 Me i 1749 , tr. 12 Maart 171 9 met Petrus Josephus de Winckel g. Josephus Nicolaes de Haen, geb . Roermon d 6 Dec 1692 , f Roermond 28 Augustus 1700, oud 7 jaren 8 maanden en dagen. 4°. Gerardus de Ilaen, geboren op het huis Brempt 4 Aug . 1645 , f aldaar 22 Juli 1646 , begraven te Cruchten op 't Hooge Koor 5°. Mathias de Haen, geboren 20 Mei 1647 , religieus der Sociëteit Jesu te Halle, was oud 21 jaren en drie maanden, f 11 Aug . 166 8 6°. Jan Baptist de Haen, geboren te Roermond, op S* Jan Baptistdag 24 Juni 1649 , Minderboeder te Roermond, f aldaar 26 Maart 1711, oud omtrent 62 jaren. 7°. Martinus de Haen, geboren te Roermond 5 October 1651, f aldaar op S* Maria Magdalenadag 22 Juli 1653, begraven in de Minderbroederkerk. 8°. Dirk Martin de Haen, gebore n te Roermon d 26 Maart 1654,kanunnik der kathedr.kerkte Roermond, f 10 Juli 1702 , oud 68 jaar 3 maanden en dagen, begraven in de kerk der Minderbroeders. Bij patent van 6 Juli 162 3 werd het wapen verleend aan Antoon de Haen. Met Johs Franciscus de Haen stierf op 5 Dec . 1742 de familie fe Roermond uit. De familie de Haen had haar familiegraf in de kerk der Minderbroeders te Roermond. Nota: Sophia Pijls wed . Johan de Haen, in leven auditeur van de Rekenkamer, verzoekt 1597 aan Herman Graaf van den Berg, stadhouder, dat haar zoon Arnold de Haen met de prebende van Sint 'Walburg te Arnhem 52 moge begiftigd worden, vaceerende door het overlijden van Jacob Gielis. Zij verkeerde in behoeftige omstandig­ heden, doordien haar ma n in 157 9 door 'sKonings vijanden uit Doesburgh verdreven, zijne goederen verloor, die aan predikanten gegeven werden. Zie Sum, Invent. bl. 122 . Kroonenbroek. Joannes Baptista Kroonenbroek, overlede n te Roermon d 25 Juli 1713 , J. U. L., procureur sedert 28 Maart 1673, werd hij notaris in het vorstendom Gelder op 8 October 1682, bij diploma van 21 Juli 1686 , gedagteekend uit Rome, werd hij tot doctor in de rechten benoemd. Gehuwd te Roermond op 3 October 16^7 met Catharina Segers van Loon, geb . te Roermond 17 April 1657 , f te Roermond 11 Sept 1711, dochter van Henricus Segers en van Bernardina Cruysbergh. Zij waren de ouders van : 1. Maithias Martinus Kroonenbroek, geb . te Roermond ^ 11 November 1688 , doopgetuigen Wilh8 Kroonenbroek en Jacoba Segers van Loon, f aldaar 10 Augustus 1749. J. U. L. te Leuven op 9 Febr. 1711 , schepen van Roermond 30 Dec . 1713 , schout van Dalenbroek, 29 Mei 1718, raadsheer in 't hof van Gelder te Roermond 1737?? 1749. Gehuwd te Roermond 8 Juli 171 1 met Maria Gertrudis Coppeneur, geb . te Roermond 12 Juli 1685 , f aldaar 2 November 1731, dochter van Rubertus Coppe­ neur en Agnes Tijssen. Uit dit huwelijk : a. Maria Agnes Kroonenbroek, ged . te Roermon d 301 Juli 1712 , doopgetuige Hubertus Coppeneur. b. Maria Carolina Kroonenbroek, ged . te Roermon d 2 November 1720 , doopgetuigen Christianus Cox , ex-consul, en Jacomina Franssen. 2. Henricus Kroonenbroek, ged. te Roermond 14 Januari 1693, doopgetuigen Frans van Wessem, armmeester, en Elisabeth Segers van Loon. 3. Bernardina Kroonenbroek, ged . te Roermon d 13 Mei 1698, doopgetuigen Joe s Ronckers genaamd Lerop en Gertrudis Cox . van Laer. De van Laer's stammen van het kasteel Witthem bij Nieuwstadt. Andries Gerard van Laer was van 1708?? 1730 schepen van Roermond. He t zegel was een gouden kriekelaar op rooden grond. N. van Laer x Catharina Ehrens, geb . 1610 , over ­ leden en begraveu te Limbricht 13 Juli 1691 . Zij her­ trouwde na dood e van N. van Laer met Goert Eyssen. Hunne kinderen waren: A. Andries van Laer, B. Cornelia van Laer, C . Catharina van Laer, D . Jan van Laer, schout te Nieuwstadt, hij stierf 1 Januari 172 0 te Roermond en werd in de kerk der Kruisheeren begraven. Hij was 8 Mei 1665 te Limbricht gehuwd met Gertrudis Kregers, dochter van Joachim Kregers en Sophia Dries sens. Hare zusters waren Sibilla en Catharina Kregers, hare zwagers Giel Hilgers en Jan Royen. Gertrudis Kregers stierf 14 November 169 4 en werd in de kerk van Nieuwstadt begraven. Zij hadden zeven kinderen : 1'. Johan van Laer, geboren te Witthem 9 Mei 1666. 2°. Maria Catha van Laer, id . id. 15 Dec . 1668 , f 16 Oct . 1669 .