De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

245 246 8) b. Gilles van den Bogaart , geb. 1586, tr. Cornelia Verspreet. c. Justus van den Bogaart, geb . 1623, tr. 1648 Catharina Brouwer. d. Anna Catharina van den Bogaart, geb . 1656, tr. 1674 Bernard de Moor. e1. Anna Catharina de Moor, geb. 1675, tr. 1699 Jan van Royen, obiit 10 December 1723. e2. Justina Clara de Moor, tr. Mr. Lucas van Voorst, zy stervt 1758 , hij stervt 1738 oud 67 jaren. f. Cornelis Jan van Boy en (N° 1). g. Anna Catharina, tr. 17.. Joan Hendrik Vlieger. (Er staat bij: is een dogter van N° 1). Maria Lucia, tr. Dirk de Bidder. Zy stervt 1757, hy stervt 1755. Een dogter met Verbeek. (de naam is niet vermeld) is een dogter van Sara Jacoba, trouwt 1760 Jan deLely. Anna Catharina, geb. 17.., stervt 1760, Nov. 8, tr. Petrus van der Hagen. 1. Johannes. 2. Petrus, tr. 1762 P. S. Sadelyn. 3. Bernard, tr. 1763 I. C. Sadelyn. II. Kinderen van Paulus van Hartsbeek9) en Susanna van Landonk. (Zie boven). 1. Jacob van Harsbeek, mistrouwt. 2. Hester van Harsbeek, trouwt D°. Festus Hom- mius10), hy stervt 1642. Geen kinderen. 3. Isaac van Harsbeek, tr. Geertrui van der Veeke. (Volgt III). 4. Paulus van Harsbeek, geb tr . Sara van de Neetxl), hy stervt 1654 , zy stervt 1639. s) De onder b genoemde is vermoedelijk de zoon van a, enz. ?? De drie laatstgenoemden zijn zeer onduidelijk aangegeven. 9) In Elias' Vroedschap van Amsterdam wordt de naam geschreven van Hertsbeecke. In de huwelijksinschrijving van Susanna van H. met Joachim van Hemert: van Hersbeeke. In twee acten (hieronder vermeld) v. Hertsbeeck, v. Hersbeecq en Herthbeecq. ?? Kunnen deze ??van Hartsbeek of Hertsbeecke' tot hetzelfde geslacht behooren als de Zeeuwsche, waarvan o. a. Paulus v. Hertsbeecke, Ridder heer van Bruinisse tot ouders had : Jan v. H. en Allegonda (Hillegonda) van Dale, en die uit zijn huwelijk met Elisabeth van Zuydland (1564), een dochter had Elisabeth, die huwt Jan de Jonge heer van Oosterland? Balen noemt deze' Elisabeth van Hartsbeeke (Deel H bl. 935, boom van Beaumont). De grootvader van Hillegonda van Dale, was getrouwd met Marguérite van Lansdonck: Zie boven II, Paulus v. Hartsbeek X Susanna van Landonk. 10) Is de bekende Contra-Remonstrant, predikant te Leiden, een der Scriba's van de Synode van Dordt, benoemd onder de afge­ vaardigden der Zuid-Hollandsche kerken tot het Nationaal Synode, daarna weder Leeraar te Leiden, waar hij in 1619 tot Regent van het Staaten-Kollegie werd aangesteld, in de plaats van Gerardus Joannes Vossius, die wegens zijn Remonstrantsche sympathieën ontslagen was . De identiteit blijkt uit de volgende mededeeling, welwillend verstrekt door het Archief te Leiden, dat: Dr. Festus ??Hommius geboren werd te Jelsum 10 Febr. 1576 en dat hij als ??regent van het Statencollege, dienaar des Godl. woords alhier en ??weduwnaar van Johanna Cuchlini den 21 Febr. 1634 aanteekende ??en 14 Maart d.a.v. huwde met Hester v. Hertsbeeck wed' Pieter ??Malevesey, wonende op het Steenschuur en vergezeld door hare ??schoonzuster Josina van Hersbeecq (die in de opgaven hierboven ??niet vermeld wordt), in de Hooglandsche kerk alhier^ Hij overleed ??alhier op de Breestraat 5 Juli 1642. In het begraaf boek staat, als ??den 10'' Juli 1642 in de Pieterskerk begraven: ??mijn domine Vestus ??op die Bredestraef' Zie ook Kok's Vaderl. Woordenb. waarin zijn portret. n) In Elias' Vroedsch. v. Amst. staat: van der Nest, in een ge­ slachtslijst v. Hemert: staat van der Neert en hier v. d. Neet. In een acte te Gorinchem, Notaris J. M. van Osch: v. d. Neht: monsieur Feltus van Herthbeecq machtigt Carel Loot en Bartholomeus. Aller om hem te vervangen te Amsterdam aen den persoon van Monsieur Joachim van Hemert Coopman aldaer om goederen en effecten te Dochter: Susanna van Harsbeek, geb. 1622, Jan. 12, tr. 1642 , Juny 24, Joachim van 'Hemert Frans­ zoon (9 en') , geb. 1612, April 1, hy stervt 1679, zy stervt Maart 12, 1679. 12) 5. Pieter van Harsbeek, ongetrouwd gestorven. 6. Melchior van Harsbeek, trouwt Maria Pisa. 7. Gillis van Harsbeek. III. Kinderen van Isaac van Hartsbeek en Geertrui van der Veeke. 13 ) 1. Wybrechta van Harsbeek, trouwt Johannes Brouwer. Uit dit huwelijk twee zoons. 2. Susanna van Harsbeek, trouwt Jan van Os. Kinderen: 1. Maria rem Os, trouwt Ds Jesaïas Clement, hy stervt 1687. Kind: Susanna Clement '4), die trouwt Jannes Baalde. beredderen, hem aanbesterven van wyllen monsieur Jacobus van der Neht, syn comparants oom maternell zaliger, waaronder seecker portie in een half huijs genaemt de Brarye ende erve tot Amsterdam, voorseyde van der Neht gecomen uytten hoofde van Pieter van der Neht ende Maeycken de Winter syn Jacobus van der Neht overleden vader ende moeder saliger. 12) Het is niet waarschijnlijk, dat zij reeds in 1679 is gestorven, daar de acte van aangifte der goederen schuldigh den impost van den 20° penning van haar zoon Joan van Hemert, den 12' Januari A° 1694 , is geteekend door Susanna van Harsbeek en Gilles van Hemert (ook haar zoon) als executeurs van het testament. Waar­ schijnlijk is deze Susanna van Harsbeek de moeder van den over­ ledene, en de weduwe yan Joachim van Hemert. ls) In het Weeskamer-Archief te Amsterdam zijn verscheidene testamenten, procuratiën en acten aanwezig, die betrekking hebben op de kinderen van Isaac van Harsbeeck en Geertrui van der Veeke. De inhoud bevestigt de bovenvermelde gegevens en vult die aan als volgt: 1. Wybrechta v. Harsbeek X Johannes Brouwer, een zoon Garbrand, raad en schepen te Alkmaar X Eva van der Does. Deze laatste testeert te Alkmaar 6 Nov. 17i2 als weduwe en benoemt Ysaac Brouwer tot haar universeel erfgenaam. 2. Susanna v. Harsbeeck X Jan va n Os- Deze Susanna was een halve zuster van Mr. Hendrik v. Harsbeeck Advocaat, de vader schijnt dus tweemaal te zijn gehuwd, wie was de andere echtgenoote? Eenige kinderen en kleinkinderen worden genoemd overeenstemmende met het boven aangegevene, o. a. Maria van Os X Clement, waaruit vrouwe Susanna Clement X Johannes Baëlde, Catharina van Os X 1* Anthonis Hoevenaer, 2' d e Wys , waaruit Susanna de Wys X Hendrik Huygens, en Willebort van Os X Joffr. Amelia de Beer, waaruit: Dirk (innocent), Amelia Catharina en Aletta van Os. De hier genoemde kleinkinderen waren de erfgenamen van Mr. Hendrik van Harsbeeck. 3. Hester van Harsbeeck, huisvrouw van Mr. Johan Wyntgis, maakt testament te Hoorn ,31 October .1669. Als erfgën. en voor legaten worden aangewezen: haar echtgenoot, haar zuster Wybrechta v. H. en haar kinderen uit hun huwelijk met Joh. Brouwer de kinderen harer zuster Susanna v. H. (niet nader aangewezen), de kinderen harer zuster Catharina v. H. (die in de bovenstaande geslachtslijst niet voorkomt), gehuwd met d° Laurens Laurentius gen' Catharina en Aletta Laurentius, haar broeder Mr. Hendrik v. H. adv'. ?? Van een huwelijk met ??Haas' blijkt niet, doch kan Hester v. H. na 31 Oct. 1669 weduwe geworden en hertrouwd zijn. 4. De boven niet genoemde Catharina v. H. X d° L. Laurentius, van wie nog voorkomt: 19 Maart 1665 ??Catharina Harsbeecq Prince gracht over de Noorderkerk laat na D° Laurentius en 3 onmondige kinderen. Verder wordt nog vermeld: Hester v. Harsbeeck overleden 11 Nov. 1669 Mr. Hendrik v. H. adv' ongehuwd. .. . ?? 5 Dec. 1669 Garbrand Brouwer zn. v. Joh. Br. en Hester v. H. ?? 1 6 Sept' 1712 Johannes Brouwer ?? 1 1 Maart 1700 Wybregta v. Hersbeeck ?? 1 5 Jan. 1709 Eva van der Does ?? 2 3 Dec. 1712 Isaac Brouwer ?? 2 7 Juli 1733 u) In Nov. jg . waar sprake is van ??Van der Merct', staat bl. 352: ??By my is door erfenis aanwezig (en uit de Middelburgsche familie ??der Clements, met wie ik door de Reytsma's verwant ben, afkomstig) ??een klein portret op koper van een Nicolaes van der Merct. ?? ??Boven op de vergulde lijst is zijn wapen: drie links ziende moor-