De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

53 54 3°. Catharina Sophia van Laer, id . id. 5 Maart 1671 , t Sept. 1673 . 4». Andries Gerard van Laer, id . 23 Febr . 1673 , schepen van Roermond 1708 ??1730,1 1730. Hij was secre­ taris va n Roermond va n 1719??1730. Hij huwde Maria Elisabeth Fabri, di e 31 Aug . 172 4 stierf en begraven werd bij de Begijnen. Zij hadden twaalf kinderen: 1. Gertrudis Sibilla, gedoopt Roermond 25 April 1706, peter Joes va n Laer, praetor te Daelenbroek, meter Gertr. Febri. 2. Maria Helena Sofia, ged . id. , 22 Juni 1709 , peter Abel Warmers, meter Maria Magda Vallen. 3. Joes Jos. MarP, ged . id., 14 De c 1710, peter Joes Marts. Bosman J. U. L , meter Anna Elis. Adenau Wagener. 4. Petrus Andreas, ged . id., 30 Mei 1712, peter Pieter . Buickmans, praetor Swalmen, meter Maria Mecht. Verveers. 5. Petrus Fredericus, ged . id. , 9 Juli 1713 , peter Petrus Nicolaas Fabri en Magd. va n Laer, uxor. 6. Gers. Franc5., ged. id., 9 Oct. 1714, peter Joes Coolen, schepen, meter Petronella Botquin van Vlodrop. 7. Christ Jos, ged . id , 16 Juni 1716 , peter Christ. Jac. Dirix, meter Maria Elisabeth v. d. Heyden Meyer. 8. Ludov. Joës, ged . id., 1 Mrt. 1718, peter Joes Wilh. Portwick, armmeester, meter Henr. Franc, van Hamme. 9. Joës Jos, ged id., 2 Jan. 1720 , peter Petrus van Dalen, secr. Swalmen, meter Theod. va n Voegt Coolen, uxor. 10. Joannes, ged . id. , 18 Mrt. 1721, peter Joes Ger . Sweyns, meter Maria Lucia Fabri. 11. Maria Jos., ged . id , 11 Febr. 1723 , peter Frans Jos Fabri, meter Maria Clara Charles. 12. Petrus Mathias, ged . id., 27 Aug. 1724, peter Petrus Nic. Fabri, raad va n Thorn, meter Maria Gertr. Coppener. Nog was Henricus van Laer raadsheer in het Hof . 1'. exl. Gerard, geboren 1 Aug. 1661, peter Winand Cuykhoven meter Gertr. v. Laer. 2 ex 1. Gertrudis, geboren 5 Aug. 1665, peter Jacob Straetman meter Agnes Moots. 1°. Magdalena van Cuykhoven, gedoopt 23 Aug. 1655 . 2°. Judith Scheyven, dochter van Kutger Scheyven en Catha­ rina Bosman. 3 ex 2. Catharina, geboren 21 Jan. 1678, peter Mathijs Scheyves meter Marie Verstraelen. 4 ex 2. Joës Gerard, geboren 23 Juli 1679 , peter Gerard Simon meter Ida Vaeck. 5 ex 2. Catharina, Elisa geboren 17 Juni 1682, peter Mathijs Scheyven meter Anna Cath. Raps. 1 Januari 1720 . ?? obiit in platea de Heghstraet Joannes va n Laer, praetor Waldebroekensis (Schalbruch ?) et Novistadiensis, sepelitur apud Crucigeros (Roermond). 31 Augustus 1724 , f Maria Elisabeth Fabri, puerpera uxor N . va n Laer, scabinus et secretarius hujus civi tatis, sepel. Begijnhof. De va n Laar's te Roosteren stammen va n Contelmo en zijn vermoedelijk oo k uit Nieuwstad, evenzoo zeker de va n Laer's in Heythuizen. Luytgens. Kinderen va n Isabella van Weisem, (dochter van Hen­ ricus va n Wessem, burgemeester, en Margaretha van der Heyden) en van Peter Luytgens. De familie stamt uit de stad Gelder. He t geslacht Luytgens voerde een jongen leeuw bij een ouden loopenden leeuw (sprekend wapen Leu=leeuw, Leutgen=leeuwtje). Deze echtgenooten hadden één zoon TIenricus Luytgens, geboren te Gelder 1608. Hij werd burgemeester van Gelder in 165 1 en lid der staten van het Overkwartier en huwde 1°. Marie Kelleman, 2» . te Roermond 17 Januari 167 7 Gertrudis van Vlodrop, f Roermond 10 Juni 1731 . Kinderen ui t het 2e huwelijk waren : 1°. Isabella Luytgens, gedoopt 20 Maart 1680 . II0. Petrus Luytgens, gedoopt te Roermond 2 September 1678, f Roermond 13 November 1750, was organist, wees­ meester en kerkmeester, en gehuwd me t Maria Adriana Janssens, gedoopt Roermond 17 December 1676, dochter van Willem Janssens en Helena Cox . Zij hadden 10 kinderen : 1. Henricus Jos. Luytgens, gedoopt te Roermond 12 Maart 1712 , peter Leon8 Co x en meter Gertr. va n Vlodrop. 2. Maria Anna Luytgens, gedoop t id. 16 Februari 1714 , peter Stephanus va n Vlodrop, meter Anna Sophia Janssens, religieuse, overste de r Penitenten, f 21 Februari 179 2 Roermond. 3. Maria Helena Luytgens, gedoop t id. 25 Maart 1716 , peter Stephanus van Vlodrop, ontvanger v. h. kapittel, meter Anna Catharina Cocx. 4. Henr. Franc. Luytgens, gedoop t id . 8 Maart 1718 , peter Joes Cox , meter Aa. Sophia Janssens, f Roer­ mond 17 Aug . 1780 , schepen va n 1762??1789, tr. 1°. Rmd . 2 Maart 175 0 Barbara Bernards, f Rmd . 18 December 1754 , 2°. Roermond 20 Febr. 175 7 Maria Agnes Petersen van den Grave. 5. Ants. Jacobus Luytgens, gedoop t id. 19 Januari 1720 , f Roermond 14 Augustus 1747 , was protomedicus. 6. Wilh. Jos. Luytgens, gedoopt id. 27 Februari 1722, peter Joes Strijdthagen, meter Adriana Janssens, schepen va n Roermond 1750??1756, advokaat bij 't Hof va n Gelre te Roermond 1748 , raadslid 1750 , kanselier 1779 , tr. Theresia van der Kun, f Roer­ mond 27 October 1751, hij fte Westzaan 27 Juli 1802. 7. Math. Christ. Luytgens, gedoop t id . 12 Februari 1724, peter Petrus Ignatius Janssens en meter Maria Elis. Co x 8. Thomas Luytgens, gedoopt id. 10 Me i 1726 , leefde nog in 179 3 als priester va n de Kruisheeren, sup prior va n het gesupprimeerde klooster. 9. Isabella Josepha Luytgens, gedoop t id. , f 7 Juni 1757, tr. Joes Haex, secretaris van Daelenbroek, zoon van Severiu Haex en Maria Vogels. Uit dit huwelijk vier kinderen, van wie Maria Louisa Haex huwde met . Jacobus Petrus Geradts, burgemeester va n Roermond. 10. Joh'. Gertr3. Luytgens, gedoopt 1 Augustus 1732 , tr. 29 Septembe r '177 6 Joes Reiner Du Pree, geb . Roermond, f Roermond 18 October 1787 . Kinderen va n Henricus Franciscus Luytgens en 1°. Barbara Bernards en 2°. Maria Marga. Petersen va n de n Grave.