De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

19 20 Huwelijken te Batavia in den Compasrniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDTS VAN RESANDT. (Vervolg van XXIII, kolom 292.) *) 1734. 27 Januari 1724. Jan van der Steen, van Bommel, sergiant, met Barbara Boeter [of Roeser?], van Batavia. 17 Februari 1724. Evert Classenburgh [of Clattenburgh ?], van Amsterdam, borger alhier, met Johanna Mijnta, van Batavia, meer­ derjarige dochter 24 Februari 1724. Pieter Bookesteyn, van Wateringen, coopman, weduw­ naer van Johanna Wijnanda Berenborg, van Batavia, met Maria Dudde, van Batavia, weduwe van den ondercoopman Pieter van de .Velde. Grerrit van der Hoeven, van Amsterdam, burger ^alhier, met Elisabeth Schillman, mede van Amsterdam. 9 Maart 1724. Balthasar Tullenaer, van Hemmende, organist, met Constantia Visser, van Nagapatnam, iaetst weduwe van den borger Johannes Stuyver. Dirk Haak, van Batavia, borger, weduwnaer van Anna Frederiks, met Rosetta Simonsz, mede van Batavia. 23 Maart 1724. Simon Vlaming, van Enkhuizen, boekhouder, met Anna Johanna van Loo, van Batavia. 6 April 1724. Adriaan van Zanten, van Batavia, loodgieter, met Susanna van Baly. 20 April 1724. Cornelis van Dusseldorp, van Nagapatnam, met Chris- tina Pietersz, van Batavia, weduwe van Johannes Allewinst. 18 Mei 1724. Hendrik van Soest, van Amsterdam, onderstuurman, met Debora üylkens, van Batavia. 1 Juni 1724. Johan Hendrik Pippauw, van Gusterauw, onderchi­ rurgijn, met Anna Pondsteen, van Batavia. 10 Juni 1724. Adriaan van Biesum, van Amsterdam, ontvanger generaal, met Susanna Christina Massis, van Batavia 22 Juni 1724. Gaspar van der Haar, van den Haag, ondercoopman, met Jacomina Schats, van den Haag, weduwe van Fran cois Spijk, gewesen onderkoopman. 29 Juni 1724. Pieter Vereke, van Batavia, zoldij-boekhouder van Java's Oostcüst, met Cornelia Josina Durffort, van Bergen op Zoom. 6 Juli 1724. Jan van Coesveld, van den Haag, sergiant, weduwnaar van Maria Heibout, met Sara Rijpen, van der zee [d. i. op zee geboren]. 8 Juli 1724. Emond Buyk, van Batavia, oppercoopman en geëligeert *) In jaarg. XXII, kol. 248, staat bij het huwelijk van 1 Maart 1760 abusievelijk Teger, in plaats van Freger. Zie over J. Riebalt ook De Wapenheraut 1908, blz. 428. In jaarg. XXIII, 285 en 287, staat bij de huwelijken van 16 Mei 1720 en 20 Nov. 1721 abusievelijk Lobman in plaats van Lokman, gesaghebber van Sumatra's Westcust, weduwnaer van Catharina vam Wissekerke, van Tergoes, met Maria Hur nius, van Poelecinco, weduwe van den ondercoopman Philip de Monté. 13 Juli 1724. Marcus Somercamp, van der Lipstad, trompetter van den heere Gouverneur Generaal, met Margaretha Plrilipa Bartelsz, Batavia. 10 Augustus 1724. Jan Wolphaard, van Offen in Hongarijen, onderchirur­ gijn, met Catharina Visser, van Jaffnapatnam, weduwe van den krankbezoeker Zeger Obijn'. 24 Augustus 1724. Isaac Kleeman, van Amsterdam, boekhouder, weduwnaer van Elisabeth Catharina Vederman, van Batavia, met Helena Haan, van Batavia. Pieter Johan Bangeman, van Hamburg, guarnisoen schrijver deses casteels, met Johanna Cleyer, van Batavia. 21 September 1724 Annius de Wolff, van Leeuwaarden, plaatselijk adsistent, met Wilhelmina Brost, van Batavia. 5 October 1724. Benjamin van den Hecke, van Gouda, stadschirurgijn, weduwnaer van Anna van der Burg, met Catharina Oljers, van Middelburg, laatst weduwe van den schipper Cornelis de Lange. 19 October 1724. Simon Drix, van Batavia, borger, met Maria bisse, van Samarang, weduwe van Pieter de Zang. 26 October 1724. Johannes Fos, van Utrecht, borger alhier, met Paulina Pool, van Timor, weduwe van Hendrik Alexander. 28 October 1724. Jan van Alderwereld, van Amsterdam, ondercoopman, met Catharina Dudde, van Batavia. [N.B. in de genealogie van Aldewerelt heet zij onjuist iïudde.] 9 November 1724. Anthony Hurt, van Dordrecht, ondercoopman, met Maria Magdalena van Loo, van Batavia. 16 November 1724. Gustavus Fiers, van Batavia, prov. assistent, met Maria Catharina van Eysde, meede van Batavia. Samuel van Mets, van Batavia, borger alhier, met Anna Catharina Kramer, mede van Batavia. 25 November 1724. Frangois Rijklof de Geus, van Amboina, vice-praeses van 't eerwaerde college van Heeren commissarissen van kleyne gerechtszaken dezer stede, weduwnaer van Maria Bout, met Anna Appolonia Verbeek, van Batavia. 14 December 1724. Hendrik van der Waard, van Rotterdam, bode van heeren commissarissen van huwelijksche en kleyne ge­ rechtsaken, met Anna Catharina Roemer, van Batavia. 21 December 1724. Harmanus de Horn, van Amsterdam, met Maria van Riemsdijk, mede van Amsterdam, laetst weduwe van Jan Arent Blankert. Hendrik Verreyn Hendriksz., van Amsterdam, onder­ koopman, met Johanna Maria Legrand, van Banda. 1725. 11 Januari 1725. Anthomy de Bruyn, van Wolfertsdijck, vaandrager, met