De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

129 130 Uit dit huwelijk één kind, dat volgt sub Illter. Het huwelijk van J. A. Bangeman en S. A. Goedbloed werd door echtscheiding ontbonden, vermoedelijk in 1784, zij hertrouwde na 1796 met Daniël van Son, weduwnaar van Joanna Everdina Maria van Blijdenbergh. J. A. Bangeman werd extract-factuurhouder op het negotie-comptoir, daarna pakhuisboekhouder, 16 Sept. 1774, onderkoopman, 16 Oct. 1775, eervol ontslagen, 8 Nov. 1776, administrateur in den kleinen winkel, 23 Mei 1777, 3e vendrig van de stadspennisten, 7 Juni 1777, 2e vendrig 14 Juni 1779, 1' vendrig, 18 Juli 1780, 2e administra­ teur in het kleedenpakhuis, 6 Juni 1783, vertrokken naar Ambon, 23 Nov 1784, winkelier en kassier aldaar, 28 Dec. 1785, koopman en fiscaal te Banda, 4 Dec. 1787, hoofd van Poeloe Ay en Rhun (Banda), 6 Dec. 1792, vendumeester te Batavia, 1794 en schepen-titulair aldaar, 1796, beide tot zijn overlijden. Hfj testeert 9 Oct. 1801 te Batavia en verklaart kinder­ loos te zijn. III. (Kinderen (40) van Willem Vincent Bangeman en Catharina Constanstia Huygens). 1. Petronélla Wilhelmina Bangeman Huygens, gedoop t te 27 April 1766, overleden te Zij huwde 1°. te Wesselus de Hart, erfsecretaris van Son en Breugel, 2°. te Amsterdam 12 Maart 1803 met Mr. Daniël van Laar, en 3°. met J. H Daniël Milse, overlede n in 1851. 2. Pieter Johan Bangeman van de Hulst, gebore n in 1770, overleden op den huize de Hulst bij St. Oedenrode 15 April 1837, huwde te 1800 met Wilhelmina Maria baronesse van Haersolte, gebore n . . . 1784, overleden 1834, dochter van Coenraad Willem baron van Haersolte tot Swaluenborch en van diens 2e echtgenoote Maria Josepha Hannotieau. Hunne kinderen volgen sub IV. P. J. Bangeman van de Hulst was luitenant-kolonel bh' de 10e afdeeling infanterie. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van kolom 100.) 1779. 7 Januari 1779. Willem Roemer, van Amsterdam, meesterknegt der kaartemakers, met Christina Filieda Foxes, van Batavia, weduwe van den opziender in 't recquitie pakhuis Barend van, Memrs. 15 Januari 1779. Leonardus Vrede Lagou, V. D. M, van Maccasser, (40) Waar het mijn doel was in deze en volgende opstellen bijzon­ derlijk gegevens te vermelden uit de moeilijk bereikbare Indische archieven geput, 'heb ik gemeend voor deze kinderen en hun afstam­ melingen niet zoo naar detailstte moeten zoeken, als het geval zoude geweest, wanneer zij of één hunner ooit in Indië waren geweest. Waarschijnlijk zal over hen te St. Oedenrode en Boxtel wel een en ander meer te vinden zijn. weduwnaar van Johanna Jolink van Almelo in Over ijzel, met Johanna Geertruida de Lahaye, van Souratte, weduwe van den commandeur en opperequipagemeester Assuerus van den Berg. Hieimede is ook dit boek beëindigd, wij kunnen het. jaar 1779, wat de gesloten huwelijken betreft, vervolgen uit eenige losse vellen, overgebleven van een Gebodenboek van 1773??1779. Ontbreekt Februari 1779-October 1779. 2 October 1779. David Bijion, van , stadsapothekar en lid in 't eerwaarde college vau Heeren weesmeesteren, weduwnaar van Johanna met Anna Elisabeth Vermeer, van Oostburg in Staats-Vlaanderen. 27 October 1779. Steven Poelman, van Tergoes, koopman en eerste administrateur in de Westzijdsche- en negotiepakhuizen, weduwnaar van Anna Maria Tile, met Elizabeth Fockelina Alting, van Batavia, weduwe van den oud-ordinair Raad van Justitie en resident van Cheribon Mr. Joachim Wicherts. 25 November 1779. Johan Edzard Klinkerstein, van Batavia, boekhouder, met Anthonia Elisabeth Stobbelaar, mede van Batavia. 4 December 1779. Hendrik van Lubeck, van Thiel, adjudant van de burger-cavalerije, weduwnaar van Maria Francina Riebalt, met Maria Alida Mens, van Batavia. 11 December 1779. Petrus de Koning, sous-luytenant onder 't corps dragonders lijfwacht van Zijn HoogEdelheid den heere Gouverneur Generaal, met Theodora Maria Thornton. Aan het jaar 1780 gekomen, stuiten wij op een grootere lacune, aangezien van het Gebodenboek van Januari 1780 tot Januari 1786 het grootste gedeelte verdwenen is. Slechts het laatste stuk. nl. van half 1785 tot begin 1786, is nog aanwezig, de inhoud van dat gedeelte zal dan ook volgen. Gelukkig bleef echter bewaard een alphabetische Klapper op dit verloren gegane gebodenboek, welke klapper juist loopt van Jan. 1780 tot Jan. 1786. De inhoud van dien klapper (welke alphabetisch op de voornamen is aangelegd) volgt in chronologische volg­ orde hieronder. De klapper vermeldt voornamen en naam van den bruidegom en den datum der geboden, de naam der bruid ontbreekt dus. Van verschillende der genoemde personen vond ik uit andere officieele stukken in het archief de namen der vrouwen, met wie het huwelijk aangegaan werd. Ik heb in die gevallen de naam der bruid tusschen [ ] er bij gevoegd. ^ Ik deel hier nog mede, dat mij bekend is, dat in een geheel ander archief op een andere plaats hier ter stede nog berusten de trouwboeken van dezen tijd. Voorshands is evenwel dit laatstbedoelde archief wegens te booge kosten voor mij ontoegankelijk, ik heb evenwel gegronde hoop, dat te goeder tijd, die trouwboeken door mij ge­ ëxcerpeerd zullen kunnen worden, waardoor dan delacunen, die de Gebodenboeken geven, tevens aangevuld zullen worden. Qui viyra, verra: Ziet hier thans voorloopig, wat bovengenoemde klapper leert: