De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

Kinderen: 247 248 1. Jesaïas Baalde, geb. 1696. 2. Magdalena Henriette Baalde, geb. 1699, tr. 1730 Dr Tiberius Beytsma. Kinderen: 1. Susanna Sabina Beytsma. 2. Focka Beytsma, tr. 1763 Ja. Ca. Clement. 3. Tieberius. 4. Constantia Elisabeth. 5. Maria Johanna, tr. 1763 Johannes Luchtmans. 3. Maria Catherina Baalde, geb. 1700, tr. 1730 Adriaen Sandyk de Jonge. 4. Jan Baalde. 5. Susanna Baalde. 6. Hendrik Baalde. 7. Constantia Elisabeth Baalde, tr. 1734 Nov. Petrus Schaak. 2. Susanna van Os, tr. 1680 Gilles van Hcmert, Is) bewintbebber, zy stervt 1686, Jan. 17. Geen kinderen. Hij hertrouwt 1695 Agneta Sautijn, zy stervt 1696, geen kind, hij hertrouwt 1698 Ca­ tharina Bemard, obiit 1715, kreeg bij haar twee dogters, hy stervt 1702, zij hertrouwt 1714 Dr. Petrus de Bie, bij hem geen kinderen, zy stervt 1715, hy stervt Gilles ran Hemert, geb. 1650, July 11, obiit 1702, 25 Nov. Kinderen derde huwelijk: 1. Baltina van Hemert 16),. obiit 1754, Dec. 11, tr. 1727 Mr Jan Bernards, Scheepen, Lid Adm*. zoon van Daniël Jan en van Maria Six. Kinderen : 1. Maria Bemard, geb. 1730, tr. /. C. H. D'ablaing tot Nieuwkerk, zy stervt 1769 (?) hij hertr. 1764 (?) Frederica van Seeberg. Een dochter: Bregitta Cornelia Philippine, geb. 1764, trouwt de Mol. 2., Catharina Bemard, geb. 10 Mey 1732, tr. 10 Mey 1757 Willem Bakker, zoon van Willem Corn. Bakker en van Maria Wil­ helmina Weevering, geb. 11 Juny 1733. 2. Sara Maria van Hemert huwt Mr Pieter Graafland, geb. 1695, obiit 14 Jan. 1760. â??koppen van sabel op een veld van goud, boven welke twee, onder â??welke één kop is. â?? Het gelaat stelt voor een magistraatspersoon â??van middelbaren leeftijd met neergeslagen halskraag, van wien ik â??niets meer weet.' (was get.) B. M.' Dit geeft mij aanleiding tot de vraag, hoe Clement verwant was met van der Meret? Kan Clara Merch of Merck gehuwd met Jacob van Hartsbeek (zie I), wellicht van der Merot zijn? 15) Gilles van Hemert Bewindhebber der Oost-Ind. Cjo was een zoon van Joachim van Hemert en van Susanna van Hertsbeecke. (Zie over hem Eiias' Vroedsch. v. Amst.). 16) Register der voogdyen H. Weeskamer-Archief Amsterdam, f° 74. â??Den Heer Gilles van Hemert. 'Den 19 September 1715 hebben â??de Weesmeesteren gecommitteerd en geauthoriseert Mr. Daniël â??Jean Bernard, Hr. van Cattenbroeck ende de Uytendyke van â??Mastwyck, praesiderend schepen deezer Stadt, den Oom, en Daniël â??Bernard de neeff, omme in de nalatenschap van Juffrouw Balthina â??Bernard de moey, waer te nemen te bevorderen, ende te ver­ antwoorden, 't regt ende gereohtigheyt' van Balthina out 15, en â??Sara Maria 12 jaeren, de twee naegelaten kinderen van den Heer â??Gilles van Hemert in syn leven bewinthebber van de Oost-mdiesche â??Compagnie alhier en van Vrouwe Catharina Jacoba Bernard enz. â??enz.' â?? Baltina was geb. 29 Mei 1700, Sara Maria 9 Maart 1703. â?? Maria Bernard die huwt J. C. d'Ablaing van Giessenhurg tot Nieuw­ kerk, is geb. 16 Nov. 1730, overl. . . . Sept. 1769. Behalve Bregitta C. Ph. nog een dochter: Baltina Catharina Jacoba Wilhelmina d'Ablaing. De vader hertr. Frederica. Baronnesse van Seyberg tot Veurden. â?? (Uit een ander handschrift). Kinderen: 17) 1. Gillis Graafland, tr/ 1754, 12 July J. G. van Barneveld. Kinderen: 18) 1. Jan. 2. Pieter. 3. Sara. 2. Jan Graafland, tr. 1758 R. M. Buteux. Kinderen 19) 3. Johannes van Os, geb tr. Jan van Capelle, zy stervt 1715, 9 Febr., hy stervt 1709, 2 Aug. Geen kindn. 4. Catharina van Os, tr. Antoine Hoevenaer- hy stervt . . . ., zy hertrouwt Jan de Wys, makelaar, hij stervt, liet na ééne dochter, zij hertrouwt Marten Dupré. Dochter Susanna de Wys, tr. Hendrik Ruygens. Kinderen: 1. Catharina Ruygens, tr. Gerard Bors van Wa veren, laatst wedr. van Johanna van de Poll. 2. Anthonia, tr. Nicolaes Kalkoen, wedr. van Anna Maria Muyssart. 3. Susanna Maria, tr. Hugo de Wilt 4. Jan Huygens, tr. Chanesnes. 5. Wilhelmina Henrietta, tr. Fabricius. 6. Anna Maria Clara, tr. Hendrik Tersmitten. 7. Wilhelmus Theodorus. 8. Joost. 5. Wiïbert van Os, trouwt Amelia de Beer, hy stervt 1719, Jan. 3, hadden 6 kinderen, waarvan 5 jong gestorven, en 6. Aletta van Os. Aanvullingen van de bovenstaande opgaven omtrent: ran Belle, Murcus, van Hartsbeek of Hertsbeeck, van Dalen of Dole, van Keysel, van Landonk of Landonck, van der Merct en de Vries, zullen zeer welkom zijn. 17) Uit dit huwelijk is ook geboren: Jacoba Graafland gedoopt Kloosterkerk den Haag 21 Maart 1728. 18) In een ander handschrift staan de volgende kinderen: Sara Maria geb. 1 April 1755, Johan Philip geb. 18 Juny 1756, Pieter geb. 4 febr. 1759, Johanna Elisabeth geb. 24 Juny 1765 gest. 2 febr. 1770, Karei Elisa geb. 11 April 1767, gest. 4 febr. 1770. J(ohanna) G(eertruida) van Barneveld was dr. van Johan v. B. en van Elisabeth Steenis geb. 2S Mey 1735. 19) Uit een ander handschrift: Jan Graafland geb. 15 Juny 1733 tr. 28 febr. 1758 Maria Henrietta Buteux dr. van Pieter Buteux en Agnes van Sandick, geb. 14 Oct. 1736. Kinderen: 1. Sara Maria geb. 12 Dec. 1738, 2. Pieter geb. 17 Jan. 1760, 3. Joan geb. 8 May 1763, 4. Agnes Anna geb. 27 Oct. 1764 gest. 21 April 1765, 5. Agnes Johanna Henrietta geb. 7 May 1766, 6. Jacob Rymbrand, geb. 3 May 1767, 7. Karei Anne geb. 30 Dec. 1770. Moot van de Redactie. â?? We plaatsten dit art. daar het vooral in de noten vele belangrijke gegevens bevat, die zeer zeker bij uit­ werking van enkele onderdeelen een nader onderzoek overbodig maken, omdat ze gegrond zijn op archivalia. â?? Overigens blijft het onze stelregel geen h.s. genealogien te publiceeren, welke niet door gegevens uit authentieke acta worden gestaafd. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief . der gemeente 'sGravenhage, door J. C. VAN DES MüELEN. (Met eene plaat). In het Oud-archief der gemeente 's Gravenhage be­ vinden zich een groot aantal oude schepenbrieven en andere documenten, op pergament en papier, waarvan