De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

99 100 generale secretarij, niet Maria Elisabeth Bailliët, mede van Batavia. 9 Juni 1778. Mr. Nicolaas Alexander van Lelijveld, van Ternaten, koopman en fiskaal van Samarang, weduwnaar van Sara Jacoba Dobbelaar, met Maria Sonneveld, van Doesburg. 15 Juni 1778. Mr. Wijbrand de Jongh, van Valkenswaard, onderkoop­ man en tweede in de groote winkel, met Ephraina So/mltz, van Batavia. 29 Juni 1778. Willem Popkens, van Amsterdam, procureur, met Aletta Jurriana van Haak, van Batavia, weduwe vaD den extra­ ordinair klerk Mr. Johannes Pauwen. Den WelE. Heer Hendrik van Stockum,, van Amsterdam, Raad extra-ordinair van Nederlands India, met Catharina Elisabeth Bomswinkel, van Batavia, weduwe van den oud majoor der arthillerij en fabrijk Otto Frans Nicolaas Marei. 6 Juli 1778. Mr. Nicolaas Wendelin Beyts, van Cochin, koopman en administrateur te Bantam, met Maria Elizabeth de Jong, van Jaffnapatnam. 7 Juli 1778. Albertus Lief tink, van Groeningen, ordinair leeraar der Portugeesche gemeente, weduwnaar van Anna Magdalena Verhagen, met Johanna Dorothea Walburg, van Batavia, weduwe van den opperchirurgijn Willem Ponsart. 30 Juli 1778. Simon Lucas Pieter Specht, van Hamburg, geregtsbode, met Anna Johanna Oenen, van Batavia, weduwe van den boekhouder Willem Bellinger. 6 Augustus 1778. Paul Engelbert van Halm, van Archangel, onderkoop­ man en garnisoenschrijver, met Wilhelmina Jacoba Meurs, van Batavia. 22 Augustus 1778. Jacobus van Vliet, van Batavia, adsistent, weduwnaar van Johanna van Rijnwijk, met Johanna Dorothea Wal­ burg, van Batavia, weduwe van den opperchirurgijn Willem Ponsart. 7 September 1778. Josephus Gordijn, van Delft, koopman en translateur in de Javaanse taaie, weduwnaar van Sophie Nicolaï, met Johanna Louisa Specht, van Sourabaja, weduwe van den koopman de Beaufort. 29 September 1778. Godlieb baron von Diemar, van Diemarden in 'tHan- noverschen, boekhouder, met Aletta Alberta Heyder, van Batavia. 16 October 1778. Pieter Leonard van ?ys, van Sutphen, adjunct gesworen klerk van de agtbaren Raad van Justitie, met Helena Wilhelmina de Vos, van Vlissihgen. 20 October 1778. Johan Frederik baron van Reede tot de Parkeier, van Twello, onderkoopman, met de jonge juffrouw Ida Petro­ nélla Jacoba Vos, van Samarang. Johannes van Hek, van Jaffnapatnam, boekhouder, weduwnaar van Maria Louisa Verkuil, met Johanna Maria Oldenzeel, van Waalwijk. 21 October 1778. Scipio Cornelis van Riemsdijk, van Batavia, onder­ koopman en gecommiteerde in de groote winkel, met Lourentia Jacoba Schultz, van Batavia. [Vergelijk v. R. v. d. Kl. De Gouverneurs-Generaal enz., waar zij N. Schutter genoemd wordt] 22 October 1778. Jacobus de Warem Junior, van Middelburg, essayeur, weduwnaar van Catharina Elisabeth Driel, met Johanna Minia Rotgers, van Batavia, weduwe van den comman­ deur en opperequipagemeester Thomas Alexander de Wit. 28 October 1778. Johan Godlieb Behrens, van Homburg, prov. adj. onder de Westzijdsche burgerij, met Petronélla Meerman, van Joana, weduwe van den adjudant der Westzijdsche bur­ gerij Jacobus Houbraaken. 29 October 1778. Johan George Feyge, van Liegnits, luytenant-militair, weduwnaar van Carolina Johanna Gronardt, met Pieternella Hartingh, van Samarang 6 November 1778. Bogislaus Fredericus von Liebeherr, van Maccasser, ge­ sworen klerk ter generale secretarije van Hunne Hoog Edelheden, met Anna Maria de Roy, van Batavia. 12 November 1778. Willem Schouten, van Bengale, ordinaire klerk, met Margaretha Glissenburg, van Batavia. 14 November 1778. Elbert Elias, van Middelburg, onderkoopman en secre­ taris van huwelijksche en kleine gerichtszaken, met de jonge juffrouw Charlotte Anthonia Meyer, van Batavia. 26 November 1778. Johan Hendrik Hodenpijl, van Batavia, boekhouder, weduwnaar van Anna Catharina Steynouw, met Sara Catharina Moses, van Batavia. 30 November 1778. Adrianus Canselaar, van Veendam, gecommiteerde ten eylande Onrust, met Anna Maria Albanesius, van Malla baar, weduwe van den luitenant-militair en onder-major Johan Willem Zimmerman. 7 December 1778. Barend Hendrik van de Poll, van Amsterdam, ordinaire klerk ter generale secretarije, weduwnaar van Alida Schiele, met Eva Johanna van Hemert, van Batavia, weduwe van den oud-diacon Barend Barends. [Wie is deze v. d. Poll? Een lid van het adellijk geslacht?]. (Wordt vervolgd.) Bothenius, Reneinan, Spanheim, Tammen. De volgende aanteekeningen van bovenstaande ge­ slachten o. a. verwant aan de familiën Lohman, Trip en Wichers, kunnen, hoe onvolledig zij ook zijn, wellicht van nut wezen bij verder onderzoek. Bothenins. I. Casparus Bothenius, predikant te Schaldebuiren, overleed aldaar in 1662, tr. N. N. bij wie: Henricus Bothenius (die volgt II). II. Henricus Bothenius tr. 1°. Etta Epkenius, bij wie 1 z , en 2°. met Adriana Trip, waaruit 2 z., hij overleed als burgemeester van Groningen. Kinderen: a. Aylco Bothenius (die volgt III), b Adrianus Bothenius (die volgt Illbis), c. Louis Bothenius (die volgt Illter). III. Aylco Bothenius, kapitein in Statendienst, huwt Gesijna Tijlking, en laat een dochte r na: Etta Margaretha Bothenius, f 18 Nov. 1729, die huwt met Johan Lohman.