De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

57 58 29 Juli 1773. Jan Sijbrandus Braak, van Collum, lidt in 't college van boedelmeesteren, met Margaretha Iitema, van Buren, weduwe van den eerste practizijn in Comps hospitaal Reynier Bouschut. 26 Augustus 1773. Jan Gijsbertus Hodenpeyl, van Schiedam, burger, met Rochina Magdalena Kircher, van Batavia, weduwe van den burger en diacon der Luytersche gemeente Johan George Weyman. 1 September 1773. Hendrik Pieter Bangeman, van Batavia, boekhouder, inet Johanna Maria Coorlsen, mede van Batavia. - 4 September 1773. Johannes Carel Biesenbroek, van Vendelo, capitein van de arthillerij, weduwnaar van Antonia van Huys, met Maria Johanna van Tongeren, van IJpere in Vlan deren, weduwe van den onderkoopman en scriba' te Sourabaya Christiaan Ernst Eckhard. 16 September 1773. Michael √?ngelberts, van Delft, onderkoopman, met Helena Christina Leuftink, van Breda. 7 October 1773. Abraham de Waal, van Batavia, provisioneel assistent, met Carlita Leeulinda de Wit, mede van Batavia. 27 November 1773. Jacob Dirk Cremers, van 's Hertogenbosch, burgerlid in 't college van huwelijkscbe en kleine gerechtszaken, met Maria Catharina Christina Scharleman, van Batavia. 1774. 8 Januari 1774. Barend van Neukirchen en Nijvenheim, van Cleef, onderkoopman en tweede administrateur ten eilande Onrust, met de jonge juffrouw Jacoba Anthonia Mom, van Wijk te Duurstede. 13 Januari 1774. Jan Jacob Su-anevelder, van Uytregt, lieutenant van de burger-cavallerije, weduwnaar van Susanna van Dief en broek, met Justina Henrietta Hofman, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den chirurgijn-majoor Otto Willem Reyts. 27 Januari 1774. Willem Bellingwout, van Amsterdam, bode van 'teer waerde college van heeren Scheepenen deser steede, weduwnaar van Hendrika Wekenkamp, met Wilhelmina Coop a Groen, van Batavia. 10 Februari 1774. Greorgius Everhardus Munnik, van Batavia, onder¬≠ koopman en overdrager van de equipage-werff, met Zoetje Adriana de Koster, meede van Batavia, weduwe van den burger Alexander Dhiel. Jan Nijland, van Amsterdam, binnen-regent van 't arm huys, weduwnaar van Maria Frederika Caspersz, met Alida Maria Brandt, meede van Amsterdam, weduwe van den koopman en Ambon's fiscaal Wijnand de Bonvoust. 19 Februari 1774. Dani√ęl Adriaan Beekman, van Veere, onderkoopman en secretaris van 't eerwaarde college van Heemraden der Bataviase Ommelanden, met Sara Dorothea Kreps, van Batavia.- 3 Maart 1774. Johan Schreuder, van Berlijn, burger alhier, met Carolina Betting,' van Batavia. 10 Maart 1774. Johan Hendrik Klein, van Oetingen, ge√ęligeert opper¬≠ meester van 't casteel te Malacca, met Maria Jacoba Pauy van Leyden (getrouwd 16 Maart d. a. v.) 12 Maart 1774. De Edele Heer Jeremias van Riemsdijk, van Utrecht, Eerste Raad en Directeur-generaal van Nederlands-In dia, Iaast weduwnaar van vrouwe Adriana Louisa Helvetius, met Vrouwe Theodora Rolgers, van Batavia, douari√®re wijlen den Edele Heer Raad extra-ordinair van Neder lands-India Mr. Maurits Theodorus Hilgers (getrouwd 16 Maart d. a v.) 17 Maart 1774. Joseph Bosschart, van Batavia, boekhouder, met Agatha Maria Kruger, van Batavia. 19 Maart 1774. Andries van Vessem., van Waalwijk, vice-praesis van 't Eerwaarde college van weesmeesteren deser steede, weduwnaar van Elizabeth Hellendaal, met Anna Appo lonia de Geus, van Batavia, weduwe van den oud-scheepen en vice-praesis van eerstgenoemd college Arnoldus Jens. 7 April 1774. Cornelis Mannekus, van Vlissingen, voorlezer van de Hospitaalskerk, weduwnaar van Geertruida Cramer, met Rosina Ankersteyn, van Batavia, weduwe van den boek¬≠ houder Pieter Eelders. 16 April 1774. Mr. Gijsbertus Maas, van Leerdam, ordinair lid van de agtbare raad van justitie deses- casteels, met Jacoba Elizabeth Fabre, van Batavia, weduwe van den predikant der portugeesche gemeente alhier Gerardus Klein. 21 April 1774. Andreas Bernardus Uytersiad, van Groll, binnen-regent van 't moorsche hospitaal, weduwnaar van Adriana Paneel, met Maria Helena Bitter, van Batavia, weduwe van den voorlezer van den Hollandschen kerk Jan Nederbosch. 23 Juni 1774. Gerrit van Groll, van Cabo de Goede Hoop, extract- factuurhouder op 't negotie-comptoir, met Aletta Maria Rahsche, van Batavia. 30 Juli 1774. Mr. Jan Etzardus Jeremias Verklocke, van Batavia, onderkoopman en dagregisterhouder ter generale secretarije, met Petronella Magdalena Elizabeth Wentingh, van Batavia. 11 Augustus 1774. David Taillefert, van Middelburg in Zeeland, onder¬≠ koopman, gezwooren klerk en boekhouder van 't eer¬≠ waarde collegie van Heeren weesmeesteren alhier, weduw¬≠ naar van Jacoba Theodora Brouwer, met Jacoba Adriana Asmus, van Amsterdam. 18 Augustus 1774. Simon Both, van Enkhuysen, schipper, met Aurelia Columba, van Ouderschoot in Vriesland. Willem Bellinger, van d'Elmina, bookhouder, met 'Anna Johanna Oenen, van Batavia. Frederik van Baaten, van Utrecht, burger, met Johanna Christina Koenders, van Macasser, weduwe modo-burger Andries Menhorn. 24 Augustus 1774. Mr. Samuel Jan Abeleven, vao Batavia, onderkoopman en cassier der kostpenningen, met de jonge juf√Įrouw Pieternella Gerarda Alting, meede van Batavia.