De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

63 64 1761. 22 Sept. Trouwde Hij Elizabeth Morison, Dogter van Jacob Morison, Architect van 's Comp: Scheepsbouw tot Batavia, en van Anna Catharina van Gorcum. Zij was geboren den 27 Julij 1743, te Amsterdam.' Hieruit tien kinderen, die medegedeeld kunnen worden. Of het h.s. nog bestaat, is mij niet bekend. D. W. v. D. Pauw (Schepenregister Beusichem, R. A. Arnhem.) A° 1715. Paulus Willems Pauw Cornelis Janse van der Lingen I Jan en Willem Dirckse Pauw s Voogden van de Dirk Knobbout l onmundige kinderen Gerrit van Everdingen 1 van Wijlen Anthoni Knobbout X Nenneken Pauw. De onmundige kinderen erven van Aert Willems Pauw en Hendrikje Ghijsberts A° 1715 [Bosichem.] A° 1698. Aert Pauw en Hendrik Pauw woonden te samen te Bosichem. Hendrik sterft 1698. Zijne erven waren: Paulus Pauw, Aert Pauw: Nen­ neken Pauw X Anthonie Knobbout, Neeltje Pauw X Jan van der Lingen. In 1709 trout Willem Pauw als kerkmeester te Bo sichemvoor. â?? Roermond . A. F. VAN BEURDEN. Rink. XXVII 125, 158. Anna Wiltjens (X Hendrick Backer) wordt Maria Anna Weultjes genoemd in Sloet en Van Veen. Reg. Leenaktenb. Gelre en Zutphen. Kw. Veluwe bl. 323. D. W. v. D. Sabelis (XXVI, 320, XXVII, 30). Van dezen naam komt voor in prot. v. d. Delftschen Notaris Brouwenaar (Rijks-Arch. Den Haag) 1754 Sept. 21 n° 54. Procuratie ad Negotia van Abraham S. op Pieter S. D. W. v. D. Tasman. Aanvulling wordt gevraagd op de volgende aanteekeningen: I. Cornelis Tasman, geb. ?f? tr. N.N., waaruit: II. Wigger Cornélisz. Tasman, geb. ? f? tr. Maritge Molenaar, geb. ? f ? waaruit: III. Willem Wiggerse Tasman, geb. Hoorn 2 Nov. 1723 f ald., 13 Juli 1787, tr. Hoorn 6 Juli 1749 Neeltje Wijdenes, geb. Hoorn 15 Juli 1729, f 13 Oct. 1753, dr. van Dirk, en Jannetje Stevensdr. Sant. waaruit: IV. Wigger Willemsz. Tasman, geb. Hoorn 8 Oct. 1753 f ? tr. ald. 3 Juni 1773 Petroneïle Bolbergen geb. Hoorn 6 Jan. 1747, f? Waaruit: 1. Aaltje Tasman, geb. Hoorn 2 Oct. 1774, 2. Willem Tasman, geb. Hoorn 1 dec. 1776, 3. Leendert Tasman, geb. Hoorn 23 April 1779, 4. Lena Tasman geb. Hoorn 23 Juli 1790. Van deze kinderen worden de nakomelingen gevraagd. De familie Tasman wordt gezegd af te stammen van Abél Jansz. Tasman. Volgens een cachetafdruk vertoont het wapen een man met een tasch. Iedere inlichting wordt dankbaar aanvaard door: Delft . C. J. VAN DUSSELDORP. Udents. Johan van Niel,,de vader van bovengenoemden Anthonie van Niel [zie vraag Van Niel hierboven] huwde te Tiel op 1 November 1657 met Cornelia Udents. a. Waar en wanneer werd Cornelia Udents gedoopt, b. waar en wanneer is zij overleden, c. wie waren hare ouders, d. waar en wanneer is Johan van Niel over­ leden, e. wie waren zijne ouders? S. van Vlierden. (XXVII, 239). De sub 15 genoemde Sara Jansd. van Vlierden is niet dezelfde als de sub 9 genoemde gelijknamige persoon. Laatstgenoemde was de tante van n° 15-. De sub 14 genoemde Reijke van VI. heette n. f. Sijtje. W. W. v. R. Wapens (XXVIII, 31, 32). Boonzajer. Van goud met een halven leeuw van keel, genageld en getongd van azuur. Helm gekroond. Helmteeken: de uitkomende leeuw. de Cupere. Van met een hakmes. Van paalsgewijs. Van Dam (Montfoort). Van met 3 weerhaken van (2, 1). De Fumal. Van goud met 5 kepers van keel, de bovenste overgaande in den bovenkant van het schild. Pols. Van met 3 vogels van (2, 1). De Visscher. Gevierendeeld. 1 en 4. Van zilver, met een zwemmenden dolfijn op een zee van azuur (de dolfijnen toegewend) 2 en 3. Van azuur, met een meermin in een spiegeltje kijkend, van zilver, het haar van keel (de meerminnen toegewend). Simons. Van goud, met een vos van keel gaande op een grond van sinopel. Helmteeken: de uitkomende vos. Bovenstaande wapens zijn uit mijne nu al tot een paar duizend aangegroeide wapencollectie van Nederl. geslachten, niet vermeld in het Armorial Général van Rietstap. Voor verdere aanvulling en vervollediging houdt ondergeteekende zich dringend aanbevolen. Kapitei n STEENKAMP. Batjanstr. 27 den Haag. INHOUD 1910, No 2. Bestuursberichten: Bijeenkomsten, betaling contributie, paiement de cotisation, bibliotheek, benoeming tot lid, rectificatie, adresver­ andering. â?? Beschrijving van zegels aanwezig inliet oud-archief der gemeente 's-Gravenhage, door J. C. van der Muelen (vervolg). â?? Aanvulling op de genealogien Van Hoeckelom en Van Brienen, door W. W. v. R. â?? Bentinckâ??Rytesel [Riedesel, von] door Mr. A. S. Miedema. â?? Lijst van begra venen in S'. Jacobskerk te's-Gravenhage, 1600â??1607 [fragment] door W. N. Arntzenius. â?? Regesten van notarieele acta betreffende Don Emanuel, prins van Portugal en de Prinsessen van Portugal, door A. J. Servaas van Rooyen. â?? Ver­ klaring in zake een wapenbord Nysâ??Quack in de Kloosterkerk te 's-Gravenhage, door A. J. S. v. R. â?? Familie-aanteekeningen Schonck, door W. M. C. Regt. â?? Uittreksel uit de poorterboeken van Amster­ dam 1655â??1725, voor zooveel betreft den naam van Dam, door H. H. van Dam. â?? Vragen en Antwoorden: Van Brienen (XXVII, 167, 196) â?? Van den Corput. â?? Daehne (XXVII, 234). â?? De Fumal (XXVIII, 32) â?? Goris (XXVIII, 28). â?? Grafzerken Wesel (XXVH, 237, 238). â?? Hebert. â?? Van der Leeuw (XXVIII, 32). â?? Van Niel. â?? Nieuwenhuis (XXV, 254, XXVII, 208). â?? Palm. â?? Pauw. â?? Rink (XXVII, 125, 158). â?? Sabelis (XXVI, 320, XXVII, 30). â?? Tas­ man. â?? Udents. â?? Van Vlierden (XXVII, 239). â?? Wapens (XXVII, 270, XXVIII, 31, 32). De Ned. Boek - en Steendrukkeri j v./h. H. L. SMITS.