De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

53 54 woonde met hem in de Croywagen tot 1 ...., wanneer hij in den eest van een schipper van Hoorn met een can an sijn hooft gequest werd daer hij den . . . dach aff sterft ende wert begraven in St. Geert in sijn eygen kelder. (1) Zij waren de ouders van: Petertgen van Wijckersloot werd gebooren a°.... Henrica wert geboren ende troude a°. 1606 op St. Martin Anselmo Salmio J. L. haer neve. Josijna. Cornelis. Henrick geboren a°. 159.. nae dat sijn moeder 9 jaeren hadde gebeyt. 3. Nicolaa van Voorst troude eerst Valentijn van der Voort schepen ende camelaer der stadt Utrecht die sij geen heele 2 jaeren behielt, ende nae dat sij... jaeren weduwe geweest hadde a°. 1593 in Maio haers ouderdoms 28 bij lickte sij weder aen Mr. Aernt van Buchel U. J. L. (3) ende heeft van beyde kijnderen nl. uit het 1. bedde: Jacob van der Voort geboren en uit het 2. bedde Aernt van Buchel geboren den 21 April 1594. 4. Geertruyt van Voorst wert geboren a°. 1567 acht daech voor Mey op een Vrijdach. Sij troude eerst Mr. Johan Baptista Schipperus doctor in de medicinen, die sterft corts an een teerende siecte a°. 1593 (4) ende hier nae als sij veel vervolch hadde hijlicte wederom a°. 159... aen doctor Everard van Vorst, professor in de medicine tot Leyden ende des princen Mauritij hofdocter. (5) Uit het 1. bedde: Jacob Schipperus voor sijn vader gestorven, Uit het 2. bedde: Adolph geboren tot Delft a°. 1597 14 Nov. Petronella geboren ? Josephus Josina Sybilla geboren Sybilia geboren. YHbis. Hendrick van Voorst troude Anna1 Cornelis Frans de Brure dochter, een schoone vrouwe die hem veel kijnderen baerde. Hij sterft a°. 1595 den 10 Novembris. Sij 1610 den 26 Novembris. (6) Hunne kinderen zijn, 1. Maria van Voorst troude Damas Jacobs Born 22 Januarij a°. 1600 ende sterft a°. 1602 in Octobri 16 nae latende 2 kijnderen. (7) 2. Joost neempt de winckel waer ende is noch onge huwet, a°. 1609, met Heyltgen Dirck Vereem oudste dochter gehuwet 3. Cornelis heeft lang in Italien gewoont ende werckt seer (1) In blauw drie zilveren sehaaktorens. (2) In rood een gouden lelie, vergezeld van drie zilveren vijfbladige mispelbloemen. (3) In rood drie zilveren bollen naast elkaar. (4) Gedeeld en ingehoekt van vijf zilveren stukken in zwart, de punten over en weder de overzijde rakende. (5) Gevierendeeld: 1 en 4, in goud een zwart ankerkruis, in elk kanton vergezeld van een zwart staand blokje, 2 en 3, in zilver een roode hertekop en hals. (6) In goud een roode dwarsbalk, waaruit een zwarte leeuw op­ komt. Vermoedelijk is dit ten minste het wapen van Anna. Bij deze generatie staan nog twee ruitvormige wapens geteekend, waarvan net niet duidelijk is aan wie zij toebehoorden: I, in groen zes blauwe koeken, 3, 2 en 1, en een gouden schildhoofd, uitgeschulpt omboord van blauw, II, drie schaaktorens. (7) In blauw drie zespuntige zilveren sterren. Helmteeken: een zilveren ster tusschen een blauwe antieke vlucht. j wel in ebbenhout. Hij troude a». 1607 in Junio Beatrix I van der Laen. 4. Heyltgen jonge dochter is opt Bagijnhoff gestorven 13 Januarij 1599 ande teeringe. 5. Petertgen troude Wijnant Jacobs, ebbenwercker leeft noch a°. 1635 sonder hoir. Lecfdael in den gestichte van Utrecht. (1) Joffr. Catanjn van Voresbach huysfr. Denijs van Levendael 1490 vide literas apud me cum sigillo. (2) Lodewijck 1474 nae Lijsbet van Levendael. Ick vinde noch Lodewijck van Levendael a°. 1489. Jonge Lodewijc van Levendael 1460 nae. I. 1453??1460 Dionijs van Levendale hadde getrout Catarina van Voorsbach. Hun zoon was: II. Johan van Leefdale trouden .... van Vianen. (3) Hieruit: III. Lodewijck van Leefdale 1484 erfschout van Rhenen troude Elisabeth van Blijenborch wiens moeder was Ruychrock van de Werve. (4) Hij sterft ontrent het jaer 1504. Uit dit huwelijk: 1. Jan, die volgt onder IV. 2. Denijs heer Jans broeder. Dionijs van Leefdael wiens dochter troude Amelis Uteneng. (5) 3. Joffrou Catarina van Leefdale trouden 1. Johan van Brakel uuyt Gelderlant (6) ende haren 2 man was Jan Proeys 1501 gelijftocht. (7) IV. Na dode Ludewijck sijn vader 1509. Heer Jan van Leefdael, ridder, trouden vrou Cornelia van Ranst, vrou van Tielen ende Gyerle. Hij werdt ridder geslagen te Jerusalem van hertoge Hendrick van Sassen. Hij deylde sijn vaders goederen met sijn broeder Dionijs a°. 1506. (8) ,Hunne kinderen zijn: 1. Joffrou Margareta van Leefdale trouden Baltazar van Weese (9) ende nae trouden sij Johan van Vliet (10) ende haren derden man was Joncker Diederick van Cronen burch. (11) . Zij verwekten: a. Joncker Bernard van Wees e troude joffrou Agnes van Buchell. b. Olivier trouden Isabella van Buren. c. Joffrou Elisabeth trouden Jan van der Capellen int lant van Cleef. d. Joffrou Philippa trouden Cornelis Mom. (1) In zilver een zwarte keper vergezeld van drie hellende roode klophamers. Halfaanziende gekroonde helm met zilver-roode dek kleeden. Helmteeken 2 vuyrspugende gouden drakenhoofden tegens maïcander op een vrong rood ende wit, (2) Twee palen en een schildhoofd. (3) Gevierendeeld: 1 en 4, in zilver drie zwarte zuilen, 2 en 3, gedwarsbalkt van vair en rood in zes stukken, het geheele sohild uitgeschulpt omboord van blauw. (4) In rood drie gouden vogelpooten. (5) In zilver drie roode ruiten. (6) In rood twee afgewende staande zalmen. (7) In zwart een aan de bovenzijde gekanteelde zilveren dwarsbalk. (8) In zilver drie roode palen, over alles heen een zwart vrijkwar- tier, beladen met een gouden leeuw. (9) In zilver een groene dwarsbalk. (10) In goud drie roode ruiten. (11) In blauw een gevierendeeld gouden schildhoofd: 1 en 4, een zwarte leeuw, 2 en 3, een roode leeuw.