De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

MAANDBLAD VAN HET Genealogisch - heral diek Genootschap ??De Nederlandsclie Leeuw.' Dit blad verschijnt maandelijks en wordt alleen aan de Leden van het Genootschap gezonden. Bij­ dragen, correspondentie betreffende de redactie van het Maandblad, opgaven van adresverande­ ring, opmerkingen inzake de verzending en aan­ vragen om exemplaren van vroeger verschenen Maandbladen gelieve men te richten tot den redacteur,. M. G. WILDEMAN, SweeUnckstraat 80, 's Gramenhage. V Brieven, aanvragen, enz., betreffende het Ge­ nootschap te richten tot den secretaris, P. W. W. VAN'BOMONDT , 47 Eeg&ntesselaan, en die betreffende de Bibliotheek aan den bibliothecaris, W. Baron SNOTJCKAERT VAN SCHAUB?KG, 96 Jan van Nassau straat, beiden te 'sGravenhage. Oontributiën, enz. aan den Penningmeester, 0. VAN ERFECUM, 26 Princessegracht, 'sGravenhage. Leden te 'sGravenhage betalen per jaar ? 10 contributie, zij die buiten 'sGravenhage wonen ?6. De redactie van het Maandblad wijst er nadrukkelijk op, dat zij niet aansprakelijk is voor'de strekking of den inhoud der onderteekende stukken. N». 4. XXVIII 6 Jaargang . 1910. Bij dit nummer wordt éen der platon verzonden, be hoorende bij het art. van Kapitein Steenkamp: ??Het paard in de 'Wapen- en Zegelkunde'. BESTUURSBERICHTEN. Bijeenkomsten. H.H. Leden wordt in herinnering gebracht, dat ingevolge besluit van de op 3 April 1909 gehouden Algemeene Vergadering, op eiken eersten Maandag der maand, tot en met Mei 1910, des middags ton uur, bijeenkomsten zullen plaats hebben in de bovenzaal der Bodega Oporto, Hoogstraat te 's-Gravenhage. w. Adresverandering. WYNAENDTS VAN RESANDT . . . Hilversum. Gids voor Nederlandsche bezoekers van het Rijks­ archief te Brussel, bewerkt door Kolonel C. P. J. VAN VLIEKDEN. (Vervolg en slot van XXVIII, 73.) N° 556. ??Taxatie der leenen in 't kwartier van ??Antwerpen A° 1506'. Achterin staat echter een protokol van taxatie van leenen, gehouden te 's-Hertogenbosch van 12 Sept.??15 Oct. 1506. N° 569. Bestaat uit een cahier, aangevende deleenen in 't land van Valkenburg in de 15e eeuw. N° 570 en 571. ??Landboek van Valkenborch.' Lijst der leenen in 1500. N° 572. ??Leenboeck van Overmaze'. Omstreeks midden der 15e eeuw samengesteld. Manuscr. in 4° van 84 bl. zonder index. Hoofdst. II. § 9. Conflscations. N° 609, 610 en 611. ??G-econfisceerde goederen en renten ??in 't kwartier van 's-Hertogenbosch. . N° 609 bevat o. a. op de f8 1??4 de lijst der gecon- fisceerde goederen van Mr Hendrik Agileus, wonende te 's-Hertogenbosch ??In den Hooren'. N° 610. Is een register van verhuring van verschillende geconfisceerde huizen te 's-Hertogenbosch. N° 611. Rekening en verantwoording der geconfis­ ceerde renten in geld en rogge, zoowel in de stad als in de Meiery van 's-Hertogenbosch. Op fol. 8 wordt o. a. vermeld eene geconfisceerde lijfrente van 6 £, 10 Sc, die Herman de Ruyter ten behoeve zijner vrouw : Mariken, dr. van Jan Liefkens, bij het domein der stad genomen had. Uit Inventaris 2. (Dl. II van den gedr. inv. Uitg. 1845.) Hoofdst. VI: ??Compies particuliers des domaines'. (Voor eventueel suppl. raadplege men ook Inv. 6.) ? § 4. ??Quartier de Bois-le-Duc'. ??Domaines de Bois-le-Duc'. N08 5232??5238. Zeven rekeningen opgemaakt van 7 Mei 1403 tot 19 Aug. 1403, door Henri Dicbier. N°° 5239??5241. Drie rekeningen van 19 Aug. 1409 tot 7 Mei 1412, door Jan Joden. Het laatste nummer dezer rubriek is 5458 en loopt tot 4 Juni 1648. Domaines de Bréda. N°° 5459??5462. Van 6 Juni 1625??TJlt°. Juli 1629. § 5. Maestricht, Grave et Pays de Cuych. Domaines de Maestricht. N? 5463??5519. Van 8 Aug. 1403??Ult°. Sept. 1632. Domaines de Grave et du pays de Guyck. N°° 5520??5550. van 7 Aug. 1495??Juli 1622. 13004. Bevat 32 jaarrekeningen der onderschouten van 's-Hertogenbosch. Op de eerste blz. van elke rekening staan de namen van hen, die in den loop van 't jaar poorter werden te 's-Hertogenbosch. Loopt over de jaren 1437??1458. Vit Inventaris 3. (Dl. III van den gedr. inv. Uitg. 1851.) Hoofdst. X. ??Comptes des reliëfs des flefs'. (Voorevent. suppl. raadplege men ook Inv. 7.) § 1. ??Souveraine cour féodale de Brabant et de Limbourg'. 17144??17301. Loopen van Paschen 1366??1794. Behalve het reeds medegedeelde bij Inv. 443. bestaan