59 60 VRAGEN EN ANTWOORDEN. van Amstel van Mijnden, (XXII, 108). ‚?? Op 29 October 1566 verscheen voor de- vierschaar van Gorinchem Gabriel Comelisz. van Amstel van Mijnen, coeperslaeger ende burgen der stad Utrecht, ge√Įnstitueerde erfgenaam van zalige Cecilia van Etteren zijn petemoeder. B. v. B. Dell. ‚?? Misschien interesseert de volgende mededeeling den heer J. Reepmaker te Rotterdam, Jhr. Dommer van Poldersvelt of de famili√ęn van de Poll en Backer. William Dell was Minister of the Gospel at IJelden, in the county of Bedford. Hij schreef o a. het volgende boek (4to, 50 blz.) London 1645, een beetje beschadigd en hetwelk voor ls 6 d. te koop is bij P. M. Barnard, ,M. A, 10 Dud√Įey road, Tunbridge Wells Engeland, ‚??Power f'rom on High:, or the Power of the Holy Ghost ‚??dispersed through the whole body of Christ, and com ‚??municated to each member according to its place and ‚??use in that body'. 13/7 1907. Agitatie op de Philippijnen . . . i,Generaal Malvarde oud rebellenchef, die ‚??zich indertijd aan Generaal Dell overgaf, heeft gisteren ‚??aangeboden een regiment guerillabenden te vormen, ‚??wanneer de Vereenigde Staten er in toestemmen om ‚??de uitrusting te leveren'. Breukelen. J. J. BASTERT. A. Douglas, (XXV, 287). ‚?? De heer W. Hoffman zal waarschijnlijk antwoord op zijne vraag vinden in: H-. van den Berg, Proeve eener beknopte beschrijving van Naaldwijk (Delft 1842), daar er in de kerk aldaar een tombe d√©r familie Douglas bestond. H. O. Van der Dnyn, (XXIV, 183). ‚?? Mevrouw van der Duyn te Krooswijk heette niet Wroesen, maar Vroesen. Bij deze Krooswijksche familie nog te voegen: Het repertorium van de Hollandsche leenen vermeldt het verlij van Wolfaard van der Duyn, in 1414, en van Pieter van der Duyn, bij doode van zijn vader, in 1430, met ‚??De helft van der visscherijen in der Rotten, aen¬≠ gaende tot Crooswijck, ende van daer streckende an den ambochte van Bleyswijck, van Sevenhuysen ende van Cappelle'. Aan den kant is aangeteekend, dat Adam van der Duyn het later zonder verlij bezat. P. v. M. Heereinan, (XXV, 254) ‚?? Blijkens het gedrukt register der Resoluti√ęn van Hunne Hoog Mogende over 1697 (fol. 250) werd den 5n Mei van dat jaar aan Anna Maria Ramp, weduwe van Diderick Heereman, in zijn leven Heere van Zuydwijck, op haar verzoek, een paspoort verleend om, met vier koetspaarden, naar Antwerpen ‚??te m√≥gen passeren en repasseren'. Daar dat paspoort verleend werd op aanvrage der be¬≠ langhebbende zelve, en niet, zooals voor vreemdelingen gebruikelijk was, van een buitenlandsch gezant, terwijl de vrouwe van Zuydwijck ook blijkbaar van plan was uit Antwerpen naar hier terug te keeren, mag daaruit wel opgemaakt worden dat zij hier te lande was gevestigd. H: S. van Leefdael, (XXV, 262). ‚?? De in deze kolom genoemde Margrite van Leefdael huwde (volgens een in mijn bezit zijnd vidimus der huw. voorw.) 22 Oct. 1640 op den huize van Meeuwen met Reynier van Raesvelt heere tot Middachten en Herfvelt, erf gezeten tot Waert Roomburch en Nieuburch. Zij wordt bij het huw. contract geassisteerd door Agnes van Westerholt, hare moeder, door Philips van Leefdael, heer tot Ethen en Meeuwen, haar oom, en door Philips van Leefdael, haar broeder. De bruidegom brengt in, 't Huis en de heerlijkheid van Middachten, het Huis te Weerden in 't Kerspel van Steenzc, Roomburch en Nieuburch in 't sticht van Munster. De bruid krijgt van hare moeder f 16000 car. gld. en een ‚??adelyck vuytstel van clederen en cleynodien, mits¬≠ gaders eene gestoffeerde caemer, ende eene carosse met fluweel'. M. G. W. Lioockeman(s), (XXIV, 151). ‚?? Legger huwelijks aanteekeningen te 's Gravenhage: 11 Januari 1609. Dirck Leukemans, jongman van 's Hertogenbosch en Lysbeth Adriaenss, jongedochter. 24 Juli 1611. Dirck Luijckeman, juwelier van 'a Hertogenbosch, weduwnaar, wonende alhier en Hester de Witte van Londen, weduwe, wonende te Leiden. 21 November 1610. Geertruyd Leuckemans, jongedr van 's Hertogenbosch, wonende te Dordrecht en Jan Feller, hoefsmid, jongman van Middelburg. G. H. J. C. E. van Mijnden, (XXV, 220). ‚?? Mr. Johan? van Mijnden, tr. Rijckgen van Weede, geb. 12 Juni 1581, dr. van Mr. Everard Bosch van Weede, procureur van den hove van Utrecht, heeft 1600 den naam van Bosch verlaten en zijne kinderen alleen van Weede genaamd, en van Cornelia Peunis van Diest. Mr. Jacob van Mijnden, advocaat voor het hof van Utrecht, werd 4 Juni 1638 te Utrecht overluid. Christophoris van Mijnden werd 17 Jan. 1631 te Utrecht overluid. Geene enkele genealogie van Amstel vermeldt deze personen, zoodat ik vermoed dat zij uit Mijnden kwamen. B. v. T. P. van Renesse, (XIX, 11).‚??Eene vergissing hersteld. In jaargang 1901 van dit Maandblad vermeldt wijlen Mr. H J. Koenen, dat het rouwbord van Simona van Renesse in de kerk te Beverwijk werd opgehangen. Dat hij dit rouwbord beschreef als dat van Simona v. Renesse vindt zijn oorzaak in het feit, dat in den Annuaire de la Noblesse (le Ann√©e) pag. 209 Simona als echtgenoot werdt genoemd van Pieter Ruysch, terwijl het wapenbord het alliantiewapen Ruysch‚??Renesse vertoont. Met het oog op de kwartieren heeft Mr. Koenen dit rouwbord aangezien voor dat van Simona, hoewel haar naam er niet op vermeld staat. Ik kwam evenwel tot de ontdek¬≠ king, dat wij hier niet te doen hebben met Simona's rouwbord, maar met dat van haar jongere zuster Johannna. Simona zal vermoedelijk niet in Nederland begraven liggen, omtrent haar toch vond ik aangeteekend, dat zij in 1644 ‚?? dus op vrij gevorderden leeftijd ‚?? hart en hand schonk aan een Schotsch soldaat!