De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

239 240 Empel), de andere mede-erfgenamen waren Daniël Wïllemsz. Heijnsz, Otto Jansz. van Asperen en Daniël Jansz. van Vlier den. 4. Jan Jansz. v. VI., tinnegieter, tr. Sara Roélantsdr., zij testeerden 3 Mei 1657 (not. Heuckelum te Gor kum), ouders van: a). Johan v. VI. geh. met Maaijken Kemp, wed9 gend 25 Sept. 1669 (not. Buys te Gorkum), hun zn. was Jan Jansz. v. VI., b). Da­ niël Jansz. v. VI. 5. Jan Jansz. v. VI. tr. Sara Roélantsdr., o.v: Daniël gend 19 April 1664, (not. v. Aelst, Gorkum). 6. Willem v. VI., mr. ohir. geb. + 1635/6, gend deken chir. gilde 8 Juni 1678 , 20 Juni 1685 oud 49 jr, 30 Juni 1688 53 jr, nog gend 10 Nov. 1691. (Gorkum). 7. Daniël Jansz. v. VI. getuige gend te Gorkum 22 Juli 1664 (not. Buys), tr. Sara Jansdr. Poth, tes­ teerden 7 Juni 1672, (not. v. Aelst). 8. Willem v. VI., de jonge, chir. 6 Jan. 1696 te Gorkum. 9. Sara Jansdr. v. VI., jonge dr., test. Jan. 1633, moeder was Emmetie Jansdr. (not. v. der Muyr). 10. Magdalena Jansdr. v. VI. tr. Jan Spronck, zij stierf vóór 26 Oct. 1618 als wede. Hunne erfg. waren : Abraham Spronck te Utrecht en diens moeijen: Maijken en Elsken Spronck, haar br. Jan Jansz. v. VI. en de andere ongenoemde broeders en zusters, Daniël Willem Heijns, Willem Jansz. v. Dussel dorp voor diens vrouw Anneken Hendriks te Gor­ kum , Cornelis Lenertsz te Middelburg als man van Neesken Boudemans, Ott Jansz. v. Asperen te Dordrecht en zijn broeders kinderen, (not. v. der Muyr). 11. Daniël Jansz. v. VI., zoon van Emmetie Jansdr., gend 11 Mrt. 1642 , halve br. was Jan Jansz. v. VI, (not. v. d. Muyr). 12. Willem v. VI. mr. (chir.) X Sijken Cornelisdr., testeerden 15 Mrt. 1667, (not. Otto Kien). 13. Johan v. VI., 4 Mei 1728 exec. test. gend van Adam v. Kessel (not. Mekern). 14. Anna v. VI. tr. 1° Willem Harris, onderkoopman te Hougly in Bengalen, waar hij stierf 6 Mei 1733 , testeerden samen te R'dam 25 April 1721 , 1 Juli 1734 stelde zij tot voogden over haar onm. kind : Laurens Harris, makelaar te R'dam en haar broeder Johannes v. Vl., leerkooper te Schoon­ hoven , 2° Willem de Veer, houtkoopman te Gor­ kum , 3° Pieter van der Meijden, houtkoopman te Gorkum, test. _ 24 Oct. 1764, w.b. gend werden : Anna Harris, haar dr. uit het le huw., geh. met Justus Baaien, koopman te R'dam (zn: Anthony Baaien, raad en vroedschap te Veere), haar zuster Reijke van Vlierden, geb. + 1690 (17 Jan. 1754 oud gend 64 jr), wede van Willem van Weert en hare nicht Geertruij van Vlier den, geh. met Jan Christiaan Ham, collecteur-middelen te Gouda. 15. Sara Jansz. v. VI. (= 9), tr. Jan Dircksz. Bronck horst, mr. tinnegieter, testeerden te Gorkum 25 Mrt. 1695, kinderen: Roeland, Dirk, Cornelis, Anneken, Beliken, Sara en Jacomijntje. Beiden f te Gorkum. 16. 30 Aug. 1649 hadden de erfgenamen van Jan v. VI. gronden bij Woerden. 17. Olivier v. Vl. tr. Wilhelmina Zwaardecroon, dr. van Bernard en Agatha Dupier, gend te Woerden 8 Juli 1676. 18. Cornelis v. VI., oud luit. burgerij te R'dam, get. te Woerden 31 Juli 1690, ald. nog gend 23 Mrt. 1691 als wedr van Maria Vogelvanger , bij wie 2 onm. kinderen : Olivier en Maria v. VI. 19. Cornelis v. VI., schout en secr. v. Achttienhoven 24 Mrt. 1695. 20. Maria v. VI. tr. Cornelis Boogaart, test. te Woer­ den 25 Juni 1696. 21. Cornelis v. VI., oud schepen v. Woerden (= 19), tr. Anna van Gorcum. Hij machtigde 3 Sept. 1704 zijn vrouw om te ontvangen uit handen van de erfg. van Hendrik Crumel f 25 Aug. 1704 te Delft: f 4000 en f 6000, als Hendrik Crumel en zijn huis­ vrouw Maria Pietersdr. Keesa, halve zuster van Cornelis v. VI., in lijftocht had bezeten en aan hem toeviel, en waarvan de rest.' f 2000 ieder voor de helft, legatarissen waren zijne kinderen : 1. Hendrik Keesa v. VI. en 2. Maria v. VI. (test. te Delft 20 Juni 1674 en 29 Mei 1677 en te R'dam 22 Aug. 1678). 22. Willem v. VI. tr. Adriana Vogelsang , gend te Schoon­ hoven 4 Juli 1766, 1770. Uit mijne Ind. aanteekeningen : 1.. Justus Philebertus v. VI. trad 1765 te Batavia in dienst der O. I. Gomp. 2. Samuel Michiel v. VI., id. te Banda 1770. 3. Thomas Nicolaas v. VI., id. te Batavia 1767. Ph. L. d. B. INHOUD 1909, No 9 en 10. Bericht inzake excursie. ?? Benoeming tot lid. ?? Adreswijziging. ?? Adelsgunsten. ?? Het wapen van het Koninkrijk, van den Koning der Nederlanden en van de andere leden van het Koninklijk. Huis. ?? Bijdrage tot eene genealogie van heb geslacht Lieftinck (L^elftschc tak), door W. J. Hoffmah JJzn. ?? Uittreksel uit de Kerkeboeken van Domburg, door P. E. Labryn. ?? De grafkapel der familie Timmerman??Coymans, in de Nederduitsch hervormde kerk te Voor­ burg, door J. C. van der Muelen. ?? Zestien kwartieren der kinderen van Jacob van Sandick (1644??1794) en Jonkvr' Agnes Ploos van Amstel, en hunne afstammelingen {vervolg), door .Mr. H. 'NV. van Sandick. ?? De herkomst van hot geslacht Daehne, later Van Daehne van Varick (slot), door M. G. Wildeman. ?? Kleine mededeelingen: Grafsteenen Herv. Kerk te Gennep, en Grafzerken Wesel, door D. W. van Dam. ?? Taets van Amerongen, door A??Z. ?? Vragen en Antwoorden: Herckenrath, Nieuwenhuys (XXV, 254 en XXVII, 208), Van Sandick??Ploos v. Amstel (XXVII, 105), Van Vlierden (XXV, 32). De Ned. Boek- en Steendrukkerij v./h. H. L. SMITS.