De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

INHOUD. Bladz, Van der Voort, vraag door W. W. v. R. . . 80. Het geslacht Canneman, door M. A. van Rhede van der Kloot 81. Bijdragen tot de genealogie Gael, door Jhr. H. H. Röell 86, Bothenius, Reneman, Spanheim, Tammen, door M. G. Wildeman 100' Eenige akten uit Vlissingen, door Fred. Caland 102. Van den Bergh, vraag door C. v. E 103. Van Braam, door W. W. v. R 104, De Carpentier, door v. E 105. Chastelijn, door W. W. v. R - ? 105. Clörath, door J. W. des Tombe . ?. ?. ? 105. Van Coeten of van Cooten, vraag door A. H. S 105. Cruypenningh, door Mr. H. W. van Sandick 106 Dezentjé, vraag door M. G. W 106. Van der Gheest, vraag door W. W. v. R 106. Hilgers??Rotgers, door W. W. v. R 106. Van Kerckwerve, door W. W. v. R 106. Momma, door Mr. H. J. Koenen. . . . 106. Nering??Bögel, door W. W. v. R 111. Van Vlierden, door P. v. M 111. Van der Voort, door Aug. Sassen ......... 111. Wapens gevraagd door F. S. 112. Bericht 113. Verslag der Algemeene Vergadering van het Genootschap, gehouden op Zaterdag 13 Maart 1905 in het Zuid-Hollandsch Koffiehuis te 's-Gravenhage ? 113. Aanteekeningen betreffende het geslacht Fagel, oorspronkelijk Faghel, Faghele, door M. G. Wildeman . 115. Oude Indische Families, door W. Wijnaents van Resant: I. Het geslacht Bangeman .- . . . . . 120, 159. Blanckert??Van Vredenburch, door P. C. B. v. T. P. ...... ?. 139. Böcher, vraag door M. G. Wildeman 139. Bothenius, door B. v. T. P. . 140. Crayvanger, door B. v. T. P 140. Dezentjé, door W. W. v. R. ...... 140. Hoflmann??Momma, door M. G. Wildeman 141. Loë, vraag door J. A. R. Kymmell 142. De Rechtere, door Fred. Caland en van Neck ?. 142. Rocquette??Holtius, door W. W. v. R 143. Van Vlierden, door W. W. v. R 143. Van der Vliet,- door Fred. Caland 143. Völcker??Hoffman, door W. J. Hoffman 144. Woldenburch??Van de Wall, door J. A. R. Kymmell ? . ? 144. Wapens gevraagd door Bd 144. Berichten van den Secretaris , ? 145. Titels en Namen, door Mr. B. van der Feen de Lille 145. Grafzerk van Beveren, door B. v. B. (met eene plaat) -. 151. Over het voeren der vereenigde geslachtsnamen de Wildt en de Ruyter, door Eduard van Biema . . . 153. Verschoor??Van den Berg(e), door M. G. Wildeman 165. Chyrographe, door M. G. Wildeman ?. 174. Blanckert, door B. v. T. P , ?. 175. Pattkull, door I. A. R. Kymmell 176. Specht van Eyck, vraag door W. J. Hoffman ........ 176. Levensberichten: Frederik Caland, Jean Theodore de Raadt 177, 179. Bericht ? . . .? 181. Huldeblijk aan den heer J. C. van der Muelen (met eene plaat) ?. 181. Oude Indische Families, door W. Wijnaendts van Resant: H. Het Geslacht Senn vanBasel 182, 217, 258, 292. Genealogische aanteekeningen op oude Utrechtsche en Hollandsche geslachten, door Mr. P. C. Bloys van Treslong Prins ? . 190, 277. Van Reede, door M. G. Wildeman 201*