De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverande¬≠ ring, opmerkingen inzake de verzending en aan¬≠ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, M. G. WILDEMAN, SweeVimckstraat 80, 's Gravenhage. Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge¬≠ nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W. VAN ROMONDT, 47 Begentesselaam, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jam, van Nossau¬≠ straat, beiden te 's Gravenhage. Contributi√®n, enz. aan den Penningmeester, 0. VAN ERPECUM, 26 Prmeessegracht, 'sGravenhage. Leden te 'sGravenhage betalen per jaar ∆? 10 contributie, zij die buiten 'sGravenhage wonen ∆?6. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N'. 11 en 12. XXVII6 Jaargang. 1909. Bij dit N'¬į is gevoegd een bijlage, behoorende bij de beschrijving van zegels aanwezig in het oud-arehief der gemeente 's-Gravenhage. BERICHTEN. HH. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit van de op 3 April 11. gehouden Algemeene Vergadering, op eiken eersten Maandag der manden November 1909 tot Mei 1910, des namiddags ten 4: uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben injde boven¬≠ zaal der Bodega Oporto, Hoogstraat te 's-Gravenhage. Namens het Genootsehap werd een telegram van ge lukwensching gezonden aan de zustervereeniging ‚?? Verein Herold' te Berlijn, die op 2 November haar 40-jarig bestaan vierde. Tot lid zijn benoemd : Jhr. M. J. HUYDECOPER , rentmeeste r van het Kroondomein ''s-Gravenhage. Jhr. C. J. GREVEN , kolonel der Artillerie 's-Gravenhage. H. M. ANDR√?E WILTENS, student Tech¬≠ nische Hoogeschool Delft. Jhr. Mr. Dr. J. P. HOOFT GRAAFLAND schoolopziener Arrondissement Zutphen h. 't Velde . . Warnsveld. Jhr. L. A. VAN LOON , lid Provincial e Staten van Utrecht h. La For√™t. ' / . Doorn. Ds. E. J. VAN DER BRUOH, herv. Pred* . Westwoud. Adresverandering. W. WIJNAENDTS VAN RESANDT, Kramatlaa n Boekwerken, enz. ontvangen voor de Bibliotheek. Vervolg van Maandblad XXVI, kolom 324. 295. Dr. H. REIMERS. Friesische Papsturkunden aus dem Vatikanischen Archiv zu Rom herausgegeben im Auftrage des Friesch Genootschap van Geschied oudheid- en Taalkunde te Leeuwarden. Leeuwarden^ 1908. 8¬į. n¬į 1, Salemba Weltevreden. H. H. VAN DAM C.HZ., Frans v. Mierisstr. 68 Amsterdam. H. J. SCHARP, P. C. Hooftstraat 145 . Amsterdam. T. L. VAN WAGTENDONK , Raamsingel 6. Haarlem. Van het Friesch Genootschap. 296. Katalog. XLV. Ex-libris. J. ROSENTHAL. M√ľnchen. ‚?? z. j. 8¬į. Van Kolone l WAGNER. 297. A. F. VAN BEURDEN. De handelingen van den magistraat der Stad Roermond van het jaar 1696 tot en met 1796. Roermond en Sittard. 1903. '08. 2 deelen. 8¬į. Aangekocht. 298. W. P. J. O VERMEER. De herberg ‚??de Geleerde man,' te Bennebroek. Van den Hee r D. G. v. EPEN. 299. S Register op de Geslachtsnamen voorkomende in de Beschrijvinge der Stad Dordrecht van Matthys Balen. (1677.) 's Gravenhage 1909. 8¬į. Van den Schrijver. 300. M. G. WILDEMAN. Proeve van inventarisatie van het kerkzilver aanwezig bij de Nederd. Herv. Gemeenten in Nederland, 's Gravenhage. 1908. 8¬į. Van den Schrijver. 301. P. J. BUYSKES. Het privilegie Semeyns, eene familie-overlevering, met verklaringen gestaafd. (Niet in den handel) Haarlem 1907. 4¬į. Van den Schrijver. 302. TH. v. RIEMSDIJK. De opdracht van het ruwaard schap van Holland en Zeeland aan Philips van Bourgondi√ę. (Overdruk uit de Verhandelingen der Koninklijke Akademie van Wetenschappen, te Amsterdam. Afd. Letterkunde nieuwe reeks. Deel VIII n¬į 1.) Amsterdam Juli 1906. 8¬į. Van den Schrijver.