De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

253 Dussen-Muilkerk en Ginhoven, Griffier en Secretaris van Prins Willem III en overleed te 's Gravenhage 28 Aug. 1680. Den 2en September d. a. v, werden aldaar ‚??15 poosen' over hem ‚??geluyd'. Hij huwde te 's Gravenhage, na aldaar 27 De¬≠ cember 1665 te zijn ondertrouwd, met Anna Con staniia Hoeufft te 's Gravenhage woonachtig. Zij werd 19 Aug. 1646 geboren, waarschijnlijk te Am¬≠ sterdam, en woonde als weduwe in de Noord Oostenr. buurt, waar zij eigen huis bezat en vier dienstboden, koets en twee paarden hield. (Zie Nederl. Leeuw XI: 63 kolom b bij: Mevrouw van Geenhoven, weduwe). Waarschijnlijk dus is met dat eigen huis het door Laurens Buysero gebouwde bedoeld, daar de N. Oostenr. buurt zich ook over den Korten Voorhout uitstrekte. Zij is daarin overleden 16 Juni 1737 en werd 22 Juni bij avond in de Kloosterkerk begraven. Dochter van Mattheus Hoeufft en van Maria Sweerts. Uit dit huwelijk sproten 7 kinderen: 1. Laurens Buysero, gedoopt onder de namen Lau¬≠ rens Mattheus in de Kloosterkerk te 's Graven¬≠ hage 19 Juni 1667. Hij ondertrouwde te 's Gra¬≠ venhage 26 Februari 1708 met Susanna de Wilde, j. d. aldaar geboren en wonende, en won bij haar twee kinderen, n.1.: A. Adrianus Jacobus Buysero, gedoopt te 's-Gra¬≠ venhage in de Groote Kerk 18 November 1708. B. mihelmina Adriana Buysero, gedoopt als voren, 22 Maart 1711. 2. Elisabeth Catharina Buysero, gedoopt. te 's Gra¬≠ venhage in de Kloosterkerk 23 Dec. 1668, Vrouwe , van Dussen-Muilkerk en Ginhoven. Overleden, volgens de genealogie Hoeufft, 3 Dec. 1717 te ? Begraven te Zierikzee 14 Dec. 1717 met kas, blazoen en 4 kwartieren. Zij huwde te 's Gravenhage 26 Maart 1692 (na aldaar reeds 20 Januari 1692 te zijn onder¬≠ trouwd) met: Iman Willem Cau, geboren te Hulst 23 Febr. 1663. Schepen van Hulst, Raad en Burgemeester te Zierikzee. Raad ter Admiraliteit van Zeeland en Lid der Staten van dat gewest. Door zijn huwelijk Heer van Dussen‚??Muilkerk en Ginhoven. Overleden in 1734, misschien te Amsterdam, doch in elk geval 3 Sept. 1734 te Zierikzee bij avond begraven met kas, blazoen en 4 kwartieren (Ned. Leeuw XXII: 120, 148) Te voren weduwnaar van zijn nicht Petronella Marie Cau en zoon van Roland en van Antoinette Schade van Westrum (Genealogie Cau in het Stam- en Wapenboek I: 144). Uit zijn tweede huwelijk met E. C. Buysero werd 12 Nov. 1698 in de Groote Kerk te 's-Gra¬≠ venhage een dochter gedoopt, wier naam was Johanna Maria Cau. 3. Adriaan Buysero, gedoopt in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage 17 Augustus 1670, begraven in die kerk 12 October 1670. 4. Jan Buysero, gedoopt als voren 6 November 1671. 5. Maria Buysero, gedoopt als voren 10 Februari 1673, overl. te 's-Gravenhage en in de Kloosterkerk begraven bij avond 2 Januari 1738. Huwde te 's-Gravenhage, na aldaar 15 Februari 1693 te 254 zijn ondertrouwd, met den weduwnaar Reynier van'der'Beecke, overleden als Luitenant-Generaal in 1724. Uit hun huwelijk werd behalve een zoon Willem (als Luit.-Generaal bij de Cavalerie overl. 6 Jan. 1769) nog een dochter geboren, met name Gijsbertha Elisabeth van der Beeche, gedoopt in de Groote Kerk te 's-Gravenhage 10 October 1703 en begraven in de Kloosterkerk aldaar 16 Dec. 1771. Zij be√ęrfde de heerlijkheid Dussen en was gehuwd met Johan Iman Cau, Heer van Ginhoven Raad in het Hof v. Holland, overl. 1771 begraven in de Kloosterkerk voornoemd 27 Juni 1771. In de Maasgouw XX (1898) staat een artikel van A. J. Ilament over de wapens en opschriften in de Ned. Herv. Kerk te Venloo, waar o.a. over Buysero wordt gehandeld. Daar in dat artikel ook van der B√©ke wordt aangehaald (ik heb het niet gelezen) komt het mij voor, dat hier een en ander over R. van der Beke en M. Buysero wordt vermeld. 6. Adriaan Buysero, gedoopt Kloosterk. 's-Gravenh. 25 Dec. 1675, begraven in die kerk 1 Jan. 1676. 7. Anna Constantia Buysero, gedoopt als voren 25 Dec. 1678, begraven bij avond in de Kloosterkerk 24 Februari 1751. Ilbis. Dirk Buysero, gedoopt in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage 8 Mei 1644, Heer van Heeraarts heiningen, Secretaris van Vlissingen en Gecom¬≠ mitteerde Raad ter Admiraliteit van Rotterdam, waarin hij 24 April 1706 vervangen werd en toen dus denkelijk overleden was. Hij schreef onderscheidene gelegenheidsdichten en tooneelstukken, doch hij was meer een krachtig beschermer der dichters dan een gelukkig be¬≠ oefenaar hunner kunst. Vondel droeg hem 1670 ‚??De ‚??Herscheppinge van Ovidius' op. Zijn klucht¬≠ spel ‚??De Bruiloft van Kloris en Roosje is algemeen bekend. Zie over hem het Biogr. Woordenboek van van der Ja en dat van Frederiks en v. d. Branden. Hij huwde met Anna Veliers en heeft kinderen bij haar verwekt. Althans 17 Januari 1676 werd een kind van den Heer van Heeraartsheiningen in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage begraven. Misschien komt hier te pas dat in de Groote Kerk te 's-Gravenhage 8 Augustus 1700 werd gedoopt: Theodorus, zoon van Dirk Buysero en van Gijs berta van Steenoven. * * * Tot de hierbeschreven familie heeft gewis be¬≠ hoord: Johan Buisero, Heer van Hulshout, Raad in de Vroedschap te Utrecht, wonende in de Muntstraat aldaar. Zijn vrouw Anna Maria Ver velst overleed te Utrecht 18 Februari 1748, en werd in de St. Janskerk in een kelder bijgezet. Bij die gelegenheid scheurde men 16 el laken en betaalde men f150 kosten, terwijl zij haar echt¬≠ genoot kinderloos naliet.