De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

55 56 e. Ounera relligieuse tot Aernhem. f. Anna relligieuse binnen Utrecht. 2. Philips, die volgt onder V. 3. Johan van Leefdale drossart der straat ende lande van Montfoort is ongehout gestorven, hooftneester van Lalein. 4. Joncker Lodewijck van Leefdale trouden Joffrou Annam van Pangate, ritmeester ende capiteyn van de bende des graven van Hoochstraten, sonder hoir. V. Philips van Leefdale heer van Waelwijck, Ethen, Meeuwen, Thijlen, Babilonienbrouck ende Ghierle, trouden vrou Annam van Gavere vrou van Liefrinck. Haer huwelick wert gesloten den naestlesten Septembris 1516. Hunne kinderen zijn ā?¢ 1. Joffrou Elijsabeth van Leefdale trouden Jan van Brimeu Peterssoone, heer van Poyerle (1) 2. Heer Jan relligieus te Tongerlo. 3. Margarete relligieuse te Binderen bij Helmont. 4. Heer Lodewijck predicaer te Ghent. 5. Joffrou Maria relligieuse te Auwergem. 6. Heer Arnout van Leefdale abt te Everboden. 7. Philips van Leefdale heer van Lieffringe sonder hoir. 8. Rogier, die volgt onder VI. 9. Joffrou Anna relligieuse te Roosendale. 10. Joffrou Cornelia ongehout gestorven. 11. Cristoffel, die volgt onder Ylbis 12. Joffrou Margareta relligieuse tot Hemeesdale. 13. Francoys van Levendale ongehout gestorven. 14. Anthonis van Leefdael heer van Tielen ende Ghierle troude Margaretam van de Werve heer Jansdochter (2) en had de volgende kinderen : a Lodewijck van Leefdael heer van Tielen ende Gierlen troude Joffrou Annam van Schoonhoven, Philips dochter die in sijn tijt was marckgreeff van Antwerpen. b. Joffrou Philippote van Leefdael. c. Joffrou Anna troude Rogier haren neve. In de geneaĀ­ logie van Berchem vinde ick dees e gehuwet met Johanna dochter van Johan van Schoonhoven. (Wordt vervolgd.) Huwelijken te Batavia in den Compagniestijd, medegedeeld door W. WlJNAENDT S VAN RESANDT. (Vervolg van XXIV, kolom 26.) (4) 1727. 8 Januari 1727. Jacob Lursenius, van Koningsbergen, ondercoopman, met Bastiana Theodora Leboucq, van Cabo de Goede Hoop. 16 Januari 1727. Andreas Godfried Diets, van Berenberg, borger alhier (1) In blauw een gouden dwarsbalk, vergezeld van drie zilveren adelaars. (2) Gevierendeeld: 1 en 4, in goud een zwart zwijn, 2 en 3, in zwart drie zilveren kepers. (3) In rood drie gouden leliĆ«n. (4) In Mbl. 1904, Nos. 8ā??9. staat als gehuwd op 19 Augustus 1750: Anna Adriana Ernesta van Birbehen, men leze hiervoor: Anna Adriana Ernesta, van Birbeken. met Magteld Wigmansz, van Batavia, weduwe van den borger Hendrik Fenedig. Jan Liefhout, van Amsterdam, borger alhier, weduwnaer van Catharina Meyer, met Magdalena Jansz, van Batavia, weduwe van Leendert Schaapwagter. Cornelis Provo, van Breda, opperchirurgijn, met Cornelia Smit, van Batavia. Hermanus Sulman, van Utreg, borger alhier, met Cornelia Knol, van de cust, weduwe van den luytenant militair Jan DaniĆ«l van Binghoven. 30 Januari 1727. Christoffel Moll, van Minderschagen, borger alhier, met Maria Hendriksz. van Batavia. [Zie zijn grafschrift in De Wapenheraut 1903, blz. 421.] 6 Februari 1727. Justinus Vink, van Couchin, borger alhier, met Helena Thornton, van Batavia. Hermanus Knobbe, van Amsterdam, borger alhier, met Elizabeth Barentsz, van Batavia, weduwe van Pieter Bijndertsz. 13 Februari 1727. Arnoldus Pond, van Leyden, adsistent, met Clara Lunink, van Batavia, weduwe van den boekhouder Frederik Wolfert. Jacob Phebus, van Amsterdam, adsistent, met Anna Botterman, van Batavia. 20 Februari 1727. Jacob Sas, van Oampen, borger alhier, met Petronella Oabrielsz, van Batavia, weduwe van Evert Eldertz. 27 Februari 1727. Rijkloff Duyvensz, van 's Gravenhage, ondercoopman, met Cornelia Willemina Verdion, van Batavia. 12 Maart 1727. Matthijs de Sitter, van Rotterdam, onderstuurman, met Lila van der Oragl, van Batavia. .Francois Berrance, van 's Hertogenbosch, huystimmer- man, met Aletta Schaegt, van Batavia. 20 Maart 1727. Jan Beernink, van Munster, borger alhier, met Geer truyd van Engelen, van Ternaten. 3 April 1727. Johannes Boekenberg, van Fledder, bedienaer des godde- lijken woords, weduwnaer van Lusia van Aldorp, van Batavia, met Maria Elisabeth Tempelaar, van 's GravenĀ­ hage, laetst weduwe van den predicant Henricus Tempelaar. Jan Elzevier, van Sprang, ondercoopman, met de jonge juffrouw Ida Dina van der Schuer, van Batavia. 5 April 1727. Gustaaf Willem van Imhoff, van Lier, coopman en boekhouder van 't ambagts-quartier deser stede, met de jonge juffrouw Catharina Magdalena Huysman, van Cassembasaar in Bengale. [Vergelijk De Wapenheraut, 1897, blz. 56 en 119.] 10 April 1727. Abraham Banier, van Leeuwaerden, borger alhier, met Margaretha Ferre, van Batavia. 24 April 1727. Huybertus de la Haye, van Batavia, boekhouder, weduwnaer van Hester Cloppenburg, van Colombo, met Anna Catharina Walling, van Batavia, weduwe van den borger Carel de Heyde. Pieter Wijthoff, van Batavia, ordinair clercq ter generale secretarije, met Anna van Oog, van Haarlem. Louys Baarmaker, van Vlissinge, borger alhier,