De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

267 268 Blanhenheym en de Rotterdamsche Blankenheym's en zie het wapen met de lambel aan , als eenvoudig aan­ genomen , om de gelijkheid van den naam. 't Is een geval als de Limburgsche Magnée's ') die het wapen de la Boche sinds eenige jaren aannamen, naar een Luiker Magnée, een naamgenoot, die het eenvoudig ontleend had aan de uitgestorven de la Roohes. Het wapen schijnt men nu te kwartileeren met dat der graven van Horn, alhoewel Magnée evenmin iets te maken heeft met Horn of deszelfs graven, als Barbou de Roosteren met Roosteren. B. B. E. Boudet. In geneal. de Milly, Geneal. en Herald. BI. II 22, komt onder de kwartieren van P. S. bn de Jaussaud de Grand Clary voor, Boudet. Zou men zoo goed willen zijn over dit kwartier geneal. gegevens te verstrekken ? D. W. VAN DAM. ' Boogaert. Beleefd worden inlichtingen verzocht om­ trent de voorouders en familie van : 1°. Mr. Jan Boogaert, schepen van Bergen op Zoom in 1563. 2°. Ghislain Boogaert, admiraal te Duinkerken, die in het begin der 16de eeuw met zijne echtgenoote (Levina van der Burcht) en elf kindereu uitweek naar Vlissingen. 3°. Cornelis Dircksz. Boogaert, in 1646 voorkomende als echtgenoot van Maartje Jorisdr. van Adrichem. Zij woonden in het Westland. 4°. Dirck Boogaert, kapitein van het schip ??de West Friesland' onder den admiraal v. Wassenaer van Obdam, tijdens den slag .op de Sont. 5°. Pieter Boogaert, secretaris van Wouw, in 1662 gehuwd met Margaretha Broutvers. Hunne nakomelingen zijn bekend. B. B. Braesseman. Mij kwam in handen een huwelijks­ contract den 28 Mei 1570 te 's Gravenhage opgemaakt door Notaris Alex. Ouennes. De bruidegom is Jan Jansz. Braessemans, zijn moeder Stijntgen B., zijn broeder Dirck Jansz. B., zijn oom Willem B., z,jn moei Lijsbeth Jansdr. en zijn neef Jacob Canter. De bruid was Neeltje Gerritsdr., haar oom van vaderszijde Louff Barthoutsz., haar moei Antgen Jorisdr. Op de achterzijde van het dubbelgevouwen, op 3 zijden be­ schreven document staat: Houwelixe Voorwaerden van Oom ende moei Brasemans in dato 28 Mei] 1570. Wie kan het familielid geweest zijn die dit schreef? De bezittingen zijn omschreven en daaruit blijkt dat hij hypotheken heeft in Amsterdam, Aekersloot, Spar woude en zij te 'sHage, Loosduinen, Eik en Duinen, Waelsdorp. Tiel, 30??9??1909. Jhr. VAN KINSCHOT. Daehne later Van Daehne van Varick. (XXVII, 203, 231.) Voor verdere bronnenstudie inzake het ge­ slacht Daehne, later Van Daehne van Varick is het noodig te weten, dat het archief te Riga niets bevat wat de stamreeks hooger kan opvoeren, doch dat de oude kerkregisters van die plaats berusten bij het ??Archiv der Livlandischen-Ritterschaft, Ritterhaus' te Riga. Als aanvulling op het medegedeelde in het Maandblad kan nog dienen: 1. Dat Eduard von Damm te Brunswijk is geb. 16 Aug. 1802 en te Lauterberg den 8 Febr. 1864 als Hauptmann a. D. overleed. (Zoon van den hertog. Brunswijkschen Majoor Maximïlian Johann Friedrich von Damm en van Sophie von Düring.) 2. Dat Hugo von Daehne te Brunswijk 12 Mei 1856 huwde met Dorette von Düring. 3. Dat de echtgenoote van Hugo von Daehne, Martha Bohl von Faber, tot ouders heeft: Drjur. Eduard Bohl von Faber en Fanny Pflug. 4. Dat de echtgenoote van Friedrich von Daehne, Mathilde von Salisch, die te Kratzkou 2 Febr. en niet 2 Dec. 1871 geboren werd, tot ouders heeft Arthur von Salisch, Bittergutzbesitzer auf Kratzkau en Elisabeth von Schlegell. RED. Deking Dura. ?? Rink. Bestaat er eene genealogie Dura ook Deking Dura ? Bestaat er eene genealogie Bink waartoe behoort Mr. P. Rink, oud-Minister van Binnenlandsche Zaken ? Zoo ja, waar zijn die dan te vinden of wie wil in­ lichtingen verschaffen ? A. B. C. Coelenaers. In welke streek was eene familie Coele naers gevestigd, tot wapen voerende: een gelijkzijdige driehoek in het midden van het schild, vergezeld van 3 omgekeerde vijfpuntige sterren ? Kleuren onbekend. B. B. Hooreman. (XXVI,'160 en 224, XXVII, 61, 157). Zie de uitvoerige ??Familie-aanteekeningen Hooreman' in Wapenheraut XIII, 1909, bl. 106 vlgg. D. W. v. D. Van Lelyveld??de Witt. Bij gelegenheid van den gouden bruiloft van Pieter van Lelyveld, heer van Banken (geb. Leiden 3. 1. 1702, f Leiden 12. 4. 1777), gehuwd 6. 6. 1723 met Maria de Witt (geb. Leiden 19. 9. 1701, f ald. 14. 1. 1775) verscheen in 1773 een bundel gedrukte gedichten. Kan iemand mij mededeelen waar een ex. van dezen bundel is te vinden ? Rotterdam. W. C. MEES. Just de la Paisières . (XXVII, 209). Het wapen van dit geslacht is: in rood een rookende zilveren pot, vergezeld van drie zilveren eikels, 2 aan elke zijde en 1 van onderen, en een gouden schildhoofd beladen met drie roode sterren. Joseph Just de Nouzières werd 16 Juni 1725 in Frankrijk in den adelstand verheven, zijn oudste zoon, wiens geslacht is uitgestorven, noemde zich de Nouzières, terwijl zijn tweede zoon, de stamvader van Marie Gerard Just de la Paisières , onlangs in dén Nederland­ schen adel ingelijfd, daarentegen den naam de la Paisières aannam. De eerste die van dit geslacht hier te lande is gekomen en in 1857 woonachtig was te 's-Gravenhage, was Vallery Alexander Just 'de la Paisières, geboren te Choisy bij Parijs 22 September 1802. *) Over het wapen en de naam Magnée de Horn hebben we ïeeds lang een artikel in voorbereiding, de publiceering wacht nog op enkele officieele gegevens. RED. v. R. v. D. K.