De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

51 52 Den XVIIen marcy begraven een man, gestorven in de drie symbellen op het spoeij. Den XXIIIen marcy begraven Neltgen Pijer wijl. In de mant van Aprijl. Den IIIIen aprijl begraven Wittgen de Viskoeper. Den XVIen aprijl begraven de huysvrou van Gerijt Jansen, kleermaker. Den XVIIen begraven Trijn Gouwen. Den XXIIIen begraven Joffrou Snookers. Den XXVIIIen begraven Henderyck de Vrijes In de maent van Mey. Den VIIe may begraven Aem Pyeters'. Den selven dach begraven de huysrou van Pyeman, Houtsager. ' Den VIIIen May begraven de moeder van Hen­ deryck de Vryes. Den XVen May begraven de huysvrou van Dierck Jansen van Woerden. Den XVIcn begraven Hans de schoelapper in de Veenstraet. Den XVII6n begraven de swager van de Leepen op het spoey. Den XXIIIIen begraven Joffrou van Dyck. Den XXVon begraven Jan Ipelaer. Den naest lesten may begraven de suster van Jorijs Jansen, bode van den Hage. In de maent van Juny. Den IIIIen Juny begraven Geryt van Sychem op te plaets. Ten selven dage begraven de huysvrou van Tuenys Moeyael. Den len begraven Cornelys Clasen in den bock. Den XVIIeri begraven Jan Arysen op het spoey. Den XXIIIIen begraven Joffrou Cocks. Den lesten Junij begraven de vrou van Grysen. In de mant van July. Den eersten July begraven monsuer de Prees. Den IXen begraven Megyel van der Velden. Den X6n July begraven Govert Jansen op te graft, Lyndeweever. Den XXen begraven Buerch in de pooten. Den XXV611 begraven Cornelijs Jansen, weever op te graft. Den XXVIIIen begraven Joffrou van Groenenhoven. Den XXIXau begraven de weedeue van Harmen Prost. In de maent van August ij. Den vier Augustij begraven mester Arent van Dorp. Den VIIIen Augusty begraven Martgen Jacobs dochter. Den XIIIIen begraven Neeltgen Consen. Den XVIIen begraven Cors, een palfenyer van synder excelencye. Den XXXen begraven de huysvrou van Harper de Booe. De maent van September. Den llen September begraven Jan Barensen. Den selven dach begraven de huysvrou van Matijs Vyleers. Den XVea begraven Martyen Vermeer. Den XVIIIen begraven raetsheer Hesels. Den XXIon begraven Dammys in de Pooten. Den XXIIIon begraven Marten Langlee, Foeryer van sijnder excelencye. Den XXVIen begraven Joffrou van Leeuen. Den XXVIen begraven Claes Jansen Poelwijk noertende. In de maent van October. Den vier October begraven de huysvrou van Jan van Kampen, cleermaeker. Den VII Gyelix Jansen cleermaeker. Den XVen October begraven Henderyck Faes,' metselaer. '? Den XXen October begraven de heer van der Ae. Den selven dach begraven men vrou Blyenbuerch. Den XXVIen begraven en vrou op het spoey naest de Blaue Schuyt. Den XXVIIen begraven Pyeter Bock op te mart. Den XXVIIIen begraven Melscher, schrywercker in de vlamijnstrat. In de maent van November. Den XVIIIen begraven Cornelis Mol, vyskoper. Den selven dach begraven Geertgen Sloels t af terom. Den XXVIen begraven de raetsheer Vermeer. Den XXVIIen begraven Baemet. Den XXVIIen begraven Neeltgen Bossen over de Wage Bregge, noch begraven de huysvrou van mester Jan Vosmars. Den maent van Desember. Den eersten Desember begraven Joffrou Waddels. Den IIIen begraven monsuer Lescijer, gestorven in den Buerch. Den IIIIen begraven de huysvrou van Huech Jacobs op te plaets. Den selven dach begraven de huysvrou van Capeteijn Crystal, gestorven in de pooten. Den Ven begraven de neef van Cornelys Banchers. Den IXen begraven Haes Cleyn Jan op te graft. Den XXVIen begraven Fylps Crekel. Den XXVIIoa begraven Jan Consen. 1601. In de mant van Janneuary sestijen hondert een. Den XIen Janneuary begraven Josijna Claes in den Vijnberch. Den XIIen Janneuary begraven een vrou, ge­ storven in t huijs van Henderck Clasen in de papestrat. Den XIIIen begraven raetsheer Pijl. Den XIIIIen begraven Harmen Schol, schoemaker. Den XVen begraven Cornelijs Degelijckman. Den XVIIen begraven Joest Jansen, schoemaker. Den XXVIIIenbegraven Dierck Fransen, goutsmijt. In de maent van Febr ij ar ij. Den IIIen begraven Lysbet Jans van Mekelen. Den IIII begraven Ide Jacobs dochter.