De Nederlandsche Leeuw, jaargang 25 (1907)

175 176 landsche n Leeuw , 10 Nov . 1830 , verheve n in den Neder landsche n Ade l 31 Aug . 184 0 (27) , commandeu r in de Orde van den Nederlandsche n Leeuw , 15 Mei 1845 , com­ mandeu r in de Ord e va n he t -Legioe n va n Eer , 27 Nov. 185 1 (28) . Jhr. Mr . Cornelis Reijnst huwde te Batavia 6 Juli 1828 met Catharina Ceertruida Scherpingh, geb te Deventer 14 Juli 1805 , overleden te Batavia 13 Januari 1831 , dochter van Lidius Herbert Louis Scherpingh, kolonel, en van Catharina Geertruida Yske. Hunne kinderen volgen sub- V. C. G Scherpingh was weduwe met 1 kind van Jean Baptiste Theunissen. (29) 5. Jan Jacob Lucas Reijnst, geboren te huize Laren- stein bij Arnhem 2 Februari 1799 , ougehuwd overleden te Cartagena 24 Juni 1826 . J. L. J. Reijnst , vertro k 26 Nov . 181 5 me t zn' n vade r naar O. Indi ë en wer d klerk bij den residen t van Banka , 1816 , in Dec . 181 8 gin g hij me t den benoemde n gouver ­ neur va n Celebe s W. N. Servatius , te vore n residen t van Cheribo n en onde r wie n zijn broede r Joa n Corneli s in da t jaa r gedien d ha d (zie n°. 4), med e naa r Makassar , in de hoo p daa r ee n betrekkin g te krijgen, wa t nie t gelukt e (30) , teru g te Batavia , wer d hij 26 commie s bij den ontvange r de r inkomende - en uitgaand e rechte n aldaa r (da t wa s du s bij zijn vader) , 11 Nov . 1820 , hono ­ rabel ontslage n als zoodani g 10 Maar t 1821 , hiero p wer d hij tokohoude r (31 ) tot hij in 182 4 naa r Zuid-Amerik a verdween . (32 ) 6. Susanna Ignatia Reijnst, geb . te Arnhem 26 Maart 1800, overleden te 'sGravenhage in 1865 . S. J. Eeyns t wa s va n 184 5 tot 185 3 collectric e va n het klein-zege l te Batavia . (33 ) Zij huwde te Batavia in December 181 7 met Aart de Koek van Leeuwen, geb te Brakel bij Zalt-Bommel 2 Februari 1792 , overleden te Soerakarta 15 Januari (27) Bij Kon . Besl. van 24 Oct . 18' 2 werd als bewijs van bijzondere welwillendheid jegens Jhr. Joan Cornelis Reijnst toegestaan, dat zijne aangehuwde dochter Louise Johanna Baptista Charlotte Theunissen Reijnst (zie hieronder) het praedicaat voere . Encyclopaedie va n Ne van Jonkwouwe I derl. Indië, deel III, (28) Zie over hem nog : ' bl z 421 . (29) J. B. Theunissen wa s zoon va n Phitippus Dominieus Theu­ nissen en van Marie Madeleine Eise Bézard, hij wa s geboren te Maastricht 6 Jr,n 179 4 en overleed te Soerakarta 11 Nov. 182 7 tijdens de Java-oorlog als majoor der artillerie O. I. Leger en ridder 4e kl. in de Militaire Willemsorde. Ui t zijn huwelijk me t C. G. Scherpingh was één kind gesproten: Louise Johanna Baptista Charlotte Theu­ nissen, later Jkvr. L. J. B. C. Theunissen Reijnst, geb . te Batavia, 4 Jan . 1827 , overleden te 'sGravenhage 12 Maart 1867 , gehuwd te Batavia 1 Sept 184 7 met Jhr. Mr. Dirk Anton Junius van Hemert, lid van het Hooggerechtshof in N. I en resident van Batavia. (30) In de ??Brieven van en aan Mr H. J. van de Graaft'lezen wij op blz . 103 van deel II, uit een briei van zijn broeder Joan Cornelis R. aa n van de Graaff en gedateerd Sambas 8 Apr . 1820 : ??daarentegen ontving ik ter zelfder gelegenheid, de zekerheid dat mijn oudste broeder op Palembang is gesneuveld en de tijding, dat de pp mij volgende broeder, die met den heer Servatius naar Makasser is gegaan, aldaar geen voordeelige carrière maakt, hij is aldaar slag ter, schrijft mij mijn zwager van Leeuwen (n 1. de Koek van Leeuwen). (311 Tokohouder in de Binnen-Nieuwpóortstraat te Batavia, blijkens talrijke annoncen in de Bataviasche Couranten van die dagen b.v die van 7 Apr . 1821 en 15 Dec 182 1 adverteert hij, dat hij verkoopt: hammen, kazen, spiegels, glaswerk, grutterswaren, wollen stoffen, dranken enz . (32) Na zijn verdwijnen wordt zijn insolvente boedel blijkens annonce d d. 2ü Jan . 1825 in de Bataviasche Courant overgegeven aa n de Weeskamer voor desolate boedels aldaar (33) He t betrekkelijk besluit va n 26 Juli 184 5 luidt: Door den vice-president va n den Raad van Indië, waarn. Gouverneur-Generaal van N I (da t wa s door haar broeder J. C. dus ) is, het debiet van het kleiDzegel te Batavia opgedragen aan mevrouw de weduwe van den gepens. kolonel de r artillerie A. de Koek van Leeuwen, geboren S. J. Reijnst. 1840, zoon van Gerrit van Leeuwen en van Engelina de Koek. A. de Koe k va n Leeuwe n wa s 1 Febr . 183 9 gepensio ­ neer d als kolone l de r artillerie O. I. Leger , daarna ridder 4 ' kl . in de Militaire 'Willem s Ord e en versier d met de Java-Medaille . 7. Samuel Cornelis Reijnst, geboren te Arnhem 30 Januari 1802 , ongehuwd overleden te Batavia 25 No­ vember 1822 . (34) S. C. Reijns t wa s li d va n de firma Te n Brink en Reijns t te Batavia . (35) . 8, Maximtliaan Reijnst, geboren te Arnhem 17 Fe­ bruari 1803 , overleden te Arnhem 24 September 1869 . M. Reijns t vertro k me t zyn vade r 26 Nov . 181 5 naa r O. Indi ë en trad aanvankelij k in gouv ' dienst , eers t als le klerk, daarn a als 2e commie s bij de n inspecteu r van financiën , 15 Sept . 1821 , hij gin g een jaa r late r ove r in den hande l en wer d mede-directeu r van de firma ten Brink en Reynst , 1824??1828 , mede-directeu r va n de firma ten Brink, Reijns t en Gijsing , 1828??1835 , en daarn a ide m van de no g onde r deze n naa m bestaand e firma Reyns t en Vinju te Batavia , 1835??184 1 (36) . Voorts was hi j directeu r va n de Bataviasch e Zee-assurantie societeit , 1829,30 , commissari s van de O. I. zee- en brand assurantie-mij. , 1833??37 , directeu r va n de Javasch e Bank , 1840 , en 2' luit 1' batj. inf. schutteri j te Batavia, . 1831 ?? 35, le luit. officie r va n kleedin g en wapening , 1835 to t 1840 , wijkmeeste r van Molenvliet , 1839??41 , in Dec . 184 1 vertro k hn' naa r Nederland , waa r hij 2 jaar verbleef , daarn a wa s hij nog : landeigenaa r en lid van de commissi e voo r de Brugge n en Wege n in de res. Ba­ tavia, 1844 , 45, lid van het bestuu r ove r de Protestant sch e ker k in N. I., 1844 , 45, gedelegeer d commissaris ­ der O. I. maatti va n administrati e en lijfrente, 1845 . Na he t overlijde n zijne r vrou w vertro k hij in 1845 naa r Nederlan d en keerd e nie t mee r in Indi ë terug . Maximiliaan Reijnst huwde te Batavia 5 Januari 1831 (34) Bataviasche Courant van 30 November 1822 . ??Died. At Batavia, ??on th e 25th instant, Samuel Cornelis Reijnst Esq. aged 22 years, ??partner in the firm of Ten Brink & Reijnst, sincerily regretted by all wh o had the pleasure of his acquaintance ' Ook in het Nederlandsch verscheen de advertentie. De invloed van het Engelsch tusschenbestuur wa s wel nog lang merkbaar te Batavia, dat no g jaren na het vertrek der Engelschen de voorname families hunne annoncen in het Nederlandsch en in het Engel&ch plaatsten. (35) Te n Brink en Reynst adverteeren 22 Mei 1822 , dat zij hun kan­ toor en magazijn houden op de Tijgersgracht ??in het huis waar eertijds de heeren Siberg (zi e n°. 1) en Gilderhuis hunne toko's hadden. De mede-firmant adverteert na het overlijden van Samuel Cornelis, in de Bataviasche Courant va n 30 Nov . 1822 : ??Door het overlijden vanden weledelen Heer Samuel Cornelis Reynst, deszelfs aandeel in het huis­ van negotie va n Ten Brink en Reijnst me t ultimo December aan­ staande ophoudende, zullen de zaken onder dezelfde firma va n dien dag af, gecontinueerd worden door en voor rekening van den over­ blijvende deelhebber Candidius ten Brink.' (36) ??D e heeren M. Reynst en A. A. Vinju hebben opgehouden te zijn leden onzer firma, zijnde dezelve vervangen door de heeren H. Stolte en Roos jun' Batavia 24 April 1841 . Reynst cn Vinju.' (37) Pelix de Chauvigny de Blot wa s geboren te Amsterdam in 1785 en overleed te Batavia 27 November 1853 , hij was eerst officier der artillerie in O I. geweest en had als kapitein der artillerie den dienst verlaten, daarna was hij landheer bij Batavia geworden, ook was hij luitenant-kolonel der Bataviasche Schutterij geweest. Zijn vrouw Cornelia Juliana va n Stralcndorff wa s het oudste der talrijke kinderen van Ditlot Frederik von Stralendorff, geb. Jan. 1760,. overl. Batavia 25 Dec . 1815 en van Johanna Susanna Hartsinck, geb . 1 Juli 1777 , overleden Batavia 12 Aug . 12 Aug. 181%(met wie gehuwd in 1790). Deze Johanna Hartsinck wa s één der vele geadopteerde kinderen van dien AndrieB Hartsinck, landdrost te Batavia en resident van Rembang en Soerakarta, wiens zuster, eveneens Johanna Susanna geheeten, me t den graaf d'Oultremont-'Wegimont huwde, waaruit de dochter sproot, die later me t den oud-Koning van Nederland Willem I zou huwen. Van Andries Hartsinok's erkende kinderen stamt een talrijk geslacht, zie o. a Alg . Ned . Eam. blad 1901 , blz. 67, waar echter slechts één kind van hem vermeld is.