De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

MAANDBLA D VAN HE T GENEAL0GISCH=HERALD1EK GENOOTSCHAP IDE NEDERLANDSCH E LEEUW .