De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

97 98 generaal, weduwnaar van Anna Petronella Spiesser, met mejuffrouw Maria Catharina Fabre, van Batavia, weduwe van den g'eligeert Malaks gouverneur Pierre Jean Louis de Fïlliettaz. 17 April 1777. Hendrik Diesier, van Karoscbkie, luitenant-militair, weduwnaar van Cathariua Lucretia Maudet, met Adriana Jurriana Ondaatje, van Utrecht. 1 Mei 1777. Coenraad Freyweyler, van Dresden, extra-ordinair luite­ nant der arthillerij, met Dianaj Jacoba van Berchem, van Colombo. 29 Mei 1777. Joan Reinier Coortsen, van Batavia, onderkoopman, met Susanna Jacoba Brueys, van Bengalen. 26 Juni 1777. Johan Theodoor Visscher van Gaasbeek, van Batavia, koopman en eerste administrateur in 'tkleede pakhuis, met Ida Adriana Helena Wiese, van Breemen. Claas Jans aan Sintruyen, van Batavia, boekhouder en eerste overdrager op 't hospitaal-comptoir, metAmarentia Piel van Macassar, weduwe van den vaandrik-militair Jan Nicolaas Keilener. 17 Juli 1777. Andreas Cantebeen, van Dordrecht, chirurgijn, met Philippa Hendrika Schippers, van Batavia. 14 Augustus 1777. Johannes Clements, van Aur, met Arnolda Wilhelmina Rosetta van Oosten, bejaarde dochter. 18 September 1777. Johannes Lourens Frankenf eldt, van Colburg in Pomme- ren, burger en koster der lutersche gemeente alhier, weduwnaar van Maria Magdalena Modet, met Catharina Wilhelmina van Felsen, van Batavia, weduwe van den burger Johan Jacob Meyer. 2 October 1777. Joan Willem St. Paul, van Madraspatnam, ordinair klerk ter generale secretarij, met Lewina Catharina Baillet, van Batavia. 23 October 1777. Willem Jacob van Loon, van St. Annalandt, boek­ houder, met Deliana Wilhelmina Jansz, van Tagal. 27 November 1777. Pieter Dirk de Haas, van Batavia, boekhouder, met Catharina Visscher, van Onrust. 18 December 1777. Hendrik Hilgers, van Amsterdam, burger, met Johanna Elisabeth van Staveren, van Padang, 1778. 13 Januari 1778. Andreas Bernardus Uytterstad, van Groll, binnenregent van 't moorse hospitaal en opperchirurgijn van de post Jacatra, weduwnaar van Maria Helena Bitter, met Maria Juliana Schelkers, van Batavia, weduwe van den opper­ chirurgijn Adam Gort. 24 Januari 1778. Albertus Lieftink, van Groeningen, ordinair-leeraar in de portugeesche gemeente, weduwnaar van Anna Magda­ lena Verhagen, met Susanna Claudina de Villiers, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van den capitein-militair Johan Hendrik Zinner. 31 Januari 1778. Hendrik Nicolaas Lacté, van Haarlem, prov. koopman en. secretaris van 't eerwaarde college van Heeren wees­ meesteren, met Petronella Greving, van Batavia, weduwe van den koopman en tweede administrateur in de suiker­ pakhuizen Jacob Fockens. 7 Februari 1778. Willem Carpenter van Westerbeek, van 's Hertogen­ bosch, koopman, met Maria Paulina Smit gend Schippers, van Batavia. 14 Februari 1778. Hendrik Christiaan Meinertzhagen, van Amsterdam, onderkoopman, met Catharina Geertruida van Bavenstein, van Batavia, weduwe van den koopman en eerste admini­ strateur in de westzijdsche pakhuizen Hendrik ter Pelkwijk. 26 Februari 1778. . Abraham de Roy, van Batavia, met Johanna Martha Coop a Groen, van Japara. 19 Maart 1778. Dirk Beuvekamp, van Amsterdam, ordinaire clercq ter generale secretarije, met Margaretha Boot, van Bombay, weduwe van den boekhouder Jan Christoffel Botlendorp, 4 April 1778. Jan Fredrik Frese, van Almelo, lid in 't college van Heeren weesmeesteren, weduwnaar van Adriana Matern, met Anthonia de Vos, van Batavia, weduwe van den opper­ chirurgijn in 't casteel Gerrit Vollee. 25 April 1778. Johan WicJiers Wicherzoon, van Groningen, onder­ koopman en eerste suppoost van de generale directie, weduwnaar van Anthonia Magteld van Groenenberg, met Catharina Geertruida van Ravensteyn, weduwe wijlen den koopman en eerste administrateur in de westzijdsche pak­ huizen Hendrik ter Pelkwijk. 29 April 1778. Petrus Albertus van der Parra, van Batavia, koopman I en boekhouder van het Ambachtsquartier, met de jonge juffrouw Catharina Geertruida Breton, van Sourabaya. 14 Mei 1778. Willem Diederik Pielat de Blagnye, van Lekkerkerk, luytenant-militair, met Paulina de Zager, van Batavia. 23 Mei 1778. Johannes Pieter Fabricius, gebooren op zee nabij de Cabo de Goede Hoop, koopman en eerste gezworen klerk ter generale secretarije van Hunne Hoog Edelheden, weduwnaar van Geertruida Elisabeth Hemsingh, met Jacoba Elisabeth MottrecM, van Batavia, weduwe van den koop­ man en negotieboekhouder Johan George ScMndelaar. Hiermede is dit gebodenboek beëindigd. Wij kunnen de huwelijken evenwel vervolgeD, zij het dan ook slechts tot begin 1779, uit het vroeger reeds ver­ melde â??Tromoboek 1769â??1779,' waarvan wij hier- â?¢ boven reeds mededeelden, dat het slechts een verzameling is van consentbrieven, waarbij den trouwlustigen toestemming werd verleend door com­ missarissen van huwelijksche zaken om t. g. t. een huwelijk aan te gaan. De aandacht wordt er daarom op gevestigd, dat de alsnu gegeven data niet die zijn van ondertrouw, trouw of le gebod, doch die van uitgifte van den consentbrief. Op ondervolgende data werd die toestemming verleend aan de volgende personen: 26 Mei 1778. Jacobus van Aitsma, van Batavia, ordinaire klerk ter