De Nederlandsche Leeuw, jaargang 28 (1910)

99 100 ' er ook gapingen over de jaren 1783, 1784, 1789,1790, 1791. (Referte N°s 441??462.). Hoofdst. XII. ??Comptes des monnaies' (Voor event. suppl. raadplege men ook Inv. 7.). Munt te 's-Hertogenbosch. De N0B 17972??17284, bevatten de rekeningen van de navolgende particuliere muntmeesters aldaar. Jan de Leeuw (1581??1591), Meinier van der Laer (1591??1594), Adriaan Frame. (1595??1604), Cornelis van den Leemputte (1606??1609, Nicolaas Bloemert (1614??1618), Cornelis van den Leemputte (1618??1619), Lieven van Craywinckel alias Crywinckel (1620??1624). Munt van Maastricht. (De munt der Hertogen van Brabant te Maastricht, was te Vroenhoven, thans een dorpje aan de Belgische grens op + 1 uur afstands van Maastricht.). De N°9 18073??18093, bevatten de rekeningen van de navolgende particuliere muntmeesters aldaar: Jan Michiels (1418??1419), Jan van Woestbroek (1500??1501), Jan Smet (1502??1516), Lieven van 't Zaern (1516??1528), Pieter Huys (1528??1535 en 1542??1548), Willem van Libbeke (1548??1558, Zacharias Cornachini (1558??1563), Clement van Embrugghe (1563??1564), Renier Borreman (1566??1569), Emmanuél Meynarts (1569??1572), Christophe Baedel (1572??1576), Gilles van Halbeeck (1575??1580), Meynart van Zwol 1582??1598), Thielman Coomans alias Coemans of Cooman (1601-??1610), Adam Bries alias Driesch (1611??1616), Gijxbrecht van Coubergh (1616??1621), Artus Huybrechts (1624??1629), Artus Emons (1631??1632.). Munt van Arnhem, Nijmegen en Zaltbommel. De Nos 18100??18102 bevatten de rekeningen van: Adriaan van Lokere (1474??1475), Bernard Proys (1480??1485), Reinier van Eembrugge (1544??1558), Hendrik Hanssen en zijne vrouw Heeze, Haga of Hadewijck dr. van Arnout en wed. van Reinier van Eembruggen (1558??1567), Jacob Diericxsone Alewin (1569??1574) en Jan Ghijsbert de Jonge (1586??1591.). (N° 18100 heeft tot titel: ??Rekening van den gulden ??en de zilveren penningen geslagen in de munten van ??Gelre, sinds 25 Dec. 1474.). Hoofdst. XII. ??Comptes des confiscations pour cause de sédition et de révolte, antérieurement au règne de Philippe II'. Bevat de N°B 18243??18257, loopende van het jaar 1382??1549. Rébellion des seigneurs de Croy, sous Charles le Téméraire. Bevat de N°e 18258??18302, loopende van het jaar 1464??1472. Hoofdst. XIV. ??Confiscations pour cause des Troubles au XV1° siècle'. De A7os 18303??18310, bevatten de rekeningen en verantwoordingen omtrent het beheer der geconfisceerde goederen van 1 April 1573/74 tot 31 Dec. 1577. N° 18303 o. a. bevat op de eerste blz. die omtrent de goederen, vroeger bezeten door den Prins van Oranje, Egmond, Hoorne, Hoogstraten, Berghen, Montigny, de Graven van Culemborg en van den Bergh, enz. over de maanden April, Mei en Juni 1574. § 2. Kivartier van Antwerpen. De N* 18312??18320, bevatten 9 rekeningen en verantwoordingen als boven, opgemaakt door Guillaume le Saige, raadsheer en ontvanger-generaal der domeinen en verbeurdverklaringen in het kwartier van Antwerpen, loopende van 13 April 1567 tot S* Jan 1576. De N* 18314, '16, '17, '18 '19 en '20 zijn voorzien van alfabetische lijsten, bevattende de namen van hen, die terechtgesteld of verbannen werden. Zoo komt o. a. op f° 47 van N° 18318 de rekening en verantwoording voor der geconfisceerde goederen van Alardt Six en zijne vrouw Jéhanne Dragon wonende te Antwerpen. Hij bezat aldaar een huis in de Kipdorp­ straat, geheeten ??la charue', en zij een huis te Rijssel, afkomstig van hare moeder: Marie Smerpot. De N° 18321??18332, bevatten 12 rekeningen, op­ gemaakt door Cornelis Verhoeven, raadsheer, ontvanger generaal, enz. loopende van 20 Aug. 1585??30 Sept. 1607. N.B. Met het oog op het groot aantal personen, die tijdens het bewind van Al va en na 1585, [toen die stad na ingenomen te zijn door Parma, weder onder het gezag des Konings kwam] wegens de religie uitweken naar Noord-Nederland, zijn boven­ staande archief-na hier vermeld geworden. N° 18321, loopende van Aug. 1585??Sept. 1588, draagt tot titel: ??Confiscatie der goederen van personen, ??zich ophoudende in steden en plaatsen' geoccupeerd ??door de rebellen en vijanden van den Koning.' 3. Stad, Kwartier en Markiezaat van Bergen op Zoom. De N* 18333??18336, bevatten de rekeningen der verbeurdverklaringen aldaar, van 3 Febr. 1567/68??30 Sept. 1582. § 4. Stad en Kwartier van 's Hertogenbosch. N° 18337. Rekening en verantwoording van Jacques van Brecht over de verbeurdverklaringen in de stad 's Hertogenbosch, over de jaren 1567, '68 en '69. Op f° 10v vindt men o. a. die van den verkoop der meubelen van Herman de Ruyter, die slechts 25 car. gld. opbrachten. N° 18338 en 18339. Twee rekeningen opgemaakt door Cornelis de Backer, alias van Ophem, ontvanger der verbeurdverklaringen in 't Kwartier van 's Hertogen­ bosch, vanaf Paschen 1567??31 Mrt 1570/71. Op f° 20v van iVD 18338 vindt men o. a. die omtrent het verhuren van een huis 't welk Herman de Ruyter had toebehoord ??den bellaert' geheeten, staande in de Orthenstraat. Leunis van Wyck had het in huur voor f 50.?? 'sjaars, het was vroeger bewoond door Hermans broeder: Hendrik, ?? als mede van geconfisceerde renten. NB 18340??18342. Drie rekeningen, opgemaakt door Cornelis Cleerhaghe van 1 April 1570/71??30 Sept. 1671 en van 1 Oct. 1573??S* Jan 1576. N' 18343??18354. Twaalf rekeningen, opgemaakt door Jan Splinter van Voorn van Dec. 1580??30 Juni 1593. NB 18355??18357. Drie rekeningen, opgemaakt door Simon Fierlants van 1 Juli 1593??30 Juni 1596. NB 18358??18368. Elf rekeningen, opgemaakt door Martin Fierlants van 1 Juli 1596??30 Juni 1606, en van 1 Juli 1607??30 Juni 1608. § 5. Stad en Kwartier van Breda. Ne 18369??18393. Loopen over de jaren van 1 Jan. 1568/69??1608. § 8. Stad Grave en land van Cuyek. N* 18542??18558. Van 5 April 1567/68??Paschen 1602.