De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

79 80 van Eeinier (Raginer) III, graaf van Henegouwen, die, in 958 van zijne goederen beroofd, omstreeks 973 als banneling in den vreemde overleed. Na 977 bad Lambert met zijn ouderen broeder Eeinier IV hun vaderlijke goederen, althans grootendeels, van den keizer terugge­ kregen en was hij in het huwelijk getreden met Gerberga, eene dochter van Karei, hertog van Lotharingen, die hem daarbij Brussel en omstreken aanbracht, of nadat haar broeder, hertog Otto, in 1005 zonder oir was gestorven, van dezen erfde. In 1003 treedt Lambert het eerst oir kondelijk als graaf van Leuven op, hij sneuvelt 1015 bij Florennes cn werd opgevolgd door zijn zoon Hendrik. Nadat ook deze in 1038 en zijn zoon Ottom 1039, althans vóór 1041, was overleden, werd een andere zoon van Lambert I, nl. Lambert Bolderik, graaf van Leuven, die, in of kort na 1062 gestorven, ook weder een zoon en opvolger Hendrik, nevens een zoon Beinier, die omstreeks 1073 voorkomt, had. Onze Raginer van Strijen, zoo al zijn bestaan vaststaat, kan nu zeer goed een nog jongere zoon van Lambert I gewees t zijn uit een tweede huwelijk van dezen, wiens vrouw Gerberga in 1008 moet zijn gestorven (zie Stokvis Manuel, hoofdstuk X, tabel n° 1), een huwelijk nl. met de besproken Beinhilde, waardoor hij voor dien zoon aan Strijensche goederen kwam, welke later aan dien3 zonen Lambert en Hendrik vervielen. Reinhilde kan bij het sluiten van dat huwelijk wel niet joDg meer geweest zijn, doch Lambert was dat omstreeks 1008 evenmin. Het verzekeren van een rijke erfenis voor zijn huis kan hier ook eenig gewicht in de schaal gelegd hebben. Reinhilde, in tegenspraak met van Goor, voor de vrouw van Raginer en dus voor de bovenvermelde Rieburgis te houden, zou meer bezwaar hebben. Herhalende, dat van een 2l,e huwelijk van Lambert, graaf van Leuven, tot nu toe al evenmin als van een zoon Raginer, dien hij nog zou hebben verwekt, iets is gebleken, merk ik nog op, dat van der Kindere de ver­ onderstelling uitspreekt, dat Heinier III, Lamberts vader, met de zuster van graaf Ansfried, den lateren bisschop van Utrecht (± 1010), gehuwd gewees t is en dat deze Ansfried, over wiens afkomst veel is gestreden (zie ook over hem Witkamp II, bl. 293 j° 512) een zoon was van een vroeger voorkomenden graaf Lambert. Zoo, vooronderstelt bij, kwam de naam Lambert in het geslacht, die van Hendrik echter door Gerberga wier gelijknamige grootmoeder eene dochter was van Hendrik den Vogelaar. Ik wil hierover verder niet uitweiden, doch liever naar het IIde deel van zijn aangehaald werk ver­ wijzen. Een geheel e rij van ascendenten van Hilswinde en hare zuster Reinhilde, van oudere graven van Strijen, is, uit de Bredasche Kronijk getrokken, bij van Goor of van der Aa te vinden. De stichting van het slot te Breda wordt daar eenigs zins anders opgegeve n en vroeger gesteld dan in 1039. C. S. B. B. des Tombe. ?? Wie heeft de goedheid onderstaande kwartieren van Francois Jan Jacob des Tombe (1793 ?? 1824) aan te vullen: des Tombe de Bons Drakenborgh Kamp van Teylingen de Bane C. S. B. B. Verhaven??Crayvanger. ?? Wie wil zoo vriendelijk zijn mij omtrent het onderstaande nadere inlichtingen te geven ? Maria Speelman, geb. ?, st. ?, tr. ? Dirk Verhaven, geb. ? st. ?, zn. van ? Zij tr. 2°. - Bernard Crayvanger, geb. ?, st. ?, predikant en doctor in de medicijnen, zoon van ? Uit het le huwelijk sproten : 1. Hadewij Verhaven, geb. ?, st ? tr. ? Cornelis Vinck, geb. ?, st. ?, zoon van ? Hieruit: A. Mr. Cornelis Vinck, geb. ?, st. ?, procureu r bij het Hof en Hoogen Raad van Holland. B. Gerard Vinck, geb. ?, st ? 2. Cornelis Verhaven, geb. ?, st. 27 Dec. 1711 zonde r nakomelingen. 3. Jan Verhaven, geb. te Rotterdam 1 Sept. 1659, st in Oost Indië zonder nakomelingen. Uit het 2e huwelijk sproten: 1. Bernard Crayvanger, geb. ?, st. ? 2. Mr. Dirk Crayvanger, geb. ?, st ?, wethoude r van Monnikendam, tr. 1». ? (ondertr. Brielle 3 Sept. 1690) Maria Molewater, geb. ?, st. P, dr. van Harper Molewater, vroedschap en schepen te Brielle, en ? Hij tr. lo (ondertr. Monnikendam Maart 1693) Margaretha Teding van Berkhout, geb. te Mon­ nikendam ?, st. P, dr. van Gerbrand, burgemeester en pensionnaris van Monnikendam, en Maria van der Gracht. Uit le huwelijk geen kinderen - het 2e (nog meer ?): Bernard Crayvanger, geb. ?, st ? kinderloos . E. W. v. H. van der Voort. ?? Wie waren de ouders van Joan Abraham, van der Voort, die in 1769??'74 gouverneur van Ambon was? Wanneer werd hij te Utrecht geboren ? Hij moet na 1776 hier te lande overleden zijD , kan men mij den juisten datum noemen ? W. W. v. R. IN HOU» 1905, IVo. 2 en 3S. Tot lid zijn benoemd. ?? Adreswijziging. ?? Hinloopeniana, door M. Q. Wildeman. .?? Kwartieren van C. J. J. S. Heyligers??Esser, medegedeeld door