De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

95 96 . Arnold van Meysenborgh was 1601 wijnhandelaar (Han­ delingen Magistraat blz. 35), Hij was gehuwd met Geerte van Dulcken. Agnes van Meysenborgh, zuster van Arnold, was gehuwd met Goessen of Goetzen van Dulcken. Overdrachte n II, folio 144 verso. Reiner van Meysenborgh, kerkmeester, overlijdt 15 Sept. 1629 (Zie Handelingen Magistr. blz. 94.), verwant aan de vorigen, was gehuwd met Margaretha van Berckeler. Zij hadden zeven kinderen: 1». Godefridus, gedoopt te Roermond 1 December 1613, getuigen Gosw. van Dulcken en Lijsb. v. Berckeler. 2». Christiaan, gedoopt te Roermond 15 Maart 1615, ge­ tuigen Joes Wolfs en Marga. Poulssen. Hij was in 1663 kerkmeester (Zie Handeling Magistr. blz. 147). 3». Gertrudis, gedoopt te Roermond 19 Juni 1618, getuigen Arn8. van Meysenborgh en Theod. in de Maen. 4°. Arnold, gedoopt te Roermond 17 Mei 1620, getuigen Arnold Pollart en Margaretha van Meysenborgh. 5°. Godfried, gedoopt te Roermond 26 Jan. 1622, getuigen Ger. Puy.1, Anna van Strasborgh. 6°. Maria, gedoopt te Roermond 20 Juni 1623, getuigen Gertr. van der Smitzen. 7o Godfried, gedoopt te Roermond 12 Maart 1625, getuigen Joost v. Oest, Maria uxor P. Paulssen. Griet Meysenborgh was gehuw d met Nicolaas Pauwels of Paulssen. Zij bezaten goederen op het Spik onder Maas niel. Overdrachten II, bl. 41 verso, 1595. Margriet van Meysenborgh, weduwe, komt voor in Handelingen Magistraat bl. 82, 113 â?? A° 1621 en 1647. God/ried van Meysenborgh was gehuw d met Gertrudis Tilwrens. Hunne dochter Gertrudis werd 4 Nov. 1620 te Roermond gedoopt, getuige Agnes van Dulcken. Een voorzaat van dezen Godfried, ook Godart of God­ fried geheeten, was volgens de Chroniek der stad Roer­ mond 1562â??1638, van Nettesheim, in 1569 burge­ meester van Roermond, in 1574, 1577. Het familiegraf der van Meysenborgh's lag, evenals dat der tan Dulcken''s, in het H. Sacramentskoor der Roer mondsche Kathedraal voor de Communiebank. van Mul bracht. In de Minderbroederskerk, thans magazijn, ligt een steen met het volgende opschrift â??1627 den 27 ... . bris starf. (Gerardus) van Mulbracht, der Seel sij Gottgnadig Inde Ummel van Asselt sein hausfrau Starf A<>. 16 . .' Het wapen vertoont een huismerk, bestaande uit een 4 met gestreepten en geschoorden steel, vergezeld van de letters G en B (Gerard van Bracht). De familie werd namelijk in de wandeling ook van Bracht genoemd. Hier zij herinnerd, dat ook het dorp Mulbracht in Roermond dikwijls Bracht heet. 18 Nov. 1610 werd Gerardt van Bracht werkmeester van het gewantmakers gild, 1616 tienman van dat gild, 1619 vendrig van het Spaansche Kwartier, 1624 kapitein van het Spaansche Kwartier. Gerard van Bracht en Emmelina van Asselt waren de ouders van: 1. Katharina van Bracht of van Mulbracht, geb. 25 Oct. 1594, peter Peter Timmermans, meter Joha. van Asselt. 2. Johanna, geb. 30 Nov. 1597, peter Jac. Grouwels, meter Aletgen Vorsterman. Goirt van Bracht, geb. 17 April 1601. 1641 wordt Jan Deneken armmeester in plaats van G. van Bracht. Hij tr. lo. Mechtildis Solemakers, 2°. Anna Prieskens vóó r 1637. Hij had de volgende kinderen: 1. Catharina van Mulbracht, ged. 4 Mrt., 1631, pete r Joes van Bracht, meter Elis. Maes. 2. Gerardus van Mulbracht, ged. 5 Dec. 1637, pete r Joes v. Lerep, met er Cathar. Steen. 3. Maria van Mulbracht, ged. 18 Nov. 1640, pete r Joh. Ever. Huberts, meter Catha. Raps. Gerardus van Mulbracht, ontv. Keiz Maj*, en Catha. Odilia Forsterman waren de ouders van: 1. Anna Gertrudis van Mulbracht, ged. 26 Juli 1713, peter Petrus Jos. de Winckel, meter Gertr. El. Nelissen. 2. Joes Ants. van Mulbracht, ged. 23 Juni 1718, pete r Reiner Vorsterman, meter Gertr. v. Mulbracht. 3. Gosw. Frans van Mulbracht, ged. 14 Nov. 1720, peter Gers Vorsterman, meter Corna. v. Sybrich> wed. van Blitterswijck. Merten van Mulbracht der alde was 15 Februari 1592 (Zie Overdrachten II Rijksarchief Maastricht) glazenmaker. (Wordt vervolgd). Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 63.) 1777. 4 Januari 1777. Johan Wichers Wicherszoon, van Groningen, onder­ koopman en eerste suppoost op 't Comptoir van de génerale directie, met Catharina Machtilda van Groenenberg, van Batavia (getr. 12 Jan. d.a.v.) Pieter van Tonningen, van Amsterdam, commissaris van huwelijksche en kleine gerechtszaken, weduwnaar van Anna Christina Elisabeth Schrader, met Philippa Jasinta Colombijn, van Batavia. 9 Januari 1777. Jan Hendrik Duirvelt, van Samarang, oud-ordinair klerk ter generale secretarije, met Anna Anthonia Swartr van Batavia. Gerrit Kool, van Batavia, adsistent, met Cornelia Martina. Brandis, meede van Batavia. 6 Februari 1777. Jacobus van Vliet, van Batavia, adsistent, met Johanna. van Reynwijk, mede van Batavia, weduwe van den boek­ houder en boomwagter Alexander Diederik. 27 Maart 1777. Cyprianus Jacobus Carels, van Batavia, boekhouder en boomwagter, weduwnaar van Rebecc a Donker, met Alida Coster, mede van Batavia, weduwe van den ge weesene opperchirurgijn Petrus Alma. 3 April 1777. Gerrit Jacobus Sleufhaas, van Batavia, wagtmeester van de oostzijdsche burgerij, met Anna Christina Schreuder, van Batavia. 5 April 1777. De Heer Jan Vermeulen, van Moordregt, boekhouder-