De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

127 128 Constantia Huygens, gedoop t t e Boxte l 3 Novembe r 1737 , begraven t e St. Oedenrode 2 8 September 1810, docbter van Christiaan Huygens, heer va n d e Hulst, schepen van St. Oedenrode, e n van Anna Theresia Johnston van Elphinston (NB. I n d e doopacte t e Boxtel heet d e moeder Anna Johnston). W. V . Bangema n woond e zonde r beroe p o p he t land­ goe d d e Hulst bi j St . Oedenrode , toebehoorend e aa n zijn schoonvader , 4 Jan . 177 6 verkoze n to t diaken aldaar , vertrok hi j eind e 179 7 naar Boxtel , 3 jaar later naar Indië , waar hi j va n 180 1 to t zijn overlijde n voorkom t al s ??onderkoopma n buiten emplooi' . Hunne kinderen volgen sub III. 7. Hugo Josephus Bangeman, gedoop t t e Batavi a 28 Mei 1713, aldaar overleden 1 6 December 1788 ener begraven 1 7 December d . a . v . (33). 8. Hendrik Pieter Bangeman, gebore n t e Batavi a 2 .November 1745, e r gedoopt 1 0 JSovember d . a . v. , ? overleden t e Batavia 1 5 April 1813. Hij. huwde t e Batavi a 2 4 Septembe r 177 3 (34 ) me t Johanna Maria Coortsen, geboren t e Batavia 5 October 1753, e r over­ leden 2 5 October 1807, dochter van Jan Hendrik Coortsen, majoor de r Bataviasche burgerij, e n van Maria Jacoba Sautijn (35). Hunne kinderen volgen sub Illbis. (33) Ui t d e bijschrijving i n het register van begraven, blijkt dat hij ??innocent' overleed. Zijn vader schrijft van hem in zijn testament van 2 4 Sept. 1776, dat deze zoon ??besogt i s met gebrek aan verstand of van genoegzame zielsvermogens'. (34) Gebodenboek Batavia 1773: ?? 1 September 1773. Hendrik Pieter ??Bangeman, van Batavia, boekhouder in comp' dienst, met Johanna ??Maria Coortsen, mede van Batavia'. (35) Jan Hendrik Coortsen, majoor der Bat burgerij, en Maria Jacoba Sautijn testeeren t e Batavia in 1759, zij noemen in dit testament hunne dochter Johanna Maria. Er was evenwel no g ee n zoon, die later geboren za l zijn, deze zoon, Jan Reinier Coortsen, overleed in 1791 te Batavia als koopman en tweede administrateur der suikerpakhuizen en oud-schepen, hij was er, als onderkoopman en geboortig van Batavia, gehuwd 1°., in Juni 1777, met Susanna Jacoba Brueys, van Bengalen, daarna met Susanna Valentina Blondeel, van Utrecht, die Mrt. 1792 her­ trouwde met Christiaan Louis Amold. De familie Coortsen kwam reeds zeer vroeg t e Batavia voor. In het trouwboek van 1616??1657 vind ik : ??Reynier Coortsen, van Amsterdam, burger dcser stede, trouwt 2 7 Sept 1648 (ondertr. 1 0 Sept. t v.) met Margrieta Andries, van Bergen in Noorwegen, hij hertrouwt 1 5 Aug. 1649. met Dorothea Jansz, van Amsterdam. Wat d e familie van d e echtgenoote van Jan Hendrik Coortsen betreft, n 1 Maria Jacoba Sautijn, diene da t hierover later afzon­ derlijke aanteekeningen zullen volgen, vermelden wi j voorloopig slechts, dat Maria Jacoba o p 12 September 1730 t e Batavia gedoopt was, als dochter van Johan Sautijn ( f Batavia 1738), gouverneur van Makassar en raad extra ordinair van Indië, en van diens le echtgenoote Adriana Johanna Dubbeldekop. Maria Jacoba Sautijn was voor haar huwelijk met Jan Hendrik Coortsen, weduwe zonder kinderen van Johan Michiel Westpalm. Dirk Goedbloed geb. Amsterdam, f 1796 X 1°. Hendrina van Doorn. 2°. X 1776 H. P . Bangema n trad i n diens t de r O . I . C. als ordinair klerk, e n werd vervolgens : boekhoude r in d e Wapenkamer , 28 Nov . 1770 , 1 « adjunc t de s casteel s pennisten , 1 Juli 1774, commissari s va n d e Bank, 8 Aug . 1775 , onder ­ koopman , 2 8 Me i 1776 , tweed e i n he t provisie-magazijn , 18 Oct . 1776 , koopma n e n eerst e in het provisie-magazijn , 9 De c 1777 , tweed e administrateu r va n Onrust, 1 6 Febr . 1779, eer3t e administrateu r va n Onrust, 1 7 Aug. 1786 , daarn a al s koopma n buiten emploo i to t 1794 , hem toege ­ voeg d de n rang va n sabandhaar , 10 Jan. 1794, commissari s van d e Bank va n Leenin g t e Batavia, 22 Mei 1794 (36) tot zijn overlijden . Hj beza t d e volgend e landen : Zwanenzang , Batoe Tjèpè r (da t in 180 4 aa n zj n lateren schoonzoo n Q- . 'W. C . van Motma n kwam) , Selapandjan g e n Kadoewang , alle vier tussche n Batavia e n Tangeran g gelegen . (37 ) H. P . üangema n testeerd e me t zjjn vrou w o p 2 2 Oct . 1775 t e Batavia, zi j verklaart, da t hare ouder s doo d zijn en da t zi j zwange r i s va n haar eerst e kind. 9. Johan Andries Bangeman, gebore n t e Batavi a 28 Maart 1747, aldaar overleden 1 0 Januari 1805, huwt. te Batavia in Mei 1781 (ondertrouw aldaar 2 Mei t. v.) (38) met Sophia Anna Goedbloed, gebore n t e Batavi a in 1761 , aldaar overleden 2 3 Februari 1815, dochter van Dirk Goedbloed (39) e n diens eerste echtgenoote Hendriaa van Doorn. (36) I n he t Landsarchief berust nog: ??Generaal transport van d e Bank van Leening door C. M Neun aan P. Bangeman c . s. ultimo Augustus 1794'. Zie ??Inventaris van 'sLandsarchief te Batavia, door Mr. J. A . van der Chijs, blz. 108'', waar abusievelijk Bwngeman staat, in plaats van Bangeman. (37) Zie hierover: Verhandelingen van het Uataviaasch Genootschap van K . en W., deel VI, blz 6 2 e. v , er blijkt daaruit een en ander over H . P . Bangeman's rijkdom, o . a had hij o p die 4 landen, 2 suikermolens en een 900 koeien (38) Zie: Klapper o p het verloren gegaan gebodenboek over 1781. (Landsarchief') (39) Dirk Goedbloed, overleden te Batavia 3 0 Juni 1796, secretaris van Heeren Commissarissen-Generaal, testeert 2 7 Juni 179 6 voor not' H. Ketelaar t e Batavia, hij noemt in dit testament zijne dochter Sophia Anna Goetbloed ??gesepareerde huisvrouw van den koopman en hoofd van Poeloe Ay en Rhun Joan Andries Bangeman', en zijn zoon Dirk Goedbloed de jonge. Dirk Goedbloed Senior was geboren t e Amsterdam, en t e Batavia in November 1776, als weduwnaar van Hendrina van Doorn, voor d e tweede maal gehuwd met Anna Elisabeth Bierens, van Batavia, die weer weduwe was van den opperkoopman en sabandhaar Jan Willem van Blijdenbergh. De zoon, Dirk Goedbloed Junior, geboren t e Batavia, huwde daar 23 Juli 1803 met Maria Justina Dorothea Schill, van Middelburg. Sara Henriette Goedbloed, vermoedelijk ook een dochter van Dirk Senior, huwde t e Hatavia in Augustus 1785 als geboortig van Amboina, met Jan Constantijn van Son, van Amsterdam, toenmaals onderkoopman, later koopman der O I C. en mogelijk een broeder van Daniël van Son: deze Jan Constantijn van Son hertrouwde t e Batavia reeds in September 170 7 met Johanna Elisabeth Rasche, weduwe van de n predikant Bernard Gijsbert Wurtemberger. Ter verduidelijking van al deze allianties Goedbloed??van Son??van Blijdenbergh, diene onderstaand siaatje: Jan Bierens, grootkassier. Anna Elisabeth Bierens, geb. Batavia. Jacob Hendrik van Blijdenbergh, krijgsraad en ontvanger der domeinen Koning van Pruissen te Utrecht, X Everdina Maria van Grimbergen. X Jan Willem 1760 van Blijdenbergh, I van Calcar,t 1776. Sara Henriette Goedbloed, Sophia Anna Goedbloed, Dirk Goedbloed junr, Joanna Everdina Wilhelmina Elisabeth geb. Amboina geb. Batavia, f 1815, ' geb. Batavia' X !785 X X 1803 Jan Constantijn van Son, 1° . 1781 Johan Andries Maria Justina v. Amsterdam, i'angeman, Dorothea Schill, hertr. 1797 X geb. Middelburg. Johanna Elisabeth 2° . Daniël van Son, Rasche, wede Ds Bernard wedr Joanna Everdina Gijsbert Wurtemberger. Maria van Blijdenbergh. Maria van Bl X Mei 1785 Daniël van Son, die hertr. Sophia Anna Goedbloed. van lil. geb. Saparoea X 1785 Frangois d e Stoppelaar, van Amsterdam. Willem Fredrik Hendrik van Blijdenbergh, geb. Calcar, t 1.772 X Makassar 1764 Maria Barbara Beynon, van Amsterdam, die hertr 177 3 Gregorius Theoheeren, van Groningen, opperkoopman Bat. ,