De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

INHOUD . 1910. Bladz. Bestuursberichten 1, 33, 65, 97, 131, 161, 193, 227, 257, 289, 321, 353. Benoeming tot lid 1, 34, 65, 131, 161, 227, 258, 289, 321. Adresverandering 1, 34, 65, 97, 131, 161, 193, 258, 289, 353. Correspondentie .32, 96, 160. Beschrijving van Zegels aanwezig in het oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. O. van der Muelen 2, 34, 65. Het geslacht Pauw (1300Ô??1550) door P. Berends 8. Geslacht van Weede, door W. W. v. B 19. Zestien Kwartieren der kinderen van Jacob van Sandick (1644Ô??1694) en Jkvre Agnes Ploos van Amstel, en hunne afstammelingen, door Mr. H. W. van Sandick (vervolg en slot) 21. Titels en namen, door M. G. Wildeman 25, 286, 313. Aanvulling op de genealogi├źn Van Hoeckelom en Van Brienen door W. W. v. R 45. Bentinck-Rytesel (Riedesel, von) door Mr. A. S. Miedema 46. Lijst van begravenen in S'. Jacobskerk te 's Gravenhage, 1600Ô??1607, door W. N. Arntzenius 49. Regesten van notarieele acta betreffende Don Emanuel, prins van Portugal, en de Princessen van Portugal, door A. J. Servaas van Rooyen 56. Verklaring inzake een wapenbord Nys-Quack in de Kloosterkerk te 's Gravenhage, door A. J. S. v. R. . 56. Familie-aanteekeningen Schonck, door W. M. O. Regt, en Govert Indebetou 57, 221. Uittreksel uit de poorterboeken van Amsterdam, 1655Ô??1725, voor zooveel betreft den naam van Dam, door H. H. van Dam 59. Gids voor Nederlandsche bezoekers van het Rijksarchief te Brussel door Kolonel Van Vlierden . . . 73, 97. Bijdrage tot de genealogie van het geslacht van Hoekelom, door J. D. Wagner 85. Geslacht van Weede, door Jhr. Mr. Wittert van Hoogland 87. Fragment-genealogie Leuven, door H. H. van Dam 89. Boekaankondiging (De Heraldiek in de Bouwkunst, enz. door J. Kuyper) door den redacteur 95. Het paard in de Wapen- en Zegelkunde door kapitein J. O. P. W. A. Steenkamp (met 2 platen) . . 108, 132. Van Brienen, door Jhr. Mr. Wittert van Hoogland 115. Van Zuylea van Nyevelt, door denzelfden 118. Geslacht Schalen, door J. Willinck 120. In Memoriam Mr. Bonifacius Franciscus Wilhelmus van Br├╝cken Fock, door H. W. van Everdingen, met naschrift der redactie 129. Van Ceters-Van Citters, door J. W. des Tombe 134. De afstamming van het geslacht van Isselmuden, door W. A. B 139. Geslacht van Romondt, door Ph. van Romondt Ô?ó. . . 140. Van Hoeckelom, door W. A. B 143. Bijdrage tot eene genealogie van het geslacht Cordelois te Rotterdam djor Mr. W. 0. Mees AWzn.. . . 144. Over de geslachten Wubben, Ebbinge en Lbbinge Wubben, door dr. C. H. Ebbinge Wubben . . . 147, 185. Familie-aanteekeningen, Hessels, later Hessels van Bueren en Van Buren, door H. H. van Dam en M. G. Wildeman 149. Verslag der 30ste Algemeeue Vergadering van het Genootschap 162. Genealogische aanteekeningen Van Woelderen door C. A. van Woelderen 165, 193. Archiefsprokkels uit Naarden, door P. L. Thierens 174, 227. Eenige aanteekeningen uit het Kerkarchief te Tiel, door Jhr. Van Kinschot te Tiel . . . 180, 211, 259, 321. Eene onderlinge verzekering de A┬░ 1683 door W. baron Snouckaert van Schauburg 182. Aanteekeningen uit de oudste trouwregisters te Hilversum, door W. Wynaendts van Resandt 188. Familienamen en familiebijzonderheden door A. J. Servaas van Rooyen. ....... 219, 272, 328, 370. Prinses Marie der Nederlanden (1841Ô??1910) door Jhr. C. H. C. A. van Sypesteyn 225.