De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

M A AND BLAD VAN HET Genealogisch-heraldiek Genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij­ dragen , correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverande­ ring, opmerkingen inzake de verzending en aan­ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, M. G. WILDEMAN, SweeMnckstraat 80, 's Gravenhage. Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge­ nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W. VAN ROMONDT, 47 Begentesselaan, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SOHAUBUBG, 96 Jan van Nassau straat, beiden te 'sGravenhage. Contributien, enz. aan den Penningmeester, 0. VAN ERPECUM, 26 Primcessegracht, 's Gravenhage. ' Leden te 'sGravenhage betalen per jaar Ć? 10 contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen Ć?6. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N». 2. XXVIII 6 Jaargang . 1910. BESTUURS BERICHTEN. Bijeenkomsten. H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit van de op 3 April 1909 gehouden Algemeene Vergadeiing, op eiken eersten Maandag der maand, tot en met Mei 1910, des namiddags ten i uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenzaal der Bodega Oporto, Hoogstraat te 's-Qravenhage. Betaling contributie. H.H. Leden, in het Buitenland woonachtig, worden dringend uitgenoodigd ter vermijding van de hooge kosten van invordering, hunne contributie over het jaar 1910 ten spoedigste per postwissel te willen over­ maken aan den penningmeester, C. v. EEPECDM, Prin cessegracht 26, te 's-Gravenhage. H.H. Leden verblijf houdende in onze KoloniĂ«n wordt verzocht de verschuldigde contributie over 1910 te willen zenden aan het Gorr. lid van ons Genootschap Mr. P. C. BLOYS VAN TRESLONG PRINS, Laan van der Wyck , Buitenzorg. Paiement de cotisation. Pour Ă©viter les frais importants d'encaissement, M.M. les Membres, rĂ©sidant a 1'Etranger, sont priĂ©s de bien vouloir remettre au plus tot possible leur cotisation pour 1'annĂ©e 1910 par mandat postal au trĂ©sorier M. CONSTANT VAN ERPECĂ?M , Princessegracht 26La Haye. Bibliotheek. De Bibliothecaris brengt beleefdelijk ter kennis der H.H. Leden, dat hij uit hoofde van de bewerking van den nieuwen Catalogus voorloopig geen boekwerken in leen kan uitgeven, en verzoekt tevens alle in eigendom aan het Genootschap toebehoorende boeken, hand­ schriften , enz., welke nog onder H.H. Leden mochten berusten, ten spoedigste aan het adres der Bibliotheek [Adelheidstraat 188, 's-Gravenhage] terug te mogen ontvangen. Tot lid zijn benoemd: M. TYDEMAN 's-Gravenhage. A. VAN DEN CORPUT Brussel. Jhr. J. L. VAN CITTERS Heemstede. Jhr. Mr. T. A. M. A. VAN HTJMALDA VAN EYSINGA '. . . . Wormerveer. C. W. E. VAN VOORST VAN BEEST . . Delft. Vicomte A. DE FARIA Parijs. T. J. CREYGHTON 's-Gravenhage. J. M. H. VAN LELYVELD 's-Gravenhage. Rectificatie. In kolom 1 van Maandblad 1910, N° 1 leze men voor F C. baron Quarles de Quarles, T. L. baron Qnarles de Quarles. Adresverandering. R J. VAN SONSBEECK Botterdam. Diergaardelaan 68B. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. C. VAN DER MĂ?ELEN. (Vervolg van XXVIII, 2). Johan Honneur. Sch. van 's-Gravenhage. Een keper vergezeld van drie liggende wassenaars. Helmt. Een wassenaar tusschen eene vlucht.' Tegenz. Het schild waarboven de letters I. H. 1619 N° 568. Adrijaen de Hooch. Sch. v. Botterdam. Twee beur­ telings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalken. Helmt. Eene vlucht. 1612 N° 91. Het zegel is plat gedrukt. Willem van Hooff. Bailluw en schout van NaĂ«ldwijck. Vier palen. Het schild vastgehouden door een aan de linkerzijde, gedeeltelijk er achter staande vogel. 1565 N° 142'. Joost van Hoogenhouck. Sch. v. 's-Gravenhage. Drie arendsbeenen, 2 en 1. Helmt. Een arendsbeen tusschen