De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

61 62 Henricus Goris, schepen van 'Roermond 1650‚??1664, burgemeester in 1661, overleden Roermond 1664, werd 6 Aug. 1644 burger, X aldaar 24 Juni 1646 Joanna Bordels, gedoopt (R. C.) Roermond 2 Nov. 1618, dochter Andri√™s en Francisca de Veer. Hunne kinderen waren: a. Anna Maria Goris, ged. Rmd. 25 Juli 1647 X Mathijs de Bruijn van wie a. ged. Rmd. 7 April 1680 Philippus b. ged. Rmd. ..... Joanna. b. √?lisabeth Goris, ged. Rmd 20 Febr. 1649, religieuse ik het Groot Klooster te Maeseyck in 1680. c. G^rardus Goris, ged. Rmd. 10 Oct. 1651. d. J√≥ha Franca Goris ged. Rmd. 4 Dec. 1653. e. en /. Anna Gertrudis 'Goris en Agnes Catha Goris, ged. Rmd. 27 Nov. 1656. Een andere Henricus Goris was gehuwd met DeUa Catha Wilkenhuijzen, hunne kinderen waren o. a. a. Joanna 'Goris, ged. Rmd. 6 Aug. 1660, b. Jacomina Goris, ged. Rmd. 4 Mei 1662. Assueru√®, Goris was gehuwd met Margaretha Alaerts. Hun zoon, Jacobus werd te Rmd 15 Jan. 1676 gedoopt. In mijne ‚??Handelingen van den Magistraat der. stad Roermond 1596‚??1696' komen voor Goris, burgemeester bl. 139, Henricus 122 , Peter 130, 147, schepen Goris, 121, 125, 129, 130, 134, 143, 145, 147, 150, wijlen schepen Goris 165, J. Gorissen 177. Goris (Venlo). Gerardus Goris was gehuwd met Anna N. N. ‚?? Hun zoon Henricus werd te Venlo geboren 16 Dec. 1615, peter Willem Moeitz J. U. L,, meter Maria van den Dunck. Goris (Arnhem). In Arnhem in de Sint Eusebiuskerk zag ik een doodsbord Goris met weidsch opschrift en wapen. In Belgi√ę waren geadelde Goris, die voerden door¬≠ sneden 1. Van sabel met drie brandende gouden kaarsen paalsgewijze geplaatst 2. Van azuur met een moorenkop van terzijde gezien van sabel. Op den helm dwarsstaande vlucht. Roermond . A. F. VAN BEURDEN. Grafzerken Wesel. (XXVII, 237, 238). Bij het 4e grafschrift wordt achter den naam Schulle een ? ge¬≠ plaatst. Blijkens het wapen is Johanna Schulle onaf¬≠ wijsbaar een lid van de zeer oude Tielsche regeerings familie Schuil, waarvan een zerk inderdaad te Wesel voorkwam, welke familie volkomen hetzelfde wapen. voerde en waarvan de heer H. J. van Wessem te Tiel eene uitvoerige genealogie bezit. Haar man Goossen de With behoorde dan wellicht eveneens tot de Tielsche regeeringsfamilie de With en zou dan hiermede het wapen'van dit geslacht, waarnaar vruchteloos door mij werd gezocht, gevonden zijn, n.1. 3 akoleien (2 en 1). Is ook een betere beschrijving daarvan te bekomen, c. q. de kleuren ? en blijkt uit de registers te Wesel iets van de herkomst van dit geslacht de With (de Witt) uit Tiel? Wellicht bezit de inzender van het artikeltje meerdere gegevens uit die plaats hierover? W. W. v. R.. Hebert. Verkoop v√≥√∂r Schepenen van Zalt-Boemel 1762, 5 Ang. van een huis en erf aldaar door Jean Hebert te Amsterdam, mede als gevolmachtigde van Pieter Hebert te Londen (procuratie Nots George Schuts en getuigen te Londen 1761 Oct. 13), Samuel Hebert te Amsterdam (pr. Borgem. en Reg. v. A. 1761, Sept. 1), Stephanus Hebert te Schoonhoven (pr. Borgem. en Reg. ald., 1761 Sept. 4), Johannes Tiquet te Gouda, gehuwd met Maria Hebert (proc. Borgem. en Reg. ald., 1761 Nov. 1), Susanna Hebert te Delft (proc. Nots Prijn ald., 1761 Aug. 30), te zamen eenige en universeele erfgenamen ab intestato van Jan Boudouin. (Volgens Nav. XXVIII, 702 komt in Lap. Zeyl. een grafzerk voor van J. W. B. Bn v. Imhoff, f Ceylon 13 Dec. 1736, waarop naam (en wapen) als 16de kwartier is uitgehouwen). Vgl. ook Wapenheraut XIII, 152. D. W. v. D. Van der Leeuw (XXVIII, 32). Van der Leeuw's komen voor te Stevensweert (L). Abraham van der Leeuw j. m. van Stevensweert, secretaris v. den Graaf van Heiden Hompesch, schout, huwt aldaar 22 April 1759 Amelia Louisa K√∂berling, ged. 13 Dec. 1744 (sic), dochter van Joh. George K√∂berling en Anna Maria Numans. Hunne kinderen waren Fred. Wilh., Sigismund Vinc. Lodewijk, Willem, Joh. Corn8, Cata Dora, Anna Corna, Dora Louisa, Louisa Wilha, Ad√©la√Įde Sophie. Roermond . A. F. VAN BEURDEN. Niel. (van) Kan iemand mij opgeven waar en wanneer omstreeks 1700 zijn gehuwd Anthonie van Niel ‚??‚?Ę Ontvanger , Schepen en Burgemeester van Zalt Bommel, met Johanna de Jong(h)? Anthonie van Niel werd gedoopt te Tiel 15 Augustus 1661, als zoon van Johan van Niel en Cornelia Udents. Johanna dc Jong(h) 1755 te Zalt Bommel begraven, was de zuster van Martinus de Jong(h), Ontvanger te Zalt Bommel. S. Nieuwenhuis (XXV, 254 en XXVII, 208). Blijkens het ‚??Ledematen-boek voor de Doopsgezinde Gemeente te Enschede' werd aldaar geboren den 3eu Mei 1767: Bartha Nieuwenhuis, dochter van Lucas Nieuwenhuis en van Catharina Stenvers. Uit hetzelfde register blijkt, dat Lucas Nieuwenhuis een zoon was van Gerrit Nieuwenhuis en Catharina ter Mors. Omtrent de twee laatstgenoemde personen waren geen gegevens meer te vinden. Kan iemand mij soms mededeelen wie hunne ouders waren? Omtrent Catharine Stenvers vermeldt het register nog: Catharina Stenvors, huisvrou van ‚??Lucas Nieuwen- ‚??huis, met een wettig getuigschrift van Haarlem 'voor ‚??zuster aangenomen 1 Januari 1752.' Verder werd omtrent deze Catharina Stenvers of Stenvors n√≥ch te Enschede, n√≥ch te Haarlem iets ge¬≠ vonden. Wie kan mij iets omtrent hare ouders mededeelen? Breda. H. WIJNAENDTS. Palm. De Indische leden worden opmerkzaam ge¬≠ maakt op een uitgebreid geslachtsregister van deze familie, waarvan een klein uittreksel, gemaakt te Rem¬≠ bang in 1783 door W. A. Palm, de herkomst leert kennen: ‚??1740. 19, Mrt. Is Willem Adriaan Palm, zoon van Abraham Lodewijk Palm, en Anthonia Elizabeth Cau te Coeverden geboren.