De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

217 218 Jan Pieterszoon Hoogenhouck te Delft f 12 April 1651, laat aan de drie dochters van Johan Lieftinck ieder f 100 na. Vb. Arent Lieftingh, gehuwd met Jannetje Jacobs. Kinderen: Jacob L.. ged. N. K. Delft 13 Sept. 1641. 40) N. B. Over dit echtpaar vond ik geen nadere aan­ wijzing. Het is vermoedelijk de zoon van Gerrit Wouterz. Lieftingh en van Agneta Jans van der Graeff. Er bestond een Jacob Arents van der Graeff begin 1600 [zie Ned. Leeuw 1884], buitendien heet een zoon van Jan Lieftingh ook Arent. In Wapenheraut 1903 wordt genoemd: kerk reg. Voorburg 1789 22 Maart Arent Liefting, geb. en won. hier met Petronella Weytdom , geb. Utrecht, won. Haag. VI. Mr. Gerhard Lieftingh, geb. 20 Juli 1640*'), overl. , huwt ?? ingeteekend 19 Dec. 1671 te Delft ?? Wilhelmina >an Ruyren 42) (dr. van Mr. Bruin Harmansz. v. R. en Geertrüid Santensdr. *3) geb. October 1652 [M. S.]4-4), f 6 Sept. 1739 [M. S.] «) G. Lieftingh had een bizonderen levensloop: inge­ schreven te Leiden 5 April 1659, 46) werd hij daarjur. cand., 1667 wordt, hij echter genoemd ??vendrig van de Comp. van Capt. Martijn Gooris, guarnisoen houdende binnen Sneeck.' Hij keerde echter naar Delft terug waar hij apotheker werd in 1677, 21 Juli weder te Harderwijk ingeschreven, promoveerde hij tot J. U. D. Te Delft was hij 1677??1703 com. huwelijksche zaken. Uit zijn huwelijk de volgende kinderen: 1. Johan L. ged. N. K. Delft 10 Nov. 1672. 4') Volgens v. d. Lely in 1711 kapitein ter zee. Hij komt als zoodanig voor bij de adm. op de Maze. Vgl. o. a. Heerenboekjes van Rotterdam, f 27 Aug. 1737 (niet te Delft begraven.). 2. Geertruyd L. ged. 19 Dec. 1673 O. K. Delft 48) huwt van Buyven. 3. Bruno L. ged. 23 Dec. 1674 O. K. Delft. 49). NB. 18 Aug. 1677 werd een kind van Gerard L. te Delft in de O. K. begraven. so) *») Doopb. Delft N.K. 13 Sept. 1641. Jacob (Arent Liefting) (Jannetje Jacobs) Judith Jacobs. 41) Volgens M. S. aanteekeningen, doop te Delft niet te vinden omtrent die jaren. 4S) Huwelykslegger Delft 19 Dec. 1671 (inget.) Gterhardt Lieftingh j. m. Willemina van Ruyven j.d. 4S) Volgens M. S. aanteekeningen 4') te Delft omtrent dien tijd niet te vinden. 45) te Delft ook niet te vinden. 46) Leyden 5 April 1659 G-erhardus Lieftinghuis Delphensis 20 J. Harderwijk 21 Juli 1677 Gerhardus Lieftinck Delphensis J. Cand. 47) Doop N.K. Delft 10 Nov. 1672. -r i ,?? , T. ,. , i Willemyna | Jan Lieftingh Johan (Gerrard Lieftingh , yan Bl/yven j Anna y M*st_ 48) Doop O.K. Delft 19 Dec. 1673. Geertrüid (Gerhard Lieftingh j y^n'j^'yygn { Harman Bruinse. «) Doop O.K. Delft 23 Dec. 1674. i Wil 1 ï >'e',e r Harmanse Bruno (Gerhard Lieftingh ) Wll^myn^ Van Kuyven. ( vanRuyven ( Juffr. Maria vanSchilperoort. »») Begraafboek O.K. Delft. 18 Aug. 1677. Een kind van Gerard Liefting aen de coremart in de Kerk. 4. Anna Lieftingh ged. O. K. 21 April 1676 5') overl. te Overschie, begr. te Delft 13 Dec. 1746 52 huwt 2 Nov. 1698 in de Gasthuiskerk te Delft Jan Harmansz. van Buyven 5 3), [zoon van Harmen Jansz. van Ruyven en van Maria Pietersdr. van Wouw],- geb. [M. S.] 13 Sept. 1677. (niet te Delft), f huwt 2° Jacobus van Kervel [zoon van­ zij woonde toen te Overschie. 5. Catarina L., ged. N. K. Delft 30 Mei 1677. 54). Zie ook opm. na N° 3. N. B. Later vond ik nog te Delft tot nu toe nog niet te plaatsen: Andries Goffing huwt 1719 Barentje Liefting ) zxls^ers Barent Ruytering ?? 1729 Maria Liefting ) en Johannes Didama en Henrica Liefting laten van af 1795 kinderen in de Gasthuiskerk te Delft doopen. 51) Doopboek O.K. Delft 21 April 1676. A C~ T,-?? T,??«.? i 1 | van Ruyven | Sophia Lieitmck. 52) Reg aangegeven begravenen Oversehie 6 Dec. 1746. Juffr. Anna Liefting W>d Kervel, verwoest na Delft om aldaar be­ graven te worden. Begraafboek Delft N.K. 13 Dec. 1746. Juffr. Anna Liefting laatst w6d van d Heer Jacobus Kervel van Overschie alhier gebragt met een Jagt in de kerk met koetsen op de middag, geen kinderen. 6«) Huwelykslegger 20 Sept. 1698. elks 30 gld. Jan Harmansz. van Buyven J. m. getrout in de Anna Lieftinck J. d. g[asthuis kerk] alhier 2 November 1698. Hierbij staat opgeteekend. Dan alsoo de Bruidegom niet en heeft doen blijken van het consent van sijne hen voogden namentl. Engelbert Graswinkel, Willem van Ruyven, beide schepenen dezer stad mitsg. Pieter van Ruyven Mr Schilder soo is goetgevonden dat^'de geboden niet gegeveh'souden werden voor en alleer de voors H'n voogden behoorlijk waren ge insinueert, om het consent ofte redenen van weigeringe alhier ter oamere in te brengen en dat binnen de tijt van 14 dagen om 'tselve gesien alsdan daer op de disponeert te werde als bevinde sal werde te behoore en is vervolgens de clerq van der Meer gelast de voors insinuatie aen de voorn heeren voogden te doen Actum de 20 Sep­ tember 1698 present de heeren Lieftinck en Tromp. Den 20 September 1698 des nam de clocke half agt uire is de bovenstaande insinuatie door mij gedaen ten huise van de voors h'n voogden doch vermits hun absentie dat van de Heer Gras winkel voorn gedaen aen de moeder van de voorn heer Graswinkel en aen de resp. vrou van voorn h'n W en pieter van Ruyven die als dan aennamen tselve aen hare zoon en aen hare mans te sullen bekent maecken. Den 22 dito nochmael ten huise van de voorn heer voogden geweest om te vernemen of hun het bovenstaende was bekent gemaeckt en dhr W« van Ruyven sprekende seide dat hij het aennam voor notificatie en dh' Graswinckel seide met zijne medevoogden te sullen spieeken doch Pieter van Ruyven niet thuis wesende seide deszelfs huysvr dat zij het haer man hadde bekent gemaeckt. Compareerde ter camere voors. Mr Gerard Lieftinck dewelke was sprekende dat de sake van de voors sijne d' met Jan Harmansz. van Ruyven voor noch agt dage «oude werde gesupercedeert Actum den 9 Oct. 1698. Den 11 October 1698 heeft dh' Commissaris Bleiswijk gerapporteert dat de voorn Jan van Ruyven hem gesegt en versogt hadde dat met het geven van de geboden souden werde gesupercedeert tot tijt en wijle dh' M' Gerard Lieftinck soude hebbe get. sekere consent doch dat voorn h' Lieftinck sulx alsnog heeft gerefuseert. Den 18 Oct. 1698 heeft M' Jan Boogaert uit ten name van de h' voogden versogt dat de huwelyksproclamatien hare voortgang soude mogen hebbe sulx goetgevonden is dat het eerste gebod op morgen den 19 Oct. sal gegeven worden. 64) Doop N.K. Delft 30 Mei 1677. 1 ) H' Dirck Harman Willemyna en vanRuyven j Juffr. Sara Lieftingh. Catharina Gerrit Lieftingh