De Nederlandsche Leeuw, jaargang 24 (1906)

167 168 8». Jkvr Margaretha Nicolasina van Schuylenburch, ge ­ boren t e 's-Gravenhage 12 December 1852, huwde aldaar 3 0 Januari 1873: Mr. Willem Carel baron van Boetzélaer, zoon va n Mr. Christiaan Willem Johan baron van Boetzélaer van Dubbeldam e n van Elisabeth Charlotta Petronella Both Hendriksen, geboren te D e Bilt 1 5 September 1845 . Zijne kwartieren zijn: van Boetzélaer Both Hendriksen van Voorst Winter le Leu de Wilhem Ameshoff van Bronckhorst Koenen. N. Kinderen van Jhr. Willem Lodewijk van Schuylen­ burch van Wisch e n Frederica Augusta gravin van Lim­ burg Stirum. 1°. Jhr. Lodewijk Willem van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem. Wisch) 9 November 1869 , over­ leden t e Marseille 3 Maart 1901, ongehuwd. 2° Jhr. Mr. Leopold Adolf van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem. Wisch) 1 December 1870, huwde te Hilversum 1 5 Juli 1897 : Jkvr. Jeanne Marie de Geer, dochter va n Jhr. Herman Adriaan de Geer en va n Josephine Gerardine von Oven, geboren te Modj:)kerto (Java) 1 3 September 1870 . Hare kwartieren zijn: de Geer von Oven van Asch van Wijck van Teylingen. De kinderen uit dit huwelijk volgen onder O. 3». Jhr. Frank Lodewijk Willem van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem. Wisch) 1 December 1870, ongehuwd. 4°. Jhr. Wigbold Albert Willem van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem. Wisch) 3 Mei 1872, huwde te Kleinburg (Silezië' 3 Januari 1898: Inès Mar garethe Eleonore Magdalena Olga Leonie barones von Buddenbrock- Hettersdorff, dochter va n Bichard Alfred Otto baron von Buddenbrock-Hettersdorff e n van Nathalie gravin von Kospoth, geboren te Bisch dorf (Silezië) 1 0 December 1873 . De kinderen uit dit huwelijk volgen onder P. 5°. Jkvr. Woltera Geertruida Irmgard van Schuylen­ burch, geboren o p Wisch (gem. Wisch) 1 3 October 1876, huwde t e Montreux (Zw. ) 21 Oc t 1897 : Mr. Dr . Willem Isaac Doude van Troostwijk, zoon van Willem Isaac Doude van Troostwijk e n va n Sara Louise Luzac, geboren te Nieuwersluis (gem . Loenen) 3 Maart 1868, oud-hoofdcommies bij he t departement va n buitenlandsche zaken. Zijne kwartieren zijn: van Beusekom Luzac Doude van Troostwijk Blokhuyzen Hubert van Persijn Biesman Simons Vis. 6°. Jhr. Willem Karei van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem. Wisch) 4 September 1878, overleden aldaar 1 1 September 1878 . 7°. Jkvr. Elisabeth Anna van Schuylenburch, geboren op Wisch (gem . Wisch) 1 3 Me i 1880, huwde te 's-Gravenhage 2 0 Juni 1901 Mr. Claude Crommelin, zoon va n Mr . Marinus Crommelin e n va n Sophia Carolina Agatlia Wilhelmina van Dielen, geboren te Dordrecht 21 October 1873, gezantschapssecretaris 2e klasse. Zijne kwartieren zijn: Crommelin van Dielen Smissaert Alewijn van der Muelen Singendonck Feytama Huydecoper. (Wordt vervolgd.) Huwelijksregister der Hervormde Gemeente van Sa s van Gent 9 Juli 1741â?? 36 Me i 1796 , medegedeel d doo r wijlen FRED. CALAND. , .. . di e ondertrouw opgenomen zijn in d e Gereformeerde Nederduytsche Gemeente binnen Zas va n Gent, nadat onse kerke i n de belegeringe door de fransen in brand geschoten, e n to t de grondt toe door 't vyer met alle k[er]kenboeken vernield zijn op den 2 9 April 1747 . (1 ) 1747, 2 9 Juliâ??13 Aug., Joseph v. den Bergen, wed*1, van Maria Theresia Marothe v. Strijpe, met Gardijna Walraat, j.d va n de parochie va n Materen, beyde in den lande v. Aalst, won. buyten Oudenaerden (2X â?? 3 0 Sept.â??17 Oct. , Jacob Pierson, j.m. geb . va n Verduyn, directeur pricipaal va n 't hospitaal va n Gent e n Za s v . G . won . to t Gent, met Maria Faber, j d. geb . en won . hier. â?? 1 5 Decâ??7 Jan. 1748 , Daniël Wolfert, j.m. v. Zaamslag, me t Thona Osseweyer, wede. W . van der Hooft, won. in Vogelschor onder Neusen. â?? 2 3 Decâ??7 Jan . 1748 , Corn. de Bakker, wedr. Maria Voogt, me t Marianne de Bokz, j.d. va n Mocrbeke, beyde won . hier 1748, 3 0 Jan.â??11 Febr., Reinier Filius Steenputte, j m v . hier, met Joha Barba Debocos van Assenede. â?? geh . 17Mrt, Johs. v. Sweerts, wed1', va n Berndina Adams, me t Maria Jansen v. Rosendal, j.d. va n Axel, beyde won. hier. â?? 1 4 April, ondertr. te Axel 1 3 April Jan Ramondt, j m. v . Axel, me t Louisa de Kraaker, j.d. va n onder Neusen. â?? 14â??23 Mei, Ja n van der Linden, wedr. van Catha. Heytman, me t Maria Catha. ÏPOrleands, wede. Jodocus de Smit, beyde won. hier. â?? 1 0 Aug.â??15 Sept., Nicolaas Franse, wedr. Ysabel Beljouw, soldaat onder 't reg. va n wijlen luit-gen. de Gadelliere, in de comp van kap. Seis, met Cath». Simpels, wede. Lieven de Da, won. Philippine. â?? 7â??22 Sept., Jacs. Bekaert, wed'. Pietern» de Meenin, won. S . Denis onder Doornik, me t Maria Eliz. Beakere, j d. ge b te Lonje, won. oo k aldaar, (1) Aan het hoofd van dit register ontbreekt, zooals men ziet, het begin, dat echter niet anders wezen kan dan b v. â??Dit zijn de personen, die' enz. De datum 29 April moet zijn 1 Mei, zi e noot 1 op bladz. 139 van mijn uitgave â??De Hervormde Gemeente van Sas van Gent', 1904. (2) Wi j zullen no g meer huwelijken ontmoeten van inwoners de r Ylaamsche protestantsche gemeenten â??onder he t kruis'. Dezen kochten hun poorter- o f burgerrecht te Sas van Gent, kwamen daar te r kerk, huwden e r en lieten er hunne kinderen doopen, zie bijlage F van mijne boven aangehaalde uitgave.