De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bijdragen en cor¬≠ respondentie betreffende de redactie en verzending van het Maandblad zijn te richten aan den redacteur, Jhr. Mr. F. BEELAERTS VAN BLOELAND, 62 Koningin¬≠ negracht, te 's Gravenhage. Aanvragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te zenden aan den heer W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAT/BURG, 96 Jan van Nassaustraat, te 's Gravenhage. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij strekking of den inhoud der onderteekende Brieven,aanvragen, enz., betreflende het Genootschap te richten aan den secretaris, Jhr. Mr. E. B. F. F. WITTEET VAN HOOG¬≠ LAND, 25 Jan van Nassaustraat, die betref¬≠ fende de bibliotheek aan den bibliothecaris, Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, 3 Sweelinekplein, beiden te 's Gravenhage. ‚?? Contributi√ęn enz. aan den penningmeester, C. F. GIJSBERTI HODENPIJL te Vrijenban bij Delft. ‚?? Leden te 's Gravenhage be¬≠ talen per jaar ∆?10.‚?? contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen f 6.‚??. niet aansprakelijk is voor de stukken. N¬Ľ. 4. I5C]5LIIIe Jaargang. 1905. Het geslacht Canneman, door M. A. VAN RHEDE VAN DER KLOOT. Het geslacht Canneman is vermoedelijk uit de stad Kampen herkomstig, 'Van dezen naam zijn onder de studenten, ingeschreven aan de Academie te Utrecht, vermeld gevonden : in 1650 Lambertus Canneman, Campensis, en in 1684 Guiljelmus Canneman, Transisulanus. De laatstgenoemde was waar¬≠ schijnlijk Willem Canneman, hieronder nader vermeld, die op den 27 Januari 1661 te Hasselt werd gedoopt. Uit eene nota, afkomstig van den heer Ebbinge Wubben, notaris te Staphorst, is nog het volgende nopens de familie Canneman gebleken: dat Lucas Canneman en Catrijna Boydemans te Hasselt verwekten de navolgende kinderen : Jan, gedoopt den 24 Januari Niesien, ‚?? ‚?Ę ,27 Juni Willem, ‚?? ,27 Januari Marta, Peter, Peter, 1658, 1659 , 1661 , 14 December 1662, 4 December 1664, 15 Juli 15 Maart 1666, 1668, Elisabeth, ‚?? Catrijna, ‚?? ‚?? 24 November 1669 , dat na dien tijd te Hasselt geen geboorten der familie Canneman zijn vermeld gevonden , dat in een register der afgegeven obligati√ęn om te te voorkomen het wegvoeren van ostagi√ęrs ten tijde van de ‚?Ęevacuatie van de Keulsche en Bisschoppelijke troepen, opge¬≠ maakt den 14 Juni 1675, 2d¬ę kwartier, voorkomt: Can neman's weduwe, 3^gulden en 3 stuivers, en in het 4de kwartier : Lucas Canneman, 75 gulden , dat in een Provisioneel register van den 500sten en 1000sten penning, opgemaakt 1703, in.het 4de kwartier voorkomt: erfgenamen Burgemeester Lucas Canneman, tot eene bezitting van 3000 gulden, en dat in een gelijksoortig register van den jare 1757 de naam Canneman niet, meer wordt aangetroffen. -% Het wapen van de familie Canneman is in blauw een zilveren rijksappel, met kruis en omgording van goud. De kleur van het veld was vroeger rood, want aldus komt dat wapen, met twee rood-getongde bruine leeuwen als schilhouders, voor op een glasruit, tevens bevattende de namen van Johan Canneman, .Niesien Canneman, Wilhelmus Canneman, Catharina Canneman en Janna Canneman, met het jaartal 1689 Die glasruit, vermoedelijk afkomstig van het huis van den meergenoemden burge¬≠ meester Lucas Canneman, zal zijn geschilderd door Krijn Janssen Muis, die in gemeld jaar glasschrijver der stad Hasselt was, en met die qualiteit vermeld staat op een met zijn wapen beschilderde glasruit. Beide glasruiten zijn in het bezit van den heer E. A. Canneman alhier. De oorzaak, waaraan de verandering van kleur van het veld in het eerstgemeld wapen moet worden toegeschreven, is tot heden niet kunnen worden opgespoord. I. Jan Canneman, ook Kanneman, die tot de onder - werpelijke familie behoorde, geb. omstreeks 1710, woonde te Kampen en huwde BiU√ľgjen van der Kamp. Zij hadden een zoon Gerrit, die volgt II. II. Gerrit Cannneman, ook Kanneman, geb te Kampe n 16 Maart 1741 en 19 dier maand in de St Nicolaas-of Bovenkerk gedoopt, huwde te Steen wijk 23 Mei 1774 Gesina Alida van der Souw, geb. te Stee n wijk 17 Mei 1755, dochter van Ds Elias van der Souw, predikant te Zwartsluis en daarna te Steenwijk, en van Lydia ten- Hoven. Hij stierf te Amsterdam 27 Oct. 1784 en werd 3 Nov. d.a.v. te Kampen begraven, zij stierf te de Bilt 9 Oct. 1830. Hadden vijf kinderen : 1. Hilletje Canneman, geb. te Amsterda m 21 Aug. 1775, huwde te Amersfoort 25 Dec. 1815 Johannes Bouman, geb. 1747, zoo n van Egbertus Bouman. Hij stierf op * den huize Rhijnsoever, bij Bunnik, 16 Aug. 1824, zij stierf te Maarssen 28 Aug. 1855. 2. Elias Canneman, volgt III. 3. Lydia Catharina Canneman, geb. te Amsterda m 12 Oct. 1779, huwde te Amsterdam Christophorus