De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch - heraldiek Genootschap â??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij­ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverande­ ring, opmerkingen inzake de verzending en aan­ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur, M. G. WILDEMAN, Sweétincksbraat 80, 's Ghamerihage. V Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge­ nootschap te richten tot den secretaris, P. F. W. VAN ROMONDT, 47 Begentesselaan, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOUCKAERT VAN SOHAUBURS, 96 Jan van Nassau straat, beiden te 'sGravenhage. Contributiën, enz. aan den Penningmeester, C. VAN EEPECÃ?M, 26 Prmcessegracht, 'sGraventtage. Leden té 's Gravenhage betalen per jaar Æ? 10 contributie, zij die buiten 's Gravenhage wonen Æ? 6. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N°. 3. XXVIII 6 Jaargang . 1910. B EST UURS BERICHT EN. Bijeenkomsten. H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit van de op 3 April 1909 gehouden Algemeene Vergadering, op eiken eersten Maandag der maand, tot en met Mei 1910, des middags ten uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenzaal der Bodega Oporto, Hoogstraat te 's-Gravenhage. Tot lid zijn benoemd: J. M. H. VAN LELYVELD 's-Gravenhage. I. DE VRIES 's-Gravenhage. Mr. J. J. I. HARTE VAN TECKLENBURG 's-Gravenhage. Mr. I. M. RIDDER PAU W VAN WIEL­ DRECHT EN DARTHÃ?YZEN .... Darthuizen, h. Broekhuizen. F. E. VAN DER VALK Bloemendaal, Adresverandering. Villa Berk en Duin. Jhr. A. H. MARTENS 's-Gravenhage, Paramaribostraat 153. C. W. E. VAN VOORST VAN BEEST Jr Maarssen. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 's Gravenhage, door J. 0. VAN DER MUELEN. (Vervolg en slot van XXVIII, 34). Johan le Sage. Sch. v. Middelburg. Gevierendeeld: 1 en 4, drie sterren 2 en 1, 2 en 3 een keper vergezeld van drie morenkoppen. Helmt.: Eene ster tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild. 1677 N° cc. Dirk Dirks van Santen. Sch. v. Delft. Drie springende bokken. Helmt. Een uitkomende bok tusschen eene vlucht. Rands. S. Dirck Dirksz. v. Sant. Tegenz. Het schild tusschen deletters D. D. 1578. N° 144 rood (ligt tusschen de blauwe nummers). Henrïk Dircx van Santen. Sch. v. Delft. Drie sprin­ gende bokken. Helmt. stuk. (denkelijk als boven). 1580. N° 143 rood (ligt tusschen de blauwe nummers). Mr. Willem van Schilp'eroort. Sch. v. Leiden. Gevieren­ deeld : 1 en 4 drie S*. Jacobsschelpen, 2 en 1, 2 en 3 drie vogeltjes 2 en 1. Helmt.: stuk, denkelijk eene vlucht. Tegenz. In een achtkantig zegelveld een merk gevormd door de letters W. en S. (plaat N° 34). 1561 N° c. Adriaen Koenen van Schilperoort. Sch. v. 's-Graven­ hage. Drie S*. Jacobsschelpen. Helmt.: Een antieke vlucht. 1565. N° 679. Niet erg duidelijk zegel. Wijnant Schill. Sch. v. 's-Gravenhage. Een schuin geplaatste visch (een schol) de kop omhoog naar rechts. Helmt.: De schol uitkomende de kop naar links, tusschen twee palmtakken (of pluimen?) alles rustende op de omslag van een hoed. 1595. N° 140. Willem Jansz. Schouten. Sch. van 's-Gravenhage. Drie S*. Jacobsschelpen. Helmt.: Een antieke vlucht. Rands. S. Willem 1513. N° 130 blauw. Beschadigd zegel. Mr. Willem van Schuijlenburgh. Sch. v. 's-Gravenhage. Gevierendeeld: 1 en 4 drie wolfshaken 2 en 1, 2 en 3 een dwarsbalk waarin eene eend. zwemt, die iets boven den balk uitkomt. Helmt.: Een haak uit het schild. Tegenz. Het schild met helmt. 1681. N° 405. Phylips Louwerijs Schuijt, tot Rijswijk. Een beurtelings gekanteelde en tegengekanteelde dwarsbalk vergezeld van 7 bijen, 4 boven en 3 onder den balk. Het helmt. is weg 1537. N° 62 rood. Iets beschadigd zegel. Jacob Scotte. Sch. v. Middelburg. Een merk (plaat N° 17), gelijk aan dat van Gonsalo Henriques. 1586 N° u. Geschonden zegel. Sijmon Scotte. Sch. v. Middelburg. Een arendsbeen, de rest onduidelijk. 1606. N° 228. Adriaen Screvélsz. Sch. v. 's-Gravenhage. Een springende, eenhoorn. Helmt.: Een uitkomende eenhoorn. Tegenz. Het schild met helmt. 1607. N° 701. Doctor Ewaldus Screvélsz. Sch. v. :'s-Gravenhage. Als Adriaen Screvélsz. Rands. Sig. Ewaldi Screvélsz. doe. med. Tegenzegel. idem. 1616 N° 467. Hij komt ook voor als Ewout Tedingerbroek, vroed-