De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

29 30 Kinderen : ÏVa. Cicilia de Prato [de moeder' ,Cecilia I.] ged. te Neukirchen 1 Aug. 1694. IVb. Bernardus Adolphus de Prato (Lub 61) geb. Aug. 1685, 1714 Pred. te Hoogblokland (Gouda), ald. als prop. 1715 beroepen, f 1751 15 Aug., laat geen weduwe achter, was even tevoren wegens zwakte emeritus. Hij had de scholen te Meurs en de akademie te Duisburg bezocht, daarna Groningen en Leiden 19 Oct. 1707, B. A. de P. Neoecclesia Mörsensis 21 T. cand., was een tijd lang te Gorinchem, 7 Juli 1715 te Hoog­ blokland bevestigt. IVc. Andreas Jacobus die volgt. IVc. Andreas Jacobus de Prato, geb. Neukirchen in­ geschreven te Leiden 19 Oct. 1707 Neoecclesia Mörsensis 21 T. en later nog eens op gevorderden leeftijd 23 Juli 1768 Evang. minister Olim in Stolwijk,' 1709 . proponent, 1710 te Stolwijk als zoodanig, ald., Ds. 1723 en 1728 emeritus, waarop hij zich te Rijswijk (Z. H.) vestigde, f 1770, huwt te Gorinchem 21 Nov. 1721 Anna Catharina Geisweit [zie over hare familie hier- . onder], ged. Gorinchem 2 Nov. 1696, dr. van Willem en Johanna van den Broek. Uitdithuwelijk: Waarschijnlijk en dan te Stolwijk geboren. 1°. Wilhelmina de Prato, ondertr. den Haag, 3 Aug. 1755, huwt Scheveningen 18 Aug. 1755 Johannes Hermannus Pagenstecher [1729??1780], dominee bij de Zwitsersche garde in den Haag. 2°. Clasina de Prato, geb. Stolwijk, huwt Rijswijk 29 Nov. 1741 Isaac Johan Constantijn Pielat. ? 3°. Petroneïla Bernhardina de Prato, geb. Stolwijk, huwt Rijswijk 8 Juli 1749 Johan Frederik de Para quin, geb. Ettighof Palts, Kapitein Reg* van Oyen. De nu' volgende kinderen te Rijswijk gedoopt. 4°. Gerardus de Prato, g. R. lOFeb. 1732, van 1748??55 extra ord. Luitn. Kamer op de Maze, '55??'57 ordin. Luitn., '57??'62 kapitein, woont 1770 te Rijswijk. 5°. Willem de Prato, g. R. 23 Aug. 1733. 6°. Aletta Bernhardina de Prato, g. R. 29 Jan. 1739. 7°. Anna Catharina de Prate, g.- R. 29 Dec. 1737. Waarschijnlijk is zij de A. G. de P. geboortig uit Rijswijk, won. in den Haag, die 19 Mei 1784 J. Groesbeek uit Scheveningen huwt. 8°. ? Johanna Cecilia de Prato, 1750 bij de Paraquin getuige of ook wel IVa. N.B. De volgende de Prato's vond ik nog zonder ze met zekerheid te kunnen 'plaatsen. a. Alexander Lubuinus de Prato, Bernhard fil, kwam 1708 te Asch (Buren) als pred., f er 1718. Mis­ schien III. b. Alexander de Prato, pred. te Vlissingen. c. Bernard Adolph de Prato (Alex. fil) te Vlissingen. d. Johannes de Prato. f. 1733 Herborn Joan Philipp Joseph de Prato, Juris consulto. Geisweit. ?? I. Johannes Geisweit uit Grave, 21 April 1648 te Harderwijk ingeschreven,' 7 Nóv. 1653 burger te Zaltbommel, ald. schepen 167f3, '89 raad, 1688 . burgemr 27 Nov. 1669??1675, huwt 10 Aug. 1652 Zaltbommel, Jacomine Goris, f 28 Sept. 1720. ' Kinderen : 1°. Anna Margaretha Geisweit, f 18 Sept. 1727, j. d. van-Zalt-B:, huwt (24 Nov.) 12 Dec. 1700 te Haeften Cornelis van der Sluys, j. m. van Dordt. 2°. Catharina Geisweit, f 10 Nov. 1743, oud 88, ge­ huwd' Jan Joosten van Driel, laten kinderen doopen te Zalt.-B. 1°. 6 Nov. 1682 Joost, 2°. 13-April 1688 Wilhelmus, 3°. 15 Dec. 1698 Martinus. 3°. ? Frangoise Geisweit huwt Elias Berangier (laten 18 Aug.' 1696 te Z.-B. een kind doopen). 4°. Willem Geisweit, die volgt) , , , , M i- n ? -i worden broeders genoemd. 5°. Martinus Geisweit ) ö 4°. Willem Geisweit huwt 26 Dec. 1694 in de Fransche kerk te Dordt als j. m. van Zaltbommel [aanget. 12 Dec. 1694 Ned. Herv.] Johanna van den Broek, j. d. van Dordt, won. bij 't stadhuys [heeft een zuster Cecilia]., Hij woonde te Gorcum, waar 10 Dec. de geboden gingen. Kinderen: 1°. Anna Catharina Geisweit, ged. Gorcum 26 Oct. 1695, f jong. 2°. Anna Catharina Geisweit, ged. Gorkum 2 Nov. 1696. Zij huwt 21 Nov. 1721 Andreas Jacobus de Prato. [Zie boven]. 3°. ? Willem Geisweit, ingesch. uit Gorcum te Harder­ wijk 22 Mei 1720 20 T. te Utrecht 1729, Predik-, te Zevenbergen 1741??43, f 2 Feb. 1762 als pred. te Utrecht. 4°. Cornelis Geisioeit, ingeschr. te Harderwijk uit Gor­ cum 30 Sept.' 1723 21 T., predikant te Edam 1741 .naar Schiedam, van hem kerkel. reglement of in­ structie voor de legerpredikantem bij de veldtroepen van de Staaten deezer landen, Schiedam 1762, kl. '4to. K. Geisweit. 5°. Martinus Hermannus Geisweit, ingesch. Harderw. uit Gorcum 12 Dec. 1733 25 M., wordt 1764 med. Dr. genoemd. Deze familie scheen ook in Duitschland voor te komen het is een plaatsnaam uit het Siegerland. Wij vinden te Siegen 1588 Heinrich Geisweit, rathsverw. ingeschr. te Her­ born 29 Mei 1613 Philippus G. uit Siegen, later aldaar Pada gogarch en 12 April 1649 Johannes Jacobus G. uit Siegen. Later teekende ik nog aan Joh. Jacoba Keuchenius [1776??1853] X Cornelis Anthonie Geisweit vim der Netten1) [1772??1847], generaal-majoor vermoedelijk uit de vrouwelijke linie van deze familie afstammende._ Goris. De familie Goris 2) vindt men ook in Bommel, 10 Jan. 1630 teekenden daar aan [geh. in Culemburg] 1/ ') wPra.C. A. Geisweit van der Netten (1189??1847) ridder i. d. orde van den Ned. Leeuw, trad in dienst 1804, werd benoemd tot 2d0 luit. der Cavalerie 16 Juli' 1807, 1° luit. 20 Juli 1809, ritmeester I Nov. 1812, majoor 30 Jan. 1819, luit.-kol. 15 Aug. 1822, kolonel 16 April 1830, generaal-majoor 18 ,Maart 1838, gep. 5 Sept. 1835, overleden 27 Mei 1847. J. A. F. Geisweit van der Netten (1809??1883), ridder M. W. O. 4''. kl., trad in dienst 1823, werd 2' luit. der cavalerie 24 Juni 1826, 1' luit. 19 Maart 1831, ritmeester 3 Jan. ,1839, majoor prov. staf 3 Febr. 1853, luit.-kol. 2 April 1856, gep. 24 Juli 1864, overleden II Aug. 1883. - ? . ' - Voorts bevat de Bibl. der MaatP'i v. Ned. Letterk. een gedicht op de groene bruiloft van W. Geisweit en G. Lambert. ?? Utrecht 1756. 4°. RED. 2) In Kneppélhoufs, S'. Pieterskerk te Leiden, komt een grafzerk voor van Gerard Goris, onder N°. 168. ?? Zie ook Cat. G-em. Mus. Leiden. ?? Te Nijmegen in Groote of S'. Stevenskerk is een grafzerk