De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

243 244 aangeeft. De mededeelingen en opmerkingen in de noten zijn van den inzender. Eenige gegevens zijn weggelaten. Boven de opgaven staat: ‚??Ziehier verder het geslacht van Hemert en dat van ‚??Harsbeek voor zoover 't gevonden werd in de papieren ‚??van wylen mevrouw Schrik. J) 1. Gilles van Hemert 2) trouwt Catharina van Bell, een dochter, die getrouwd is geweest met de Heer *) Catharina van Hemert geb. 31 Aug. 1700, overl. 5 (of 6) Maart 1776 (begr. Amsterdam, van elders overgebracht) dr. van Frans van Hemert (ex. Joachim van Hemert en Susanna van Hertsbeecke). en van Anna van Af eren (ex Simon Pietersz. van Af eren en Catha¬≠ rina Botterdam), gehuwd met Mr. Marten Schrik, geb. 2 Sept. 1692, overl. 15 Dec. 1743, zoon van Jan Schrik, is waarschijnlijk de schrijfster dezer opgaven. Zij liet geen kinderen na. 2) De hier genoemde Van Semert's waren zoons van Frans (Francois) van Hemert Jan Lubbertsz. en van Tanneken TJiterlimmingen (ook geschreven van der Limmingen en Lymingen), blijkens de doop¬≠ boeken te Dordrecht in verband o. a. met verkoopingen van huizen na den dood van hun vader Frans Jansz. v. Hemert, eigenaar eener twijnderij en Capiteijn der Burgerij, die door dezen gedurende zijn leven waren gekocht, alsmede uit verdere gegevens. ‚??Janneke of Tannekej Gillis is 7 Oct. 1581 geboren te Wijnegom in Brabant bij Antwerpen dr. van Mr. Gillis Jochemse Uiterlimmige zijnde zoon van Jochem TJ. komende uit Duitschland. Was van edelen huijze en haare moeder was Katelyntje Tobbers van Groot looy in klein-Brabant.' (Uit een ander handschrift.) Gilles van Hemert trouwde Catherine (ook eens vermeld als Carolina) Marcus, blijkens de boedelscheiding harer ouders: Barend Marcus en Josina Dominicus, 21 febr. 1646 te Dordrecht. Haar broeders waren blijkens die acte, Philips Marcus en Guillam Marcus, terwijl haar-zuster Abiga√ęl Marcus getrouwd was (2/18 Oct. 1644) met Majart van Belle Fran^oisz. van Botterdam. ‚?? Gilles van Hemert' had twee kinderen: Tanneken ged*. Febr. 1634, jong overl., en Tanneken ged'. Nov. 1636 beiden te Dordrecht. Of hij hertrouwde met Catharina van Bell is nog niet gebleken. ' Tanneken van Hemert Gillesdr. huwde Geeraart (Gerrit) van. Beaumont, die boven ten onrechte een broeder van den Secretaris : van Staat wordt genoemd. Wel behoorde hij tot hetzelfde geslacht, hoewel hij niet in ‚??Balen' wordt genoemd. Hij was een zoon van Gijsbert van Beaumont, acht-raad in Dordrecht en van Elisabeth van Dijck (Balen Deel II bl. 934. ), zooals blijkt uit de volgende acten: 1. Notaris A. van Neten, Dordrecht deel 133, den 19 dach January 1660, waarbij sieur Gerrart van Beaumont verolaerde verkocht te hebben aen d'Heer Damas van Slingeland Barthous'zoon Ontfanger van de gemeene middelen binnen deser Stede, synen swager, een huys dat aanbedeelt is uiten boedel van zyn vader d'Heer Gbys brecht van Beaumont, in den Ouden Houttuyn. ‚?? II. Notaris Muys van Holy, Dordrecht deel 107, 28 Aug. 1658. Compareerden Johan en Govert van Beaumont gebroeders, aannemende een condemnatie van de Heeren Antony de Wael, Jacob Schotten, Nicolaes de Vries ende Francois van der Born ende Johan Moons, Baden in den Hogen Rade van Holland als arbiters ende superarbiter in der saecke van Damas van Slingelant als getrout hebbende Cornelia van Beaumont, ende Geeraert van Beaumont, als fide√Į-commissaire erfgenamen, neffens Sara van Dyck haere moeye zaliger, alsmede denzelve Slingelant ende Geeraert van Beaumont als kinderen en erfgenamen van Elisabeth van Dyck, haerluyder moeder ende schoon¬≠ moeder, respectieve erffgename ter eenre, op ende jegens Jacob Teintenier, als ten huwelyck gehad hebbende Reynborch van Beau¬≠ mont ende weerder ter andere zyde, op den 9den Februari deses jaers 1658, enz. enz. Hl. Notaris van Neten Deel 134, lOden dach Meye 1661, inhoudende machtiging van hr. Gerrart van Beaumont borger van Dordrecht, die een seeckere voyage ter zee gaat doen, op zyn huysvrouw Tanneken van Hemert, om alles te verrichten, ‚??daeronder oock begrepen de baten ofte intressen van de fide√Į .commiss' goederen hem comparant aanbestorven door doode ende overlijden van wijlen Joufirou Sara van Dyck zyn moeye zaliger (zie boven acte sub II), enz. enz. IV. Notaris van Neten Deel 131, 7den dach Oct. 1659, waarin Gillis van Hemert brouwer in den Gecroonden Eenhoorn (hij dreef deze met zijn schoonzoon Gerraert van Beaumont) binnen dezer stede, procuratie geeft aan Jouffrou Tanetta van Hemert zyne dochter, huysvrouw van hr. Gerrit van Beaumont enz. enz. V. Notaris van Hemert Dordrecht (is de hier behandelde Gilles) deel 299, den twaalfden April 1677: Testament van Joost Hendericx van Stabrouck ende deszelfs wettelyck huysvrou Elisabeth Gerrits van Beaumont borger en borgeresse binnen dese voorseyde stadt. Beaumont [broeder van den Secretaris van Staat]', een dochter met Stabroek. . 2. Salomon van Hemert3) trouwt Lucretia van Dalen. Kinderen: 1. Tanneken trouwt Ds. Boshuysen, hebben kinderen, 2. Cornelia, 3. Jan, 4. Salomon, ongetrout obiit. 3. Joachim van Hemert, trouwt 24 Juny 1642 Susanna van Harsbeek. Zie verder bij 't geslacht van Harsbeek. 4. Jan van Hemert, ongetrouwt obiit. 5. Frangois van Hemert, trouwt Helena de Vries. Kinderen: 1. Frangois, ongetrouwt obiit, 2. Abel, ongetrouwt obiit, 3. Tanneke4) trouwt A. van Hessel waarvan Mr Frangois van Hessel, domheer te Utrecht, obiit 1746 den 29 November, 4. Catharina, onge¬≠ trouwd obiit 1734, 5. Dorothea 5) trouwt Isaac Rutgers obiit 1742, hebben een dogter gehad Helena Catharina, ongetrouwt obiit, 6. Frangois, 7. Abel, ongetrouwt obiit. 6. Gideon van Hemert, ongetrouwt obiit. 7. Catharina van Hemert, getrouwt met Baale, hebben gehad zes kinderen, waarvan √©en groot is geworden.6) I. Jacob van Hartsbeek (zoon van Herman van II arts¬≠ beek, Tielemanszoon), trouwde Clara Merch (of Merck). Kinderen: 1. Paulus van Hartsbeek, geboren trouwde Su¬≠ sanna van Landonck. (Volgt II). 2. Clara van Hartsbeek, geb trouwde 1558, oud 22 jaar Gilles van Keyssel (of Keesel). 1) a. Clara van Keyssel, geb. 1565, trouwde 1584 Joost van den Bogaart. 3) Acte Notaris Gilles van Hemert Deel 299, 28sten Augusty 1679: Testament van d'eerbare Lucrecia van Dale weduwe van wyle Salomon van Hemert saliger in syn leven borger deser voorseyde stadt, waarin de boven aangegeven kinderen worden genoemd, behalve Tanneken, doch benoemt sy tot medevoogd over haar twee minderjarige zoons: haere swager (hier beteekenende schoonzoon), den eerwaerdigen Heer Wolterus van Boshuysen jegenwoordich predikant te Stadt in 't landt van Flacke. ‚?? Zij had een broeder Francois van Dalen. *) Aan Tanneken van Hemert (ged'. 19 Nov. 1650 te Dordrecht) jd. wonende in de Wynstraet wordt attestatie gegeven om elders te trouwen. Huwelyks proclamatie Rotterdam 29 Juni 1679 met Adriaen van Hessel, Chirurgyn jm. van Rotterdam en aldaer wonende. En verder: attestatie 23 Maart 1680, Tanneke van Hemert huys¬≠ vrouw van Adriaen van Hessel en Dorothea van Hemert jd. gewoond hebbende in de Wynstraet, vertrokken naar Rotterdam. Hun broeder Francoys woonde 1687 in Spanje. Cohier 200' penning 1687. B) Dorothea van Hemert getrouwd met Isaac Rutgers sterft kinderloos te Amsterdam 3 Mei 1734. Dit blijkt uit het ‚??23' Register der aangegeven goederen het Collateraal subject. Aangifte van Isaac Rutgers, met wien zij blijkbaar in gemeenschap van goederen was getrouwd. In de nalatenschap komen o. a. voor: 24000: ‚??: ‚?? de helft in een huis en erve op de Heerengracht tusschen de Leidsestraet en Spiegelstraet bewoont bij Isaac Rutgers wed' van den overledene, 352:10: ‚?? de helft in een lijfrentebrief ten lyve van Gysbert van Hemert oud 53 jaar (zal zijn geweest de zoon van Paulus van Hemert (ex. Joachim v. H. en Susanna van Hartsbeecke) en van Christina Schouten, gehuwd met Jacoba le Blan. Deze was geboren 15 April 1680. 1000: - : ‚??, de helft in een buitenplaats genaemt O versticht groot 2% morgen zonder land onder de Geregte van Mynden. Isaac Rutgers was vermoedelijk de zoon van Isaac R. en van diens eerste vrouw Christina (of Catharina) de Veer. 6) Zie Balen Beschr. van Dordrecht, Deel II bl. 1354. r) Anna van Hemert huisvrouw van Adam van der Keesel vertrekt 3 Mei 1690 uit Dordrecht naar Hulst. ‚?? Adam van der Keesel wed' van Cornelia van Hemert, Adjudant van den Overste Swansbel, huwt 31 Dec. 1693 te Hulst, Martha Ravesteyn.