De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

X. XL XII. XIII. XIV XV. A, 375 376 Uxori Optimae i) Conjux Lugens P. V. B. B. X J- V. s. Vixit Anno XXIII Ob D. XVIII Sept. M.D.C.C.C.XXXI. Willy Fred: Hendrica Be Gergas Geboren 26 ) Gestorven 31 ) 1837. Rustplaats van July D. J. de Eerens Luit11. Generaal Gouverneur Generaal van Nederlandsch Indië ? R. I. P. E. C. T. Vertholen Geb. en Overl. Den 3 Mei 1839. Margaretha Catharina EUzabeth Pahud. Geb. 16 July 1858. Overl. 21 January 1860. Gij hebt nu droefheid, maar ik zal u wederzien. Uw hart zal zich verblijden, en niemand zal uwe blijdschap vernemen. Hier rust Ernesiine Geertruida XVII. XVIII. XIX. Mijer ' XX. Diep Betreurde echtgenoote van ] Jhr. H. van Baders 1 geboren Den 3 Juny 1838 j ontslapen in den Heere | Den 27 February 1867. Zalig zijn de armen van geest Want hunner is het Koninkrijk der Hemelen Matth. V vs 3. XVI. Rustplaats van Vrouwe Jeannette Antoinette Pietermaat Echtgenoote van Mr. Pieter Mijer. Geboren Den 6 July 1816 ') Zie Ned. Adelsboek lïlOü bl. 81 Adriana van den Bosch X Justits vau Schoor. Wellicht f zij ook te Buitenzorg. P. Ontslapen in Den Heere Den 8 April 1870. Zalig zijn de dooden, die in den Heer sterven, van nu aan. Ja, zegt de Geest opdat zij rusten mogen van hunnen arbeid en hunne werken volgen met hen. Openb. 14 v' 13. Het Lijk van Cornelis Potmans In Leeven 2° Administrateur in De medicinale Winkel 3° Lid van het Collegie van Heeren Weesmeesteren In Middelburg geboren Den 10 Juny 1741 Alhier overleden En Begraven Den 2° May 1784 Oud zijnde 42 Jaaren 10 Maanden en 23 Daagen. Buitenzorg- Den 2d'» May 1784. Cornelia Borothea Edelheid Elias geb. Schollen van Aschat Overleden Den 30 April 1856 Op den leeftijd van 45 jaren. Hier rust Gertrude Dochter van O. van Bees en J. S. W. van Braam Morris. Overleden te Buitenzorg Den 28e' September 1886. Sacred to the memory of Cap*11 ./. Drury li. N. Who Died on the lst of March 1835, Aged 51 Years Much regretted by His Relations and Friends. XXI. Hier rust Charles Gerard Alexander Van der Parra Breton Vincent geb. te Batavia 20 Dec. 1845 overl. 11 Sep. 1871 diep betreurd door zijne nagelatene betrekkingen.