De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

241 242 303. Wappen Almanaoh de r Souverainen Re ­ genten Europa's Z . j. e n pl. 8°. Aangekocht. 304. VICTOB BO?TON. Nouveau traité de s armoiries o u la science e t 1'art d u blason. Paris. 1887. 8°. Aangekocht. 305 Livre de s célébrités contemporaines d e toutes le s nations o u archives heraldiques, généa­ logie-ues, historiques e t biographiques des maisons règnantes des families e t des hommes remarquables vivants o u morts d u dix-neuvième siècle pa r un e Société d e généalogistes e t d'Historiens francais et étrangers. Tome I. Paris. 1846. Aangekocht. 306. J . BUKMAN BEEKER. Notices historiques e t généa logiques sur la familie Burman Copenhague. Z. j. 4°. Aangekocht. 307. Mr . K . J . F . C . KNEPPELHOOT VAN STERKENBURG. De gedenkteekenen i n d e Pieterskerk t e Leiden. Leiden. 1864. 4°. Aangekocht. 308. Alphabetisch naamregister o p Heraldieke biblio­ theek. 8°. (Handschrift). Aangekocht. 309. Wapenboek, 16E eeuw, bevattende o p d e eerste 12 bladzijden een 21 tal groote wapens van verschillende landen e n van de provinciën der Nederlanden en o p de volgende 6 6 bladzijden een 583 familiewapens. (Handschrift). 4°. Van Jhr . Mr . E . B . F. P . WITTERT VAN HOOGLAND. 310. Verein fü r Rostocks Altertümer. Bei trage zu r G-eschichte de r Stadt Bostock. Band v . Heft 1 und 2 . Rostock 1909. 8°. In ruil. 311. Dr. G- . KOHEELDT. Plattdeutsche mecklenburgische Hochzeitgedichte aus dem 17 und 18. Jahrhundert. Rostock 1908. 8°. 312. ERNST DRAGENDOREF un d LUDWIG KRAUSE. Da s Bostocker Weinbuch vo n 1362 bi s 1391. Rostock 1908. 8° . De n ' 31 1 e n 31 2 van het Verein fü r Rostocks Altertümer. 313. Mr . F . E . POSTHUMUS MEYES. Geschiedeni s e n Genealogie va n he t geslacht Meyes (Posthumus Meyes e n Oostrum Meyes) me t d e daaraan i n d e vrouwelijke lijn ontsproten takken voor d e familie bewerkt e n uitgegeven. Deel III. Oudere geschiedenis e n vervolg (ge ­ nummerd 7°) Amsterdam. 1909. 4°. Van' den Schrijver. 314. Dr. E. HEYDENREICH. Familiën-geschichtliche Quel lenkunde. Herausgegeben au f Veranlassung de r Zentralstelle fü r Deutsche Personen und Familien geschichte, Sitz Leipzig. Leipzig. 1909. Aangekocht. Excursie naar d e kasteelen Amerongen en Zuylesteyn. Nadat, zooals onzen leden bekend is, het bezoek aan bovengenoemde kasteelen aanvankelijk moest worden uitgesteld, kon o p den 2 5 Aug. 1.1. aan het plan worden gevolg gegeven, e n i s he t gezelschap bestaande ui t 21 deelnemers o p d e meest innemende wijze ontvangen, eerst o p he t kasteel Amerongen, door Graaf Godart Bentinck e n zijn gezin. Nadat d e merkwaardigheden van he t kasteel, me t d e zich daarin bevindende voor­ werpen o p kunst- e n oudheidkundig gebied me t d e grootste belangstelling waren bezichtigd, werd he t gezelschap i n d e eetzaal onthaald o p ee n luisterrijk déjeuner, waaraan behalve d e familie van he t kasteel ook d e bewoners van Zuylesteyn deelnamen. Na afloop van deze va n echt-oud-hollandsche gastvrijheid getui­ gende ontvangst wachtte den deelnemers eene nieuwe verrassing. Het geheele gezelschap toch, werd per auto en equipage vervoerd naar kasteel Zuylesteyn, aldaar opgewacht door graaf Charles e n gravin Victoria Bentinck, teneinde oo k deze historische plek i n zijn geheel t e laten bezichtigen. Het zou t e ver voeren, hier uit t e weiden over alles wat o p kunst-, genealogisch en heraldisch gebied werd getoond. Zeker i s het, da t dank zi j d e bijzondere minzaamheid de r eigenaars va n de kasteelen, d e excursie ten volle geslaagd magheeten, waarbij tevens ee n woord van hulde zeer zeker toekomt aan d e Commissie va n voorbereiding e n meer i n ' t bizonder aan haar lid, Jhr. Mr. Wittert van Hoogland. Onderscheidingen. Bij Kon. Besluit van 2 7 Aug. 11. is on s lid d e Heer F. L . Duymaer van Twist, benoemd to t ridder i n d e Orde va n de n Nederl. Leeuw, e n on s li d d e Heer Th. Morren, tot ridder i n d e Orde van Oranje-Nassau. Bij hetzelfde K . B . is aa n on s lid den gep. Kol. de r genie C. J . Poluliet, de n tit. rang van generaal-majoor toegekend. Adelsgunst. Bij kon. besluit van 2 5 Juni 1909 N ° 55, St. Ct. N ° 233 i s Hendrik Matthias Michael Bappard, wonende te Djamoes, residentie Madioen (Nederlandsch Oost-Indië), met a l zijn wettige, zo o mannelijke al s vrouwelijke, afstammelingen, i n de n Nederlandschen adel ingelijfd, met de n titel van ridder, zo o voor hem zelf al s voor zijn wettige mannelijke afstammelingen. Genealogische aanteekeningen betreffende defamiliën van Hemert, van Hartsbeek, of Hertsbeeck, enz. Medegedeeld door JHR. W . J . P . VAN DEN BOSCH. De hiervolgende opgaven werden verscheiden jaren geleden uit oude familiepapieren nageschreven. Hoewel slechts enkele gecontroleerd werden (daarbij in hoofdzaak juist bevonden) kunnen zi j door he t vrij groot aantal daarin voorkomende namen, huwelijks-, geboorte- e n sterfte-datums waarschijnlijk aa n onze leden nuttig zijn, al s aanwijzing e n leiddraad bi j verdere onder­ zoekingen. De opgaven worden gedaan zooals he t afschrift di e