De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

31 Jacob Goris. j. m . van Bommel en Christina van Rossem, j. d . va n Bommel, won. in Culemborg. Misschien zijn di t de ouders va n Jacomina G. hier­ boven genoemd. 1633 vinden w e te Z.-B. ee n diacon, Gerardt Goris. In de Ned. L. XXIV, 7, komen eenige Z.-B. Goris voor. Mededeelingen over alle bovengenoemde geslachten zijn te n hoogste welkom aan : ' New-York. W . J. HoffmaB J.Jzn. Rant va n Oyen e n Tephelen. Heeft ee n geslacht van dezen naam bestaan? Zo o ja, is dan ee n geslachts­ lijst bekend en waar is di e te vinden ? Wapen ? Wapen Welsenes ? Graf Rant e n Welsenes t e Oud-Eik-en Duine'n ? Oo k losse gegevens omtrent dit geslacht zullen gaarne ontvangen worden door: Tiel. Jhr . VAN KINSCHOT. Schutter. (XXVII, 175 e. v.). Mevrouw Schutter, geb . van Everdingen van der Niepoort, overleed te Soerabaja in December 1812. In verband hiermede kan het geboorte­ jaar va n haar o p blz. 17 9 genoemd 3 e kind niet juist zijn, tenzij voor 1814c, 180 4 gelezen moet worden. ') Haar dochter M. C. L . Schutter, i n 181 7 te Soera­ baja gehuwd me t J . H. van Kervel, wordt i n deze gegeven geslachtslijst niet genoemd. W . W . v. R. Van Veen. D e volgende aanteekeningen zijn ont­ leend aan gegevens der doop-, trouw- en begraaf-boeken van d e stad Utrecht, e n uit de doop- en trouw-boeken van Linschoten. Voor aanvullingen e n mededeeling de r familiewapens houd ik mij te n zeerste aanbevolen. I. Hendrik van Veen, geb ? f Utrecht 22/1/1692, huwde 1 ° ? Christina van Boort, geb. ? f 9/2/1652, h. 2° . Utr. 16/1/1653 Geertruijdt van de Vecht, geb. ? gest. Utr. 6/8/1653, zi j wa s wed0 va n Gerart van Boort. Ui t he t eerste huw. 2 , uit he t 2e huw. mi j één kind bekend (onbek. waar gedoopt). II. 1 . Ds . Petrus van Veen, pred. te Linschoten, ged . Utrecht 7/1/1644, f Linschoten 6/4/1722, tr. aldaar 22/12/1674 Maria Struys, geb. ? gest. ? tr. 2° . Lin­ schoten 18/10/1685 Theodora de Vrij, geb. ? gest. ? Wonnen (2 e huwel.). a. Christina Catrina ran Veen, ged . Linschoten 12/12/1686, gest.? h . 1'. ? Carel de Cupere, schout en secr. va n Velthuysen, Polanen, Heeckendorp, Linschoten, Mastwijk e n de n Enk , geb.? gest.? Zij h . 2° . Utr. 13/12/1722 Rerbertus Hendricus van aanwezig va n Lambert Goris, i n leven secundus de r stad Nijmegen, en juffr. Marie van Parihuys me t de kwartieren: Goris v . Panhuys Lamers Mantens. 1650 2 3 Maert. (Vgl. Va n de n Bosch, Nederland's Verleden ui t steen e n beeld. Eoelants, Schiedam 1901 , bl . 339) . Ook t e Arnhem i n St . Eusebius moet no g ee n grafschrift bestaan op monument voor de n gelderschen raadsheer Maarten Goris. (Vgl. v. d . Bosch, pag. 81) . , Alsnog t e raadplegen ??Genealogie v . h . Geslacht Hoeufft, Middel­ burg, J . C . en W . Altorffer, 1905 , Bijlage III. EED . !) He t derde kind Karei Willem Adriaan S., overleed t e Delft 2 5 Maart 1882 , ou d 67 j., e n werd 6 Juni 18i 4 te Hellevoetsluis ge ­ boren blijkens eene officieele mededeeling va n de secretarie ald. ?? De datum va n he t overlijden de r moeder, Soerabaya dec. 1812 , moet du s foutief zijn, tenzij twee dames van Everdingen van de r Niepoort me t de n hr . Schutter zijn gehuwd geweest. KED . . 3 2 Dam (zoon va n Anthoni van Dam en va n Ida van Veen) ged. Utrecht 25/9/1684, f Linschoten 8/11/1726. Hij wa s eveneens schout en secr. v. Velthuyzen, enz . b. Jacoba Maria van Veen, huwt vóór 1739 Jacobus Byland. 2. Ida van Veen, ged . Utr . 10/3/1650, f daar 21/1/1703, h . 1° ? Adriaen Boonsayer, geb. ? gest.? h. 2° . Utr. 30/8/1681 Anthoni van Dam (zoon va n Herbert van Dam en va n Bertie Gerbrandts van Abcoude), ged . Utr. 9/7/1627, f daar 3/6/1708. H. H . VAN DAM. Vertholen??van Schagen. (XXI, 48 , XXVII, 159) . Als koster te Bergen op Zoom komt voor 1622??1625 Ferdinand Vertolen (Zi e Nav. LVII, 281/82). Wellicht is daar iets te vinden, hoewel demogelijkheid bestaat, dat door d e nabijheid va n Tholen d e naam veel voor­ komt , zonder da t de dragers daarvan to t eenzelfden stam behooren. D. W . v. D. Wapens gevraagd. ?? Fumal (de), tot welke familie behoorde Willem Richard de Fumal, luit.-kol. de r In­ fanterie, di e in 171 5 te Zutphen huwde me t Aleyda Cremer. Zijn d e namen zijner ouders bekend ? Leeuw (van der), Limburg, Muur (van der), Delft, Pols, Zuid-Holland e n N.-Brabant, Schwanefelder, Utrecht en N . O.-I., Simons, waartoe o. a. behoort lsaac S., geb. Altona, koopman, poorter te Amsterdam (12/10/1712), wonende Warmoesstr. , ondertr. A'dam 4/1/1687 me t Adriana de Visscher. Hun dochter Adriana Simons, geb . A'dam i n 1690 , is ald . ondertr. 17/4/1710 me t Jacob Viruly. Visscher, d e (zi e hierboven). Amsterdam. H . H . v. D. Correspondentie. On s lid , kapitei n Jhr . GRASWINCKEL te 's-Gravenhage , zou gaarne va n HH. Leden, die duplicaten mochten be ­ zitten va n enkele nummers, zo o mogelijk zijn serie Maandbladen aanvullen met de volgende afl. ??: Jaargang 1883, n° . 1 , 1889, n° . 10 , 1899, n°. 1 , 1900, n? 1 en 2 , 1904 , n° . 1, 1905, n° . 12 , 1906, nrs 6 en 7 , 1907, n°. 2. INHOUD 1910 , N» 1. Bericht. ?? Benoeming tot lid. ?? Adresverandering. ?? Beschrijving van zegels aanwezig i n he t oud-archief de r gemeente 's-Gravenhage (vervolg) door J. C . va n de r Muelen. ?? He t geslacht Pauw, 1300?? 1550, door P . Berends. ?? Geslacht van Weede, door W . W. v . E. ?? Zestien kwartieren de r kinderen van Jacob van Sandick (1644??1694) en Jkvr. Agnes Ploos va n Amstel, e n hunne afstammelingen door Mr. H . W . va n Sandick (vervolg e n slot). ?? Kleine mededeelingen: Grafelijke families D e Vries?! door W . ?? Titels e n namen, door Eed. ?? Vragen e n Antwoorden: Balveren, v . ?? Campen, v . ?? Beriln(c)khoff. ?? Dam, v . ?? Everts (XXVII, 74) . ?? Minne, v . d.?? Nieuwenhuys (XXV , 25 4 e n XXVII, 208) . ?? Olyslagers. ?? Para vicini. ?? Portretten (Rijsoort, v . X Martini). ?? Prato, de ?? , Geis weit, Goris. ?? Eant va n Oyen e n Tephelen. ?? Schutter (XXVII, 175 e . v.) ?? Veen v . ?? Vertholen. ?? v . Schagen (XXI, 48 , XXVII, 159). ?? Wapens gevraagd. ?? Correspondentie. De Ned . Boek - en Steendrukkeri j v./h . H . L . SMITS.