De Nederlandsche Leeuw, jaargang 23 (1905)

135 136 19 November 1788. Pieter Boterkooper, koopman en secretaris van 't college van weesmeesteren, weduwnaar van Johanna Charlotta Hamman, met Henrica Arnolda Jens, weduwe van Johannes Herbonne de Licot, weesmeester dezer stede en hoofd­ participant van de amphioen-societeit. 8 December 1788. Lucas van Groningen, van Middelburg, boekhouder, weduwnaar van Elisabeth Huibert, met Bartha Magdalena Salomons, van , weduwe van den opziender der blokmakers Claas Hartkoorn. 1789. 6 Januari 1789. Dinant Visser, van Dordrecht, capitein-luitenant ter zee, weduwnaar van Anna Magteld Heynen, met Ulrice Alexandrina Faure, van Sumenap. 2 April 1789. Mr. Gerhard Jacob Keiser, van Groningen, onderkoop­ man en tweede administrateur in't nieuwe klede-pakhuis, met Johanna Maria de Bruyn, van Batavia. 7 April 1789. Adrianus K'upoort, van Schoonhoven, prov. onderkoop­ man en bibliothecaris en archivaris ter generale secretarij, met Geertruida Anthonia Vollee, van Batavia, weduwe van den onderkoopman en adjunct eerste gezworen klerk ter generale secretarij Melchior van Baak. 17 April 1788 Wilhelm Adriaan Senn van Basel, van Batavia, onder­ koopman en tweede administrateur in de pakhuizen aan en bezijden de Waterpoort, weduwnaar van Anna Maria Hooreman, met Ida Adriana Helina Wiese, van Breemen, weduwe van den koopman en gewesen resident te Japara Gerardus Roghe, [getrouwde 22 April d.a.v.] 18 April 1789. Willem Jacobus Kegel, van Batavia, jong assistent, met Sara Dorothea UJongh, mede van Batavia, weduwe van den kaartenmaker Hendrik Pieter Bonge. 2 Mei 1789. Pieter Jacobus Donker, van Batavia, adsistent, weduw­ naar van Geertruida van Este, met Jacoba Behet, mede van Batavia, weduwe van den burger Johan Adam Besselaar. 18 Mei 1789. Johannes Wolff, van Djocjakarta, wagtmeester onder het corps dragonder lijfwacht, met Petronella Gouijn, van Cheribon. 22 Juni 1789. Gerard Jacob Titsingh, van Amsterdam, onderkoop­ man en tweede administrateur in 't kleedepakhuis, met Maria Petronella Poelman, van Batavia. 27 Juni 1789. Christiaan Reynhart Schaal, van Middelburg, consta- pelsmaat, met Estrina Siebald, van Batavia. 25 Juli 1789. Gerrit Doorman, van Amsterdam, voorlezer der lutbersche gemeente, met Geertruida Anthonia Wasbeek, van Batavia, weduwe van den boekhouder te Onrust Jan George Gerard Frost. 11 Augustus 1789. Jan de Bie, van Ter Tholen, krankbezoeker, weduw­ naar van Maria Philippa van Doorn, met Elisabeth Koch, van Sourabaya. 28 Augustus 1789. Willem Jacob Cranssen, van Groningen, onderkoop­ man en overdrager op 't equipage-comptoir, met Maria Eleonora Hartman, van Batavia. 3 September 1789. Carel Adriaan Palm, van Padang, onderkoopman, weduwnaar van Josina Elisabeth Jaryes, met Cornelia Catharina de Lopes, van Batavia. Johannes Christiaan Veltkamp, van Zutphen, boek­ houder, met Margaretha Boot, van Bombay, weduwe van Dirk Reuvekamp. 4 September 1789. Arnoldus van Haak, van Ylissingen, assistent, met Prederika Wilhelmina van Piron, van Berlijn. 22 September 1789. Petrus Adrianus Goldbach, van Maurick, onderkoop­ man en tweede administrateur in de Westzijdsche negotie­ pakhuizen, met de jonge juffrouw Elizabeth Adriana de Bruyn, van Batavia. 5 October 1789. Godfried Christoffel Fetmenger, van 's Bosch, koopman, met Elizabeth Odelia Weyerman, van Cannanoor, weduwe van den predicant der Luthersche gemeente alhier Johannes Hooyman. 22 October 1789. Joannes Smits, Pr zoon, van Bergambagt, ordinair clercq ter generale Secretarij, met Sophia Dorothea van Piron, van Berlijn. 29 October 1789. Johannes Swanenburgh, van Amsterdam, voorleeser in de Hollandsche kerk, met Engeltje Beuche, mede van Amsterdam. 9 December 1789. Joost Masson, van Amsterdam, capitain-luitenant ter zee, met Anna Elizabeth van Schenke, van Anhalt, weduwe van den vaandrig-militair Carel Anthon von Lindenheim. 24 December 1789. Adriaan Zomerdijk, van Groningen, predicant der maleydsche gemeente alhier, weduwnaar van Anna Geertruida van den Brink, met Anna Maria Prins, van Cabo de Goede Hoop, weduwe van Mr Hendrik Jacob Duurkoop, Raad ordinair in den Agtbaren Raad van Justitie deses Casteels. 1790. 13 Januari 1790. Hendrik Hooïboom, van 'sHage, assistent, met Sophia Theresia Elisabeth de Wijs, van Timor, weduwe van den burger Meyer 18 Januari 1790. Jan Hendrik Hagebout, van Macassar, burger, met Cathrina Pelixiana Scheltus, van Batavia, weduwe van den burger Casper Blom. 20 Januari 1790. Joseph de Lort, van Perpignan, vaandrig-militair, met Geertruida Debora Frederica Weykert, van .Buitenzorg. 23 Januari 1790 Johan Laurens Groos, van Columbo, onder-chirurgijn, met Adriana -Juriana Ondaatje, van Utrecht, weduwe van den capitein-militair Hendrik Dresler. 24 Februari 1790 Jacob Cornelis Willem Cornelisz, van Colombo, ordi­ nair klerk ten comptoir van Zijn H. Edelh., met Charlotte Juliana van Piron, van Berlijn.