De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

371 372 Aant. Er bestaat een buitenplaats Rapcnburch. Toe­ vallige?) gebruikt Mevr. v. Westhreene don naam Willem R. in een liarer Novelles. (Guldens Editie N° 157). llaphelingius. ?? Mr. Pranck R. prof. hebraicus geeft 30 April 1587 procuratie. ?? Eveneens proc. om Chris tiaen R., zyn broeder, Joost R. eveneens broeder, in Latyn geschreven binnen Rome. Getuigen zyn Adam Smettmans en Jacob Vieusart letterzetters (Prot. Not. W. Oudenvliet) zie ook volgende acte. Graf Jienesse in de St. Jacobs of Groote kerk te 's Gra­ venhage. ?? Uit den Staat en Inventaris, van den Boedel van wijlen den Heer Mr. Constantyn Jacob van Renesse, in leeven advocaat voor de Hooven van Justitie in Holland, gewoond hebbende en overleeden in den Haag, des nagts tusschen den 14 en 15 December 1781 de klokke circa twee uuren, indato 6 April 1782, berustende onder 't archief van de wees- en momboir kamer blijkt o. a. 't volgende: ??Wyders is nog by het voorsz. Testament des overledens begeerte en expr-esse wille geweest, dat deszelvs dubbelt Graff leggende in de St. Jacobs of Groote kerk alhier, (zynde het derde en vierde, een dubbelde kelder, geleegen in de zeevende reegel in 't noord pand op 't Choor op den 23 Decembei 1746 overgeboekt op de naam van de Heer en Mr. Constantyn Jacob van Renesse), nadat den Heer over leedene daar in begraven zoude zyn, nimmer zal mogen worden geopend , en dat tot Goedmaking van de kosten, die in tyt en wylen op 't onderhouden van 't voorsz. Graff zouden mogen vallen, door ons ondergeteekende Executeurs (W. van der Esch en F. J. Gallé) aan Heeren Kerkmeesteren van gemelde Kerk, zoude worden overgegeven, of ter hand gestelt de somma van een duizend guldens eens, en dat daar van aanteekeninge op het Boek der Graven zouden moeten werden ge­ houden, 't welk door den Heer Testateur daar bij van welgemelde kerkmeesteren is verzogt geworden dus komt aan dezelve f 1000.?? En aan den Heer rentmeester van voorsz. kerk voor Leges etc ?? 24.??' Regnery (Reuera) 21 April 1632 Hendrik Renery, zoo teekent hy zich, is getuige. (Prot. Nots A. Paets Leidon). Rengers. ?? 27 April 1605. Compareerden Joffr. Otto van Wyngaerden vrouwe van Wyngaerden wed. wylen Joncheer Charles van den Rhyne, ende Joffr. Marye van Wyngaerden wed. wylen Joncheer Joachim Rengers gesusters kinderen en erfgenamen van wylen de Heere van Wyngaerden en geven procuratie. (Prot. Not3 v. d. Wuert, Leiden). 15 July 1679 verklaring wordt afgelegd ten behoeve van Heer Paul Rengers burgem1' der Stadt Hattum in desselffs Heer Burgemrs presentie ten huyze van de herbergierster in het Hoff van Hollant. (Prot. Nots Lucas Hoffmans, Den Haag). 12 April 1684 Juffr. Gelnia, en Odilia R. (Prot, Nots Willem Westerhoven). 10 April 1685 notaris Adriaen van der Heyde. Den Haag. Zie ook akte 20 April de Heer Paulus Rengers burgem1' der stede Hattum in Gelderlandt als in huwelyk hebbende Juffw Anna Judith van Bevervoort komt over oen in zake een erfenis. 10 April 1686. (not. Egb. v. d. Pyll. Den Haag) Paulus Rengers Schepen v. Hattum legt verklaring af. P. C. RENGERS. Testament van Evert Rhengers Heere van Slochteren 21 Dec. 1688 (Prot. Corn. Den Haen). Zie ook acten van 20/1 1690 en 8/9 1696. I 13 Febr. 1711 Johan van Weideren Heere tot Val boz'gh Amptman Righter en Dyckgraeff in Neder Betuwe mitsgaders gedeputeerde wegens Gelderland (Prot. Nots W. v. d. Slyck). Riemer. 13 Maart 1782 Eliz. Visser, huisvrouw van Frans de R. Confinement van hem wegens krank­ zinnigheid. (Appointementen v. d. Magistraat). Rivet. ?? Andries of Andreas R. genoemd 5 Juni 1629. (t. z.) AND RIS RIVET. 20 Febr. 1631. Andreas Rivet. ?? Doctor en professor in de H. theol. op de Academie deses stede Leyden verhuurt zyn thuyn gelegen buyten de Koepoorte in de eerste laen welke respondeert aan de westzyde van de Heerwech aan een Warmoesman (Prot. Not8 Angillis). Roest. 10 Juli 1791. Leonardus Pieter Roest met Susanna Helena Kempf. (Trouwlegger Raadhuis.) Ge­ huwd Hoogd. Kerk. 27 Juli 1791. Romeyn. 27 April 1680. (zie ook 18 Sept1' 1680). Romeyn voerde in zijn wapen drie zwijnshoofden. (Prot. Nots Abr. Warmenhuyzen). Aant. aardige acte. Rotgans. 4 July 1681. (Not. Reynier Berckelbach.) Lucas Rotgans jonghman bruydegom geassisteert met d'Heer Paulus Rotgans syn Heer Broeder, mitsgaders juffrou Anna Adriaena de Salengre jonge dochter tvei bruyt geassisteert met mr. Albert Heydrich de Salengre Comm. Generaal van ZU. haeren broeder en voogdt mitsgaders d'Heer Johan van Segvelt haeren neve ter andere syde. Roy (kan ook Ray zijn) 1674. Joh. de R. prof. in de philosophie in de Illustre School te Amsterdam. Roy en (van) Attestatie Mr. Roeloff Snellius van R. prof. Mathematicus 23 Nov. 1589 (Prot. Nots van Leeuwen Leiden, fol. 202 verso), Testament van Jan van Roye, lakenkooper, waarin genealogie 13 Nov. 1623 (Prot. Nots Ew. Hzn. Craen, Leiden), David van Royen, Hooglr in de Kruidkunde Leiden 3 Aug. 1759. Ruysch. ?? 13 Febr. 1705. Juffr. Abigael R. huisvr. van Ds. Theods van Eisen, pred. te Schipluiden maakt Test. (Prot. Nots W. van Ruyven Delft). 17 December 1689 compareerde voor Gysb. De Cretser not. in 's-Gravenhage Magdalena Pietersz. Ruysch huisvrouw van S1' Antony Schouten Bode van de Ed. Gr. Mog. Heeren de Staaten) van Hollandt ende West-V rieslandt oud ontrent 32 jaaren woonende in 's-Gravenhage en verklaart ten verzoeke van de ge zamentlijke Erfgenaamen van wylen de Hr. Michiel de Ruiter in zyn leven Lt Admiraal Generaal van deezen Staat en van wylen vrouwe Anna van Gelder, in haar leven deszelfs huisvrouwe dat zy voor haar trouwen gewoon zynde te converseeren ende om te gaan ten huyze van den gemelten Hr Admiraal tot Amsterdam , nog zeer wel indagtig is, dat zy by die occasie gemelte j vrouwe De Ruiter op .zekeren tyd nu, na haar beste