De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

MAAN DBLA D VAN HET Genealogisch - heraldiek Genootschap Ô??De Nederlandsche Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij┬ş dragen, correspondentie betreffende d e redactie van het Maandblad, opgaven van adresverande┬ş ring, opmerkingen inzake de verzending en aan┬ş vragen o m exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men t e richten to t de n redacteur, M . G . WIIDEMAN, SweeUnckstraat 80, 's Gravenhage. Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge┬ş nootschap t e richten tot den secretaris, P. F. W . VAN ROMONDT, 47 Segentesselaan, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W . Baron SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG, 96 Jan van Nassau straat, beiden t e 's Gravenhage. C├│ntributi├źn, enz. aan den Penningmeester, 0. VAN BRPEC├?M, 26 PrincessegracM, 'sGravenliage. Leden t e 'sGravenhage betalen per jaar Ă? 10 contributie, zij die buiten 'sGravenhage wonen Ă?6. De redactie van het Maandblad wijst e r nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk i s voor d e strekking o f den inhoud der onderteekende stukken. N┬╗ . 1 . XXVIII 6 Jaargang . 1910 . BERICHT. H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit van d e o p 3 April 1909 gehouden Algemeene Vergadering, op eiken eersten Maandag der maanden Januari tot en met Mei 1910, des na┬ş middags ten A uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de boven┬ş zaal der Bodega Oporto, Hoogstraat t e 's-Gravenhage. Tot lid zijn benoemd: J. J. A. KNOOTE 's-Gravenhage. Jhr. P. H. REYNST 's-Gravenhage. C. J . VAN DUSSELDORP Delft. F. C. Baron QUARLES DE Q├?ABLES . 's-Gravenhage. HET RIJKSARCHIEF in Gelderland . . . Arnhem. Jhr. W . E . VA N DER DOES D E BIJE . . 's-Gravenhage. Jhr. Gr. K. VAN DEN SANTHE├?VEL . . . Botterdam. H. F . C. baron VAN OMPHAL MULERT . 's-Gravenhage. A. J . VAN VESSEM Utrecht. CARL K├?PFLER. . 's-Gravenhage. J. C . F . baron D'AULNIS DE BOUROUILL. 's-Gravenhage. G . baro n VA N DEN BOGAERDE VAN TEII- BR├?GGEN Brussel. J. H . VA N DER HEGGE ZIJNEN ... . 's-Gravenhage. W. J . ENGER s-Gravenhage. H. W . B . CROISET VA N UCHELEN . . . Delft. D. J. VAN DEN HONERT, h. Ehze . . . Almen. Adresverandering. W. J. HOFEMANN J.Jzn New-York City. 1, Gramercy Park. A. G . A. EVERTS Batavia, Kali Besar. Mr. P . C . BLOYS VAN TRESLONG PRINS Buitenzorg, Laan van der WijcJc. Mr. H. WALLER Haarlem, Zylweg 91. H. B . VERLOREN VA N THEMAA T . . Zeist, h. Victoria Dignus, Duinweg 5. J. J . BASTERT 's-Gravenhage, Motel de Bellevue. Beschrijving van zegels aanwezig in het Oud-archief der gemeente 'sGravenhage, door J. 0 . VAN DER MUELEN. (Vervolg van XXVII, 248). Gelant Damis. Sch. v . Schiedam. Een merk in d e vorm van ee n kruis o p ee n drievoet (plaat N ┬░ 7) . Helmt. Twee rechtopstaande, van boven iets naar buiten omgebogen kleine figuren (messen ?). 1570 N┬░ h h. Johan Damius, Sch. v . Haarlem. Gedeeld: 1 twee schuin gekruiste zwaarden, d e punten omhoog, 2 twee dwarsbalken. Aanz. helm. Helmt. De twee zwaarden tusschen eene vlucht Rands. S . Hans .... Tegenzegel een merk in een schild. (Plaat N┬░ 8). 1626 N┬░ 97 rood. Platgedrukt zegel. Mr. Johan Dedel. Sch. v . 's Gravenhage. Drie leli├źn. Helmt. twee bekleede armen met d e handen eene lelie vasthoudende. Tegenz. Het schild met helmt. 1678 N┬░ 733. Joost Dedel. Sch. v. 's Gravenhage. Drie leli├źn. Helmt. Eene lelie tusschen eene vlucht. Tegenz. Het schild met helmt. 1615. N ┬░ 698. Philips Dedel. Sch. v . Delft. I n een ovaal schild. Drie leli├źn Aanz. helm. Helmt. Twee bekleede armen met d e handen eene lelie vasthoudende. Tegenz. Het schild met helmt. 1701 N┬░ 0 0. Mr. Jan Hudde Dedel. Sch. v . 's Gravenhage. Als Philips Dedel 1737 N┬░ 252. Opgedrukt zegel. Het Hof van Delft. Een vierkant waarin een paal. Het tegenzegel i s een kapel o f kerkje (plaat N┬░ 9 ) in een cirkel. Randsch. S . Pieter van der... e. 1611 ? N┬░ 56. De stad Delft. In het cirkelvormig zegelveld, twee torens ieder met ee n spits dak, kanteelen, raam e n eene poort met valhek. Tusschenbeide een soort van paal, golvend gedwarsbalkt van vijf stukken. Randsch. geschonden e n onleesbaar. Tegenzegel. In een cirkel. Drie gekanteelde torens, d e middelste iets langer en met ee n laag spits dak. D e beide uiterste vereenigd