De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

93 94 der Houven (Bat. 111. bl. 993), die later huwde Tobias van der Werve, het uit dien echt geborene dochtertje Elisabeth van de Werve werd vermeld in het codicil harer grootmoeder waarvan in de vraag sprake is. Op 10 Mei 1608 >) begaf Nicolaas de Groot die te Bergen op Zoom woonde zich op reis naar den Haag waar hij bijna onmiddelijk ziek werd en op 17 Mei daaraanvolgende overleed ten huize van Adam Warnier oude klëerkooper in het Achterom. Nicolaas had her­ haaldelijk getesteerd meestal ten behoeve zijner stief­ kinderen, ten laatste had hij Anna van der Houven tot universeele erfgename benoemd. Toen nu echter bleek dat zijne goederen meest in Brabant gelegen, te veel met schulden waren bezwaard, heeft Tobias van de Werve de nalatenschap namens zijne vrouw verworpen. Een neef Evert van Diemen te Amsterdam wierp zich toen als erfgenaam op doch zonder succes. Gr. E. Mersch. (van der) Wie weet iets mede te deelen aangaande Jacob van der Mersch, die als landmeter + 1575 te Hoorn voorkomt? ? 's-Gravenhage. v. R. Muyden. (van) {de Jonghe van Muyden). De oorspron­ kelijke naam dezer familie was waarschijnlijk de Jonghe en Muiden de plaats harer herkomst, eerstgenoemde naam ging echter spoedig verloren. Mr. Cornelis van Muyden adv*, te 's-Gravenhage huwde 1°. Barbdra van Steynemolen dochter van Mr. Rombout en van Luidgard Sandelijn. Op 21 December 1561 werd voor Barbara een graf geopend in de St. Jacobskerk waar zij ééne -maand na haar kindje werd bijgezet. Een groot huis in de Juffrouw Idastraat dat in het cohier van 1561 nog ten name der kinderen van Mr. Rombout stond schijnt toen op Mr. Cornelis van Muyden te zijn gekomen, die bij den verkoop van omliggende perceelen telkens als belending wordt genoemd, soms als Mr. Cornelis de Jonghe van Muyden, doch later meestal alleen met laatstgenoemden naam. Hij huwde 2° Cornelia Anthonisdr. die in 1612 nog als weduwe in leven was. In 1581 woonde hij met zijn gezin te Leiden 2) klaarblijkelijk om de lessen aan de Universiteit bij te wonen waar hij op 1 Mei 1581-ingeschreven werd als Cornelius Junius Mudenus J. lic. et Adv. cur. Holl. In een Haagsch Cohier van 1585 wordt hij nog vermeld als absent, doch schijnt later teruggekeerd te zijn. Hij stierf vóór 1612, en liet 4 kinderen na: 1°. Geertruyd Cornelisdr. van Muyden testeerde als bejaarde vrijster 12 Juli 1626 vóór Nots Ketting te 's Gravenhage, aan dat testament zijn de meeste bizon­ heden ontleend. 2°. Cornelia van Muyden, is op 20 December 1607 als j. dr. aangeteekend met Ever ar d Quijrijnsz., Oud-Bur­ gemeester van 's-Gravenhage, weduwnaar van Soetje van Santen. Zij testeerden 19 Febr. 1612 voor Not8. Ketting. >) De volgende bizonderheden zijn ontleend aan eene Sententie van het Hof v. Hd van 12 Nov. 1610. Evert van Diemen te Amsterdam als eisoher ter eenre tegen Juifr. Johanna Croeser wed. Nicolaas de Groot te Bergen op Zoom, ter andere. (Hof. Reg. 623. N° 174). 2) Bevolkings Cohier Leiden A° 1581. f' 80 vo. Op de Papegraft. Mr. Cornelis van Muyden student, Neeltgen Thonisdr. zijn vrouw uit den Haag. Geertruyd, Neeltje, Pieter, Dirck, Gerrit en Antonis hun kinderen. Lysbeth zijne natuurlijke dochter. 3°. Mr. Pieter Cornelisz. van Muyden (in 1626) med. te Botterley (Botley ?) in Engeland zijn zoon Jacob van Muyden werd door zijne tante Geertruyd met hare boekerij begiftigd. 4°. Anthonis Cornelisz. van Muyden, op 11 December 1592 te Leiden ingeschreven als Antonius Junius Mudenus Hagensis Juris. Hij had in 1626 minstens één kind genaamd Geertruyd van Muyden. Aanvullingen zullen welkom zijn. G. E. Romondt, van ?? Jacoba Hendrina van Romondt, (dr. van Mr. Cornelis, en Elsabe van Dinter). ged. in Jacobikerk Utrecht 9 Juli 1702, f Amerongen 19 April 1758 (kinderloos ?) tr. Utrecht 18 Oct. 1728 Frederik van den Honert, heer van Darthuizen, drossart der hooge vrije heerlijkheid Leersum, geb. te ? 1696, f te? 1760, zoon van? Behoort deze Frederik v. d. H., tot de bij Balen beschreven familie van dien naam? v. R. Wapens gevrakgd. (XXVII). Hoevenaar. (Holland). Van goud, met een halven leeuw van keel. de Wildt. ?? (Holland). Van zilver met een golvenden dwarsbalk van azuur, een eendje van keel ondersteunend. Schrijver. (Amsterdam). Van sabel met een band van goud óf van sabel met een band van goud vergezeld van een ster van hetzelfde in den linker schildhoek. van der Hagen. (Brabant). Gegeerd van zilver en sabel van 8 stukken. van der Hagen. (Bergen op Zoom). Doorsneden: 1. gedeeld, a. van zilver met een boom ep een grond van sinopel, b. van zilver met 3 koeken van keel, 2. van zilver met een aanziende loopende haas van.... op een grond van sinopel. Helmteeken: de boom. van Sprang. (Dordrecht). Van azuur met een boom van (zilver of goud)? STEENKAMP. Wapen gevraagd (XXVII, 270). In rood keper van zilver vergezeld van 3 gouden gekroonde leeuwenkoppen. Helmteeken: gouden basilisk. ?? Hierop geeft antwoord, Zelandia Illustrata, Dl. II, bl. 330 waar de grafzerk met wapen wordt beschreven van Nicolaas Nicolaasz. Basyn [f 29 April 1506] in de kerk te S' Maartensdijk. ?? Door sommige afstammelingen van Mr. Jan Boogaert, med. dr. en schepen te Bergen-op-Zoom, die 1563 huwde met Maria Basyn, werd dit wapen gevierendeeld met dat van Bogaert gevoerd. Rietstap geeft op Basyn, niet dit, wèl 2 andere wapens. B. B. Wapens gevraagd. Op zilver afkomstig uit de nalaten­ schap van den heer C. Cock te Leiden komt navolgend alliantiewapen .voor: Mannenwapen: Een hand (herald, links) die en pal een degen vasthoudt, waarmede een zwijnskop wordt doorstoken, in 't schildhoofd vergezeld van twee (6. p.) sterren. Vrouwenwapen: doorsneden a. een adelaar met uitge­ spreide vleugels, b. een keper vergezeld van twee (6 p.) sterren, tusschen de keper een heral. rechts springend hert. Welke geslachten voerden deze wapens? Doesburg. VAN LEXAU FBIESWIJK.