De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

133 Maria Helena Brouwers, van Samarang, weduwe van den schipper en geweesen baas-kaartemaker Jacob Kooper. Daniël Abraham Cornelis van de Walle, van Middel­ burg, chirurgijn, met JohaDna Catharina Albanesius, van Batavia. 11 Juni 1785. Philip Leonard van Eys, van Zutphen, onderkoopman, met Bartha Johanna Schultz, van Batavia, weduwe van den onderkoopman, dagregieterhouder en archivaris ter generale secretarije Daniël Frederik van Biemsdijk [Ver­ gelijk v. R. v. d. KI., de Gouv8 Gen' waar zijn huwelijk niet vermeld is, en geneal. van Eys]. 16 Juni 1785 Francois de Stoppelaar, van Amsterdam, onderkoopman en hospitaal-boekhouder, met Wilhelmina Elisabeth van Blijdenberg, van Saparoea. Gabriël Manoth, van Groningen, cornet onder het corps dragonder lijfwacht van Zijn Hoog Edelheid, met Charlotta Anthonia Meyer, van Batavia, weduwe van den onderkoopman en secretaris van huwelijksche en kleine gerichtszaken El bert Elias. 18 Juni 1785. Christaan Hendrik Gustaaf Oberkampff, van Daberun, med docter en opperchirurgijn, met Hendrina Dianira Jansen, weduwe van den oud-laborant Victor Frederik Carel Hertzogenraad. 5 Juli 1785. Abraham Catharinus Senn van Basel, van Rotterdam, onderkoopman en klein winkelier, met de jongejuffrouw Susanna Maria Janke, van Batavia. 7 Juli 1785. Jan Stavorinus, van Middelburg, captain-luitenant ter zee, met Johanna Frederika van de Wall, van Padang. 14 Juli 1785. Johan Lubbert Umbgrove, van Arnhem, onderkoopman en tweede administrateur in de pakhuizen aan en bezijden de Waterpoort, met de jonkvrouwe Constantina Cornelia Alting, van Batavia. 21 Juli 1785. Jan Constantijn van Son, van Amsterdam, ouderkoopman en marginalist ter generale secretarij, met Sara Henrietta Goedbloed, van Amboina. 12 Augustus 1785. Mr. Elso Gerhardus Bogaart, van Batavia, oud-ordinair Raad van Justitie deses Casteels, met Johanna Elisabeth Rasche, van Batavia, weduwe van den koopman en eerste administrateur in de medicinale winkel Jan Hendrik Vroom. 19 Augustus 1785. D' E. Frans Hakker, van Ameyden, koopman en secre­ taris van Heeren Scheepenen dezer stede, weduwnaar van Margaretha Elisabeth Betker, met mejuffrouw Johanna Maria Meyer, van Batavia, weduwe van den koopman en eerste administrateur in de zuyker-pakhuizen mitsgaders scheepen deser stede Mr. Floris van Stijrum. 25 Augustus 1785. Arend Jeremias Meyer, van Batavia, onderkoopman en principael journaalschrijver op het comptoir generaal, met Maria van Malen, van Tergoes. 1 September 1785. Johannes Boeben Adams, van Zepperveld, predicant dei- gereformeerde gemeente alhier, met Johanna Gustavia Walburg, van Batavia. 134 29 September 1785. Abraham Nicolaas van Landschot, van Batavia, assistent, met Maria Bernardina Hélraers, mede van Batavia. 7 October 1785. Willem Bernard Johan Garrisson, van Batavia, adsistent, met Leonora Rudolphina Boljff, van Batavia. 20 October 1785' Johan Christoffel Kloeg, van Batavia, vaandel-jonker van de Oostzijdsche burgerij, met Elizabeth Anthonia Ruiteveld, van Cochin, bejaarde dochter 10 November 1785. Godofridus Kort, van Mechelen, luitenant-militair, weduwnaar van Margaretha Izaaks, met Johanna Maria Roose, weduwe van Johannes Scharff. Hendrik Bosch, van Samarang, procureur, met Catha­ rina Christina Sanders, van Batavia. Jacobus Moller, van Cabo de Goede Hoop, burger, met Christina Henrica Sanders, van Batavia. 17 November 1785. Johannes Jacobus Vermeulen, van Leyden, luytenant, met Johanna Catharina van Este, van 1 December 1785. Bernardus Johannes Engelbert, uit 't graafschap Lingen, burger alhier, met Sara Louisa Siebermond, van Amsterdam. 10 December 1785. Dirk van Hogendorp, van Rotterdam, capitein-luitenant onder 't corps dragonder lijfwacht van Zijn Hoog Edel­ heid, met Margaretha Elisabeth Bartlo, van Batavia. 15 December 1785. Cornelis Josi, van Utrecht, ordinair-luitenant van de arthillerije, met Sophia van Haak, van Ternaten, weduwe van den koopman en equipage-boekhouder mitsg: wees­ meester deser stede Pieter van Toulon. Johan Godfried Kohier, van Mark Groningen, burger, met Hendrina Dianira Jansen, weduwe van den burger Christiaan Hendrik Gustaaf Overkamf. 1786. 7 Januari 1786. Samuel van Hoesen, van Amsterdam, onderkoopman en tweede administrateur in bet nieuwe kleedenpakhuis, met mejuffrouw Wilhelmina Hendrina Alting, van Batavia, weduwe van den opperkoopman, sabandhar en licent meester Lammoraal van Geuseau. 2 Februari 1786. Jacob Dias, van Batavia, jong adsistent, met Anna Catharina Wiese, mede van Batavia. Van Februari 1786 â?? 21 October 1788 ontbreekt. Trouwboek van 21 October 1788 tot 1802. Den ondervolgenden personen wordt â??gepermiteerd zig in de egt te mogen begeeven. (N.B. de data zijn dus die der consentbrieven.) 1788. 28 October 1788. Jan Hendrik Stokkie, van Namur, onderchirurgijn, weduwnaar van Susanna Margaretha Leeuwerk, met Maria Geertruida Létte, van Leiden.