De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

101 ïlïbis. Adrianus Bothenius, overste-luitenant huwt Sophia van Velsen [Vgl. De Haan Hettema . en van Halmael, in voc e van Velsen, 1). I, bl. 400, waar zij Anna Sophia wordt genoemd, vgl. ook Ferwerda, gen. Trip]. Zij wonnen 5 dochters, t. w.: 1. Adriana Cecilia B, huwt Adriaan Trip. 2. Cecilia B., t 8 Mei 1775. 3. Sophia B, f 16 Nov. 1771. 4. Andresa Nolkia B., f 16 April 1776, huwt Laurens Wildrik. 5. Elisabeth Catharina B., t 4 Oct. 1781. lYlter. Louys Bothenius,, overl. als burgemeeste r van Groningen, in 1738, tr Catharina Elisabeth Spanheim, waaruit 2 d.: ' * 1. Ida Elisabeth. Bothenius, f 12 Maart 1756, huwt Jo­ han Lohman. Hieruit sproten de takken Bothenius Lohman, Tammen Lohman en Spanheim Lohman. Deze laatste tak is in 1783 uitgestorven, door het op Sappemee r verdrinken van Johan Spanheim Lohman, geb. in Nov. 1775, uit Andreas en Petro­ nella Barbara Enibbe. 2. Adriana Bothenius, f 23- Juni 1753, huwt den hoofdma n Egbert Alberda. Reueman. Hendrik Beneman, rentmeester der Ommelanden en monstercommissaris, huwt N N., waarbij 5 dochters: 1. Esther Beneman huwt prof. Hendrik Munting. 2. Helena Beneman ?? burgemr Gerhard Swarte. 3. N. N. Beneman ?? N. N. WHierna. 4. N. N. Reneman ?? N. N. Groothuis. 5. Susanna Beneman ?? Albert Hendrik Munnikhof. Spanheim. I. Dr. Vigandus Spanheim, predikant in de Neder Paltz x Renata Tossana, winnen: Frederik (die volgt II.) II. Frederik Spanheim, geb te Amberg 1 Jan. 1600, f te Leiden (?) 14 Mei 1649, professor te Leiden (zie over hem van der Aa, enz.), huwt Charlotte du Port, geb. te Parijs in 1612, f te Genève in 1648. Zij wonnen 5 zoon s en 1 dochter, t w.: 1. Ezechiel Spanheim, geb 1629, was Envoy é van een der Duitsche vorsten bij den Koning van Engeland, huwt N. N., en st. 25 Dec. 1710, een dochter Maria Adriana S. nalatende, die in Engeland trouwde met een Marquis de Mont Artdré. Dit huw. werd door echtscheiding ontbonden. Zij overleed kinderloos. 2. Frederik Spanheim, (die volgt III.) 3. Andreas Spanheim, geb. 1643, f 1727, was rent­ meester der geestelijke goederen in Stad en Lande, huwt Ida Geldorphius, dr. van een Amsterdamschen predikant (1), waaruit een dochter Ida Spanheim, gehuwd met Louis Bothenius, waaruit kinderen. 4. Daniël Spanheim, geb. 1644, f coeleb s te Heidel berg in 1675. 5. Bené Spanheim, geb. 1648, tr. Jeanne Buratte, f kinderloos. 6. Jeanne Spanheim, geb. 1635, fin 1700, tr. Theophilus Bonnet, med. doctor te Genève. 7. Maria Spanheim, geb. 1638, tr. Hendrik van Val­ kenburg, Zweedsch Rijksraad te Stokholm. (1) Yolgens Kerk. Eeg. der predikanten van Hendrik Croese Gz., zou dit moeten zijn Henricus Geldorpius, geb. Sneek 1 Dec. 1600, f Amsterdam 6 Oct. 1652. Bevestigd ald. 9 Oct. 1628. Hij was gehuwd met Neeltje Pool. Tammen. 102 I. Jan Tammen, f 28 Mei 1681, raadsheer in Gro­ ningen, tr. 1°. Elisabeth Noordhorn, waarbij 1 z, en 1 d., 2°. Helena van Hulten, waarbij 2 dochters, t. w.: 1. Sicco Tammen (die volgt II.) 2. Beetta Tammen, tr. Wiche Wichers. 3. Elisabeth Tammen, f 28 April of 3 Juni 1749, tr. Hendrik Lohman 4. Beerta Tammen, tr. den convooymeeste r Buttinga, z k. II. Sicco Tammen, f 1 Sept. 1712, raadsheer in Gro­ ningen, tr. Helena Haykens, wed. Vaenecamp of Veen- kamp, waarbij één zoon: III. Jan Tammen, f jong. Voor de juistheid der opgaven sta ik niet in. Bij nadere controle zal die moeten blijken. Zoo is het dubbel huw. Louis Bothenius, op de een e plaats met Catharina Eli­ sabeth Spanheim en elder s met Ida Spanheim vermeld, mij niet duidelijk uit deze lijsten, welke mij voorkomen te zijn opgemaakt in verband met een erfrechtsquaestie. Voor nadere betrouwbare gegevens , dus verbeteringen en aanvullingen, vooral wat de familie Botheniusbetreft, houd ik mij zeer aanbevolen. 's Gravenhage. M. G. WILDEMAN. Eenige akten uit Vlissingen. Bij een slechts kort onderzoek in het archief der Groote kerk te Vlissingen, schreef ik uit een paar aldaar be­ rustende trouwregisters de volgende akten over: 1604, 30 Octr. Jan Claesz. Burchgrave wedr van Santwijck met Anna Leens van Antwerpen wede Pieter Maes. T605, 12 Maart. Frans Willemsz. de Pesterj.g., dienende bij kap Loncke met Neelken Lievens de Wint j.d., beide van Vliss., won. pluimstraat. 1607, 28 April. Paulus' Sorgeloo s van Oudenaerde, wedr Lijsbeth Jans van der Rivier met Tanneken Jans j.d. van Bergen op Zoom 1608, 23 Aug??17 Sept. Benjamin Deynoot j.g. van Gent, Susanna Tuinincx j.d. van Middelburg, Geh. te Serooskerken. Klara Backers moeder van den bruidegom, M. Prudhomme, zwager. [Een Benjamin Deynoot van Gent werd 1626 inge­ schreven of lid van het landluiden gilde te Goes , en Charles Deynoot werd 10 jaren later poorter dier stad.J 1609, 15 Aug. Jacob Winkelman, kap. j.m. van Brugge, jkv. Anna de Rijcke j.d. van Middelburg. 1609, 9 Decr. Joos de Moor vice-admirael, wedr van Janneken Leunin, Catharina Struyvinck, wede P. de Wachter. 1609, 9 Decr. Kapitein Michiel van Trappen gezeyt Bancker, wed1. Francoise Durpion, wed. kapn Packe le Duc. 1610, 15 Mei. Daniël van Bornbergh j.g. van Brussel, Commissaris der monstering, Lucia Oillaerts j.d. van Vlissingen, won markt. [1612, 11 Febr. Elisabeth Oyllaerts van Vlissingen, wede Jonas Reigersberge, huwt te Goe s Nikolaas Michelsz. Oostdijk.] 1610, 26 Juni. Blasé Nebbens j.g. varende man met Machelijnken Jacob s j.d. beyde van Vlissingen. Zij won. lange noordstraat.