De Nederlandsche Leeuw, jaargang 27 (1909)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap ‚??De Leeuw,' . $ Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de leden van het Genootschap gezonden. Bij¬≠ dragen en correspondentie betreflende de redactie van het Maandblad en opgaven van adresveran dering zijn to zenden aan den redacteur, Mr. H. W. VAN SANDICK, 101 Jan van Nassaustraat, te 'sQraven hage. Opmerkingen omtrent de verzending en aan¬≠ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen zijn te richten aan den bibliotheoaris, W. Baro n SNOUCKAKRT VAN SCHAUBUBG, 96 Jan van V Brieven, aanvragen, enz., betredende het Ge¬≠ nootschap te richten aan den Secretaris, Jhr. Mr. B. B. F. F. WIITERT VAN HOOOLAN√?, 190 Riouwgtraat , die betreffende do bibliotheek aan don bibliothecaris, W. Raro n SNOUCKAERT VAN SCHAHBURB, 96 Jon. van Nossaustraat, beidon te 'sQravenhage. Contributi√∂n enz. aan den penningmeester, | C. VAN ERPBCOM, 18 Maliestraat, te 'sQravenhage. Leden te 'sGravenhage betalen per jaar ∆? 10 contributie, zij die buiten 'sGravenhage wonen ∆?6. Nossaustraat, te 's Gravenhage. f ‚??‚?? X. De redactie van hot Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. -X. N¬į8. 1 en 2. XXVII9 Jaargang. 1909. In Memoriam Jhr Mr E. W. F. WTTEWAALL VAN STOETWEGEN. Onverwacht ontviel ons den 27 October 1908 het lid lunkheer Air. Edmond Willem Ferdinand Witeioaatt van Stoetwegen , geboren te Kampen den 3 October 1840, zoon van Jhr Mr Henri Assuerus en van Jkvr. Elsab√© Rolina Sandberg. De heer Wttewaall begon op 24jarigen leeftijd zijn diplomatieken werkkring, en trad achtereenvolgens op als attach√©, secretaris en raad van legatie, respec¬≠ tievelijk te Berlijn, Weenen, Konstanti nopel, S' Petersburg en te Parijs, ver¬≠ volgens als minister-resident in Japan, Brazili√ę en te Stockholm, en eindigde zijne diplomatieke loopbaan als Buiten¬≠ gewoon Gezant en Gevolmachtigd Minis¬≠ ter te S' Petersburg, waai- hij van 1883 tot 1899 werkzaam was. In deze laatste hoedanigheid heeft hij veel medegewerkt aan de voorbereiding voor de samenkomst der 1B Vredes¬≠ conferentie , te 's Gravenhage in 1899 op initiatief van den Tzar gehouden. Aan het genootschap droeg Jhr Wttewaall een warm hart toe, hoewel wij hem zelden in ons midden zagen, zoo heeft de tijding van zijn overlijden een diepen indruk gemaakt. Publiceeren deed hij zelden, alleen om de een of andere vraag te beantwoorden uit zijn rijke collectie, die hij steeds meer uitbreidde, maakte hij gebruik van ons maandblad. Onderhoudend was het met Jhr Wttewaall een of ander genealogisch onderwerp te bespreken. Critisch maar tevens rechtvaardig van oordeel, kon hij in weinige oogenblikken de geschiedenis van een heel geslacht weergeven. Het drong daarbij tevens bewondering af, hoe iemand zoolang buitenland's ver¬≠ toefd hebbende, zich op de hoogte had gehouden van onze familie-geschiedenis. Hij kon met recht een degelijk beoefe¬≠ naar der geslachtkunde genoemd worden, al was hij op dit gebied min of meer een kamergeleerde, men klopte zelden te vergeefs bij hem om inlichtingen aan, die hij dan met de meeste bereidwillig¬≠ heid en diplomatische beleefdheid beant¬≠ woordde. In tegenwoordigheid van vele vrienden daalde den 31 October 1908 zijn stoffelijk overschot in den familie grafkelder op Nieuw Eik-en-Dninen neder. Het ‚??requiescat in pace', zij hem toegebeden. 's Gravenhage , December 1908. W. S. v. S.