De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

51 52 Reynier van Hanegref troude Johannam Wauter Uten hams dochter (1). Hij sterft a». 1558 ende sij 1575. Hunne kinderen zijn: Cornelis Hanegref en Cornelia van Hanegref troude met dispensatie Johan van Wanroy ende sterft a<>. 1563. (2) van Voorst. (3) Dit geslacht van Voorst is een borgerlick geslacht binnen Utrecht aen de 250 jaeren bekent, ende heeft geen ge­ meenschap met die van Voorst in Overijsel, dwelck altjjts treffelicke eedeluyden sijn geweest voerende in haer schilt drie roode keepers op een gout velt, alhoewel neeff Anthonis Gijsbertz heeft willen thonen dat datse van de selve souden gecomen sijn ende dselve weleer Foreest genoemt waren uuyt Vranckrijck gesproten, soo dunckt mij nochtans selve maer dromen te wesen. Korstiaen van Voerst Johannes soen van Renen borger tutrecht a°. 1360 in de registers van Utrecht. Korstiaen van Voerst ende Alijt sijn wijf ende haere husinge tusschen de Kiegraft ende STustraet bij S.Pauwels stege a». 1393. Ontrent den jaere 1380 leefden Christiaen van Voorst borger tUtrecht als men can speuren uuyt seeckeren gerechtsbrieff ende hadde drie soonen. Ick meene dat sijn vader Christiaen was genaempt ende sijn huysfrou Alijt Gerritsdochter van Isselstein a<>. 1397 nisi adfilium huius Christianum haec sint referenda. He generatie: A°. 1421 droech Johan van Voerst 8 mergen lants tot Zeyst hem aengecomen bij Korstiaen sijnen broeder aen Albert van Anxter. Register 173. A°. 1419 Korstiaen van Voerst in de registren v'an St. Pauwels. A<>. 1410 soo gaven Johan, Cristiaen ende Gerrit gebroeders Jacob, Dircz. van der A, over de huysinge genaempt de Croywagen, in de dagelicx statsregisters fol. 47. Johan van Voorst bij dode Cristiaen van Voorst sijn broeder 1421. Aernt ende Jan Gerrits van Rijnoye schijnen neven van dees e als hebbende een gedeelte aen de huysinge onder de schutemakers a°. 1410. Jlle generatie: Dirck van Voerst chrijcht geleyd met eenige andere butenluden a°. 1460. Willem van Voerst ouderman a°. 1487. IVe generatie: Joost van Voorst. Hij wert a°. 1481 veele borgeren int groote oorloge tusschen Westbroeck ende Utrecht van de Hollanderen verslagen. Siet libro E, fol. 22. Zijn zoon was : V. Omtrent het jaer 1500 leefden Willem van Voorst. Hij hadde te wijve Joostgen Willem van Velpens dochter. (4) Sij leefden noch nae haer mans doot a°. 1525 als blijct (1) In zilver drie roode ruiten en in het schildhoofd een blauwe barensteel met drie hangers. (2) Gevierendeeld: 1 en 4, in zilver drie roode leeuwenkoppen, ge tongd en gekroond van blauw, 2 en 8, in zilver drie roode ruiten en een blauwe barensteel met d>ie hangers in het schildhoofd. (8) ln goud een springende zwarte ram. Haltaanziende helm met goud-zwarte dekkleeden. Helmteeken: een uitkomende vrouw met nauwsluitend blauw overkleed, de haren gebonden met een lint, waar­ van de uiteinden aan weerszijden van het hoofd fladderen, in de reohterhand houdt zij een platte open drinkschaal bij den voet. (4) In zilver een van goud en zwart geschakeerd kruis. bij seeckeren erffpachtsbrieff van het capittel van St. Jan. Hij woonde in St. Joost achter het Vleyshuys. Hunne kinderen zijn : 1. Joost, die volgt onder VI. 2. Willem van Voorst troude Hij viel in een put ende verdronck achterlatende Marichgen. 3. Aeltgen sterft in Febr. a'. 1603. 4. Anna. 5. Meyns. 6. Beernt van Voorst troude ende liet achter Gijsbert van Voorst een backer die a°. 1608 oft in fine preteriti gestorven. VI. Joost van Voorst hadde te wijve Wendelmoet Zan­ dersdochter van Rodenburch, die des heeren backer was. Sij leefden nae haer man langen tijt ende sterft haestelick opt Bagijnhoff. (1) Uit dit huwelijk: 1. Cornelis, die volgt onder VII. 2. Jan van Voorst sterft sonder hoir. 3. Joost van Voorst was een scrijnwereker ende troude eerst ende nae Maria Dircxdochter weduwe van Jacob Ruysch bastaerd dochter van Sass. Hij sterft a». 1596 in Augusto ende wert begraven Zij sterft in Novembri a°. 1601. (2) Van het eerste bedde hadde hij een dochter Marie, die troude Sij woonen tot Amersfort tot Frederick Brunt Augustijn ende hebben 4. Marten van Voorst hadde eerst Sophia van Schayck (3), die sterft ande pest met alle de kijnderen a°. 1602, daernae troude hij Dirckgen ..... eodem anno. 5. Hendrick, die volgt onder Vllbis. 6. Willem van Voorst. 7. Heyltgen een huysbegijn. 8. Grieta een huysbegijn. VII. Cornelis van Voorst was een tinnegieter ende be­ hielp hem meest met osseweyden en de coorncoopen. Hij troude Peterken Claes Gerrits van Overmeersdochter dat een cloecke vrou was die sterft voor haer man a°. 1581 ende leyt in de Buerkerck in haer vaders graft begraven. Hij sterft a°. ..... ende wert St. Jacob be­ graven in syn swager Valentijn van de Voorts graft. (4) Zijne kinderen waren: 1. Joosintgen was een seer schoone jonge dochter die geboren werde in de Lijnmarckt smanendaechs in de goede weeck a». 1558. Sij trouden seer jonck, 20 jaer, Thomas van Breen. Sij sterft corts nae haer 2 kijnt voor haer ouders niet veel over de 22 jaer out, wert begraven St. Jacob. (5) Hare 2 kinderen zijn geweest: Dirck sterft voor sijn moeder en Joostgen sterft corts nae haer moeder. 2. Sophia van Voorst werd geboren a°. 1561 denderden manendach nae Paeschen. Sij troude Johan Hendricxs van Wijckersloot, scrijnwereker ende houtcoper ende (1) In goud drie roode burchten. (2) Gedwarsbalkt van goud en zwart in 6 stukken, over alles heen een van zilver en rood geschakeerde schuinbalk, het schild uitge schulpt omboord van blauw. (3) In zilver een gouden ring, vergezeld van drie blauwe leliën met den voet naar het hart van het schild gewend. (4) In goud een roode adelaar. (5) Gevierendeeld: 1, in zilver drie zwarte vogels, 2 en 3 gedwars balkt van vair en rood in zes stukken, 4 in zilver drie zwarte zuilen.